Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Štátna pomoc: Komisia predĺžila uplatňovanie pravidiel pre banky v čase krízy

Brusel 1. decembra – Európska komisia s cieľom zhodnotiť verejnú podporu finančných inštitúcií počas krízy aktualizovala súbor dočasných kontrolných pravidiel štátnej pomoci a predĺžila jeho platnosť. V hlavných ustanoveniach sa objasňuje, ako zabezpečiť, aby štát získal primerané protiplnenie v prípade, ak sa členský štát rozhodne rekapitalizovať banky prostredníctvom takých nástrojov, ako sú kmeňové akcie, pri ktorých protiplnenie nie je stanovené vopred (a v budúcnosti možno takéto prípady stále viac očakávať). Takisto bola odsúhlasená revidovaná metodika súvisiaca s protiplnením za poskytovanie záruk pre potreby financovania banky – čo v súčasnosti predstavuje väčšinu pomoci – s cieľom zabezpečiť, aby poplatky, ktoré banky platia, odrážali ich vnútorné riziko a nie riziko týkajúce sa konkrétneho členského štátu alebo celkového trhu. Tieto pravidlá sa budú uplatňovať tak dlho, kým si to trhové podmienky budú vyžadovať.

V rokoch 2008 až 2009 prijala Európska komisia osobitné pravidlá štátnej pomoci, ktoré umožnili členským štátom podporovať bankový systém počas finančnej krízy v záujme finančnej stability bez toho, aby došlo k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu Európskej únie. Tieto pravidlá platné v čase krízy preukázali svoju hodnotu tým, že zabezpečujú reštrukturalizáciu bánk, keď sú potrebné zmeny v ich obchodných modeloch na zaistenie dlhodobej životnosti bánk, napríklad ak sú vo významnej miere závislé na rizikových činnostiach. Komisia takisto tým, že zabezpečila, aby akcionári a držitelia hybridného kapitálu niesli spravodlivý podiel bremena, v konečnom dôsledku znížila aj objem peňazí daňových poplatníkov, ktoré sa použijú na podporu bánk.

„Zvýšené napätie na trhoch so štátnymi dlhmi znova vyvíja tlak na banky v Únii, čo oprávňuje predĺženie platnosti pravidiel v čase krízy. Predovšetkým to má pomôcť zavedeniu súboru opatrení, ktorý v októbri odsúhlasila Európska rada, s cieľom obnoviť dôveru a pokračovať v nevyhnutnej reštrukturalizácii tohto sektora,” uviedol viceprezident Komisie Joaqín Almunia, ktorý je zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže, a dodal, „Aj naďalej budeme trvať na reštrukturalizácii a očisťovaní súvah, kde je to potrebné, aby sme pomohli prerušiť začarovaný kruh štátneho dlhu a slabého finančného sektora. Pri uplatňovaní pravidiel vezme Komisia plne do úvahy aj prvky, ktoré naznačujú, že banky môžu byť z dlhodobého hľadiska životaschopné bez toho, aby si vyžadovali významnejšiu reštrukturalizáciu.”

Oznámenie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na podporné opatrenia v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou od 1. januára 2012, ktoré Komisia prijala, zachováva uplatňovanie štyroch oznámení, ktoré stanovujú podmienky pre zlučiteľnosť s pravidlami Zmluvy o štátnej pomoci vo forme záruk financovania, rekapitalizácie a opatrenia na odbremenenie od znehodnotených aktív, ako aj požiadavky pre reštrukturalizáciu alebo plán na obnovenie životaschopnosti (oznámenie o reštrukturalizácii).

Komisia bude aj naďalej pohotovo udeľovať dočasné schválenie kedykoľvek to bude potrebné pre zachovanie finančnej stability za predpokladu, že podmienky daného zásahu budú v súlade s poskytnutými usmerneniami.

Doplňujúce informácie

Zvýšené napätie na trhoch so štátnymi dlhmi vyvíja už od leta na bankový sektor EÚ opätovný tlak, čo si vyžiadalo predĺženie platnosti výnimočných pravidiel v čase krízy vrátane jednoduchšieho vykonávania balíka opatrení týkajúceho sa bánk, ktorý v októbri schválili hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín EÚ. Cieľom balíka je obnovenie dôvery voči bankovému sektoru prostredníctvom záruk za strednodobé financovanie a vytvorenia dočasných kapitálových rezerv vo výške 9 % kapitálu najvyššej kvality po započítaní trhového ocenenia expozície voči štátnym dlhovým nástrojom.

Vzhľadom na zmeny regulačného rámca a meniace sa trhové prostredie Komisia očakáva, že v budúcnosti sa bežnejšími stanú štátne kapitálové injekcie vo forme akcií s pohyblivým výnosom. Keďže protiplnenie z takýchto akcií má formu dividend a kapitálových výnosov, ktoré sú prirodzene neisté, udávajú sa usmernenia pre použitie trhového ocenenia, aby mal štát dostatočnú záruku primeraného protiplnenia. Akcie by mal štát upísať s primeranou zľavou z najaktuálnejšej ceny akcií v závislosti od (okrem iného) veľkosti kapitálovej injekcie v porovnaní s existujúcim bankovým kapitálom a od toho, či dané akcie sú s hlasovacími právami alebo bez nich. Pokiaľ ide o nástroje hybridného kapitálu, aby boli pokryté prípady, ak banky nie sú schopné zaplatiť dohodnuté protiplnenie v krátkodobom horizonte, tak tieto nástroje by mali zahŕňať „alternatívny mechanizmus výplaty kupónu“, ktorý by umožňoval, aby sa kupóny, ktoré nie je možné vyplatiť v hotovosti, namiesto toho vyplatili prostredníctvom akcií.

S cieľom zabezpečiť obmedzenie pomoci len na nevyhnutné minimum a odzrkadliť riziko pre verejné financie, Komisia zmenila aj usmernenia týkajúce sa poplatkov, ktoré musia banky platiť za záruky. Revidovaná metodika stanovuje minimálne poplatky, ktoré by sa mali uplatňovať v prípadoch, keď sa záruky poskytujú na vnútroštátnom základe. Tieto nové pravidlá sa uplatňujú na záruky za dlhy so splatnosťou jeden až päť rokov (sedem rokov v prípade krytých dlhopisov). Pravidlá pre záruky s kratšou splatnosťou sa nemenia.

Reštrukturalizačné plány

Komisia bude aj naďalej požadovať od členských štátov, aby predkladali reštrukturalizačné plány (alebo aktualizáciu predchádzajúceho schváleného plánu) pre všetky banky, ktoré získali verejnú podporu vo forme rekapitalizácie alebo opatrení pre znehodnotené aktíva, či už z vnútroštátnych zdrojov alebo zo zdrojov EÚ, bez ohľadu na veľkosť alebo dôvod podpory. Komisia určí potrebu reštrukturalizácie prostredníctvom primeraného posúdenia dlhodobej životaschopnosti bánk, pričom v plnej miere zohľadní všetky náležité skutočnosti: či nedostatok kapitálu súvisí najmä s krízou dôvery vo vzťahu k štátnemu dlhu, či kapitálová injekcia z verejných zdrojov je obmedzená na sumu, ktorá je potrebná na kompenzáciu strát vyplývajúcich z precenenia štátnych dlhopisov členských štátov EHP na aktuálnu trhovú cenu v bankách, ktoré sú inak životaschopné, a či z analýz vyplýva, že dotknuté banky pri nákupe štátnych dlhových nástrojov nepodstupovali neprimerané riziko.

Banky, ktoré nezískali verejnú podporu vo forme rekapitalizácie alebo opatrení pre znehodnotené aktíva, ale využívajú financovanie garantované štátom, nemusia predložiť reštrukturalizačné plány. Iba tie banky, ktoré využívajú štátne záruky vo veľkej miere na svoje záväzky, budú mať aj naďalej povinnosť predložiť Komisii štúdie o životaschopnosti.

Kontext

Krízová schéma bola najprv prijatá v rokoch 2008 – 2009 v dôsledku finančnej krízy, ktorá nasledovala po páde banky Lehman Brothers. Túto schému tvorí oznámenie o bankovníctve, oznámenie o rekapitalizácii, oznámenie o znehodnotených aktívach a oznámenie o reštrukturalizácii. Tieto osobitné pravidlá sa zaviedli v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý Komisii umožňuje schváliť štátnu podporu na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu.

Tieto pravidlá boli už dvakrát aktualizované – v júli 2010, keď sa zvýšili poplatky za záruky, aby lepšie odrážali rizikový profil príjemcov a aby sa zamedzilo nadmernej závislosti na nástroji, ktorý predstavuje potenciálne vysoké riziko pre verejné financie. V decembri 2010 bola platnosť schémy predĺžená o jeden rok a hlavnou zmenou v nej bola požiadavka, aby všetky banky, ktoré prijímajú pomoc či už vo forme rekapitalizácie alebo opatrení na odbremeňovanie od znehodnotených aktív, predkladali reštrukturalizačné plány bez ohľadu na veľkosť podpory (pozri IP/10/1636).

Pre zoznam prebiehajúcich vyšetrovaní individuálnej štátnej pomoci, ako aj rozhodnutí, ktoré boli prijaté od začiatku krízy, pozri MEMO/11/858.

Úplné znenie oznámení nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html

Kontaktné osoby:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar