Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Statligt stöd: Kommissionens förlänger reglerna för krisrelaterat stöd för banker

Bryssel den 1 december – Europeiska kommissionen har uppdaterat och förlängt en rad tillfälliga regler för kontroll av statligt stöd i syfte att göra det möjligt att bedöma offentligt stöd till finansinstitut under krisen. De centrala bestämmelserna består i att förklara hur man ska säkerställa att staten får tillräckliga intäkter om – vilket i framtiden är allt mer sannolikt - medlemsstaterna beslutar att rekapitalisera sina banker med hjälp av instrument, såsom stamaktier, för vilka ersättningen inte har fastställts i förväg. Man enades också om en reviderad metod om ersättning för garantier för bankernas finansiering – som hittills utgör merparten av stödet – för att säkerställa att de avgifter som bankerna betalar speglar deras verkliga risker, snarare än de risker som är relaterade till den berörda medlemsstaten eller hela marknaden. Reglerna gäller för så lång tid som marknadsvillkoren kräver det.

Under 2008–2009 antog Europeiska kommissionen särskilda regler för statligt stöd för att göra det möjligt för medlemsstaterna att stödja banksystemet under finanskrisen och att säkerställa den finansiella stabiliteten utan otillbörlig snedvridning av konkurrensen på Europeiska unionens inre marknad. Reglerna för krisrelaterat stöd har visat sitt värde när det gäller att se till att bankerna genomför omstruktureringar när det krävs ändringar i deras affärsmodeller för att säkerställa deras långsiktiga ekonomiska bärkraft, t.ex. om de är starkt beroende av riskfylld verksamhet. Genom att också se till att aktieägare och innehavare av hybridkapital bär en rättvis andel av kostnaderna har kommissionen lyckats minska skattebetalarnas andel av stödet till bankerna.

Kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken Joaquín Almunia sade – Den ökade spänningen på marknaderna för statsobligationer har lett till att trycket på EU:s banker på nytt har ökat, vilket motiverar förlängningen av reglerna för krisrelaterat stöd, i synnerhet för att underlätta införandet av det paket som Europeiska rådet enades om i oktober för att återupprätta förtroendet och fortsätta den nödvändiga omstruktureringen av sektorn. Han tillade – Vi kommer att fortsätta att insistera på omstrukturering och upprensning av balansräkningar där det är nödvändigt, för att bidra till att bryta den onda cirkeln mellan statsskuldskrisen och en svag finansiell sektor. Vid tillämpningen av reglerna kommer kommissionen att ta full hänsyn till om de berörda bankerna kommer att vara lönsamma på lång sikt utan en genomgripande omstrukturering.

Det meddelande som kommissionen antog om tillämpningen, efter den 1 januari 2012, av reglerna om statligt stöd på stödåtgärder till förmån för banker i samband med finanskrisen, garanterar en fortsatt tillämpning av de fyra meddelanden som fastställer villkoren för förenlighet med reglerna om statligt stöd i fördraget när det gäller stöd i form av finansieringsgarantier, rekapitalisering och åtgärder för övertagande av värdeminskade tillgångar samt kravet på en omstrukturering eller lönsamhetsplan (omstruktureringsmeddelandet).

Kommissionen kommer att fortsätta att bevilja ett snabbt tillfälligt godkännande av stöd när så krävs för att bevara den finansiella stabiliteten, under förutsättning att villkoren för stödet är förenliga med de riktlinjer som ges.

Ytterligare information

De ökade spänningarna på marknaderna för statsobligationer sedan sommaren har lett till att trycket på EU:s banksektor på nytt har ökat, vilket gör det nödvändigt att förlänga de extraordinära reglerna för krisrelaterat stöd, bland annat för att underlätta genomförandet av det ”bankpaket” som EU:s stats- och regeringschefer enades om i oktober. Paketet syftar till att återställa förtroendet inom banksektorn genom garantier för den medelfristiga finansieringen och inrättandet av en tillfällig kapitalbuffert med en kapitaltäckning på 9 % med ett kapital av högsta kvalitet, efter det att hänsyn tagits till statsskuldsexponeringen enligt en marknadsvärdering.

De ändringar som skett när det gäller regelverk och marknadsförhållanden gör emellertid att kommissionen nu tror att statliga kapitaltillskott i framtiden allt oftare kommer att utgöras av aktier, där ju ersättningen är rörlig. Eftersom dessa aktier ger ersättning i form av utdelningar och kapitalvinster som per definition är osäkra, ges riktlinjer om användningen av marknadsbaserade värderingar som ger en rimlig garanti för att staten får tillräckliga intäkter. Aktierna bör tecknas av staten med en rimlig rabatt i förhållande till den senaste aktiekursen, bland annat beroende på storleken på kapitaltillskottet jämfört med bankens befintliga kapital och om aktierna medför rösträtt eller ej. När det gällde hybridkapitalinstrument bör dessa instrument, för att beakta omständigheter under vilka banker kan vara oförmögna att betala den överenskomna ersättningen på kort sikt, omfatta en "alternativ kupongbetalningsmekanism", som möjliggör att kuponger som inte kan betalas i likvida medel i stället betalas i aktier.

Kommissionen har även sett över riktlinjerna för de avgifter som bankerna måste betala för garantierna för att säkerställa att stödet är begränsat till vad som är absolut nödvändigt och att det speglar risken för de offentliga finanserna. Den reviderade metoden fastställer de lägsta avgifter som bör tillämpas när garantierna beviljas på nationell nivå. De nya reglerna gäller för skuldgarantier med en löptid på mellan ett och fem år (sju om det gäller säkerställda obligationer). Reglerna för kortare löptider förbli desamma.

Omstruktureringsplaner

Kommissionen kommer att fortsätta att kräva att medlemsstaterna lämnar in en omstruktureringsplan (eller en uppdatering av en tidigare godkänd plan) för alla banker som erhåller offentligt stöd i form av rekapitalisering eller åtgärder för övertagande av värdeminskade tillgångar, både från nationella eller europeiska unionens källor, oavsett storleken eller skälet till stöd. Kommissionen kommer att fastställa behovet av omstrukturering genom en proportionalitetsbedömning av bankernas långsiktiga ekonomiska bärkraft, med beaktande av alla relevanta faktorer: Om kapitalbristen främst sammanhänger med en förtroendekris på grund av en hög statsskuld, om kapitaltillskottet är begränsat till det belopp som behövs för att täcka de förluster som uppstått till följd av att en bank som i övrigt är ekonomiskt bärkraftig har omvärderat statsobligationer från länder i EES till aktuellt marknadsvärde och om det framgår av analysen att banken i fråga inte tagit en överdriven risk i samband med förvärvet av dessa statsobligationer.

Banker som inte har fått offentligt stöd i form av rekapitalisering eller åtgärder för övertagande av värdeminskade tillgångar men som gynnas av statligt garanterad finansiering behöver inte lämna in omstruktureringsplaner. Det är bara de banker som i stor utsträckning använder sig av statliga skuldgarantier som fortsatt är skyldiga att kunna påvisa lönsamhet för kommissionen.

Bakgrund

Krisordningen antogs första gången 2008–2009 till följd av den finansiella kris som följde på den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers kollaps. Den omfattar bankmeddelandet, rekapitaliseringsmeddelandet, meddelandet om värdeminskade tillgångar och omstruktureringsmeddelandet. Dessa särskilda regler infördes i enlighet med artikel 107.3 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som gör det möjligt för kommissionen att godkänna statligt stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi.

Reglerna har uppdaterats två gånger, i juli 2010, då garantiavgifterna höjdes för att bättre spegla stödmottagarnas riskprofil och för att undvika ett alltför stort beroende av ett instrument som utgör en hög riskfaktor för de offentliga finanserna. I december 2010 förlängdes ordningen med ett år där den största förändringen var att kräva att alla banker som erhöll stöd antingen genom rekapitalisering eller åtgärder för övertagande av värdeminskade tillgångar oavsett storleken på stödet skulle lägga fram en omstruktureringsplan (se IP/10/1636).

För en förteckning över de pågående enskilda ärendena om statligt stöd samt de beslut som har fattats sedan början av krisen, se MEMO/11/858..

Meddelandena i sin helhet finns på

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html

Kontaktpersoner:

Amelia Torres +32 2 295 46 29

Maria Madrid Pina +32 2 295 45 30


Side Bar