Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ajutoare de stat: Comisia extinde normele aplicabile băncilor în contextul crizei

Bruxelles, 1 decembrie – Comisia Europeană a actualizat și a prelungit un set norme temporare privind controlul ajutoarelor de stat pentru a evalua sprijinul public acordat instituțiilor financiare în timpul crizei. Miza principală a acestora este de a explica maniera în care se poate garanta remunerarea corespunzătoare a statului în cazul în care - așa cum este din ce în ce mai probabil să se întâmple în viitor – statele membre decid să își recapitalizeze băncile utilizând instrumente, cum ar fi acțiunile ordinare, a căror remunerare nu este fixată în prealabil. A fost aprobată, de asemenea, o metodologie revizuită pentru remunerarea garanțiilor acordate pentru necesitățile de finanțare ale băncilor – care reprezintă până în prezent cea mai mare parte a ajutoarelor – pentru a se garanta corelarea comisioanelor plătite de bănci cu riscurile intrinseci ale acestora, mai degrabă decât cu riscul legat de statul membru în cauză sau de piață în ansamblul său. Normele se vor aplica atâta timp cât acest lucru va fi necesar, având în vedere condițiile pieței.

În perioada 2008-2009, Comisia Europeană a adoptat norme speciale privind ajutoarele de stat pentru a permite statelor membre să sprijine sistemul bancar în timpul crizei financiare și să mențină astfel stabilitatea financiară, evitând apariția unor denaturări nejustificate ale concurenței pe piața unică a Uniunii Europene. Normele impuse în contextul crizei și-au dovedit eficacitatea, asigurând restructurarea băncilor atunci când acestea trebuie să-și modifice modelele economice pentru a-și asigura viabilitatea pe termen lung, de exemplu, în cazul în care acestea se bazează într-o proporție semnificativă pe activități riscante. Garantând, de asemenea, o împărțire echitabilă a costurilor între acționarii și deținătorii de capital hibrid, Comisia a redus, în ultimă instanță, ponderea contribuțiilor publice în ajutorul acordat băncilor.

Exacerbarea tensiunilor de pe piețele datoriilor suverane a exercitat o presiune crescândă asupra băncilor din Uniune, justificând extinderea normelor aplicate în contextul crizei, în special pentru a contribui la adoptarea pachetului de măsuri aprobat de Consiliul European în octombrie pentru a restabili încrederea și pentru a continua restructurarea necesară a sectorului”, a declarat Joaquín Almunia, vicepreședintele Comisiei responsabil pentru politica în domeniul concurenței, adăugând: „Vom continua să insistăm asupra necesității restructurării și curățării bilanțurilor acolo unde este cazul, pentru a întrerupe cercul vicios creat de criza datoriilor suverane și de deficiențele sectorului financiar. În contextul aplicării normelor, Comisia va ține seama pe deplin de elementele care indică faptul că băncile pot fi viabile pe termen lung fără a avea nevoie de o restructurare semnificativă."

Comunicarea adoptată de Comisie privind punerea în aplicare, de la 1 ianuarie 2012, a normelor privind ajutoarele de stat în cazul ajutoarelor acordate băncilor în contextul crizei menține cele patru comunicări care stabilesc condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ajutoarele de stat sub formă de garanții de finanțare, de recapitalizare și de salvare a activelor pentru a fi compatibile cu dispozițiile tratatului, precum și cerințele privind planurile de restructurare sau de viabilitate (Comunicarea privind restructurarea).

Comisia va continua să acorde aprobări temporare rapide ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a menține stabilitatea financiară, cu condiția ca termenii intervenției sale să fie conformi cu orientările oferite.

Informații suplimentare

Gradul ridicat de tensiune care a caracterizat piețele datoriilor suverane începând din vara acestui an au accentuat presiunile asupra sectorului bancar din UE, făcând necesară prelungirea normelor extraordinare aplicate în contextul crizei, inclusiv pentru a facilita punerea în aplicare a pachetului de măsuri bancare aprobat de șefii de stat și de guvern în luna octombrie. Pachetul de măsuri urmărește să restabilească încrederea în sector prin acordarea de garanții pentru finanțarea pe termen mediu și prin crearea unei rezerve temporare cu o rată a capitalului propriu de 9 % și constituită din capital cu cea mai bună cotație, după estimarea valorii de piață a expunerii la riscul datoriilor suverane.

Având în vedere modificările normative și evoluția condițiilor de piață, Comisia previzionează că este posibil ca infuziile de capital de stat să ia în viitor tot mai mult forma unor acțiuni cu o remunerare variabilă. Întrucât astfel de acțiuni sunt remunerate sub formă de dividende și câștiguri din capital care sunt, prin definiție, incerte, se oferă orientări privind utilizarea evaluărilor bazate pe piață pentru a avea asigurări rezonabile cu privire la primirea de către stat a unei remunerări adecvate. Acțiunile ar trebui să fie subscrise de stat aplicându-se o reducere corespunzătoare față de ultimul preț al acțiunilor, în funcție, printre altele, de volumul infuziei de capital în raport cu capitalul existent al băncii și de măsura în care acțiunile conferă sau nu drepturi de vot. În ceea ce privește instrumentele hibride de capital, pentru a face față situațiilor în care băncile pot să nu fie în măsură să plătească remunerația stabilită pe termen scurt, aceste instrumente ar trebui să includă un „mecanism alternativ de compensare prin cupoane”, care să permită remunerarea în acțiuni a cupoanelor care nu pot fi plătite în numerar.

Comisia a revizuit, de asemenea, orientările privind comisioanele pe care băncile trebuie să plătească pentru garanții pentru a se asigura că ajutorul se limitează la minimul necesar și pentru a reflecta riscul la adresa finanțelor publice. Metoda revizuită stabilește comisioanele minime care ar trebui să se aplice în cazul în care garanțiile sunt acordate la nivel național. Noile norme se aplică în cazul garanțiilor care acoperă datorii cu o scadență cuprinsă între un an și cinci ani (șapte în cazul obligațiunilor garantate). Normele privind garanțiile cu scadențe mai scurte rămân neschimbate.

Planuri de restructurare

Comisia va continua să impună statelor membre obligația de a prezenta un plan de restructurare (sau o versiune actualizată a unui plan aprobat anterior) pentru toate băncile care beneficiază de sprijin public sub formă de măsuri de recapitalizare sau de salvare a activelor depreciate, din surse naționale sau ale UE, indiferent de amploarea sprijinului sau de motivul acordării acestuia. Comisia va stabili în ce măsură este necesară restructurarea în urma unei evaluări proporționale a viabilității pe termen lung a băncilor, ținând pe deplin seama de toate elementele relevante: dacă penuria de capital este, în principal, legată de o criză de încredere privind datoria suverană, dacă infuziile de capital public se limitează la suma necesară pentru a compensa pierderile care decurg din evaluarea la prețul pieței a obligațiunilor suverane ale statelor membre ale SEE în bănci care, cu excepția acestor datorii, sunt viabile, precum și dacă analiza arată că banca în cauză nu și-a asumat riscuri excesive achiziționând datoria suverană.

Băncile care nu au primit sprijin public sub formă de măsuri de recapitalizare sau de salvare a activelor depreciate, dar beneficiază de fonduri garantate de stat nu trebuie să prezinte planuri de restructurare. Numai „marii consumatori” de garanții de stat pentru pasivele lor vor fi în continuare obligați să prezinte Comisiei analize ale viabilității.

Context

Pachetul de măsuri de criză a fost adoptat pentru prima dată în perioada 2008­2009, în contextul crizei financiare declanșate în urma prăbușirii grupului Lehman Brothers. Pachetul cuprinde Comunicarea privind sectorul bancar, Comunicarea privind recapitalizarea, Comunicarea privind activele depreciate și Comunicarea privind restructurarea. Aceste norme speciale au fost introduse în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea UE, care permite Comisiei să aprobe măsuri de ajutor de stat în vederea remedierii unei perturbări grave a economiei unui stat membru.

Aceste norme au fost actualizate deja de două ori, mai întâi în iulie 2010, când au fost majorate comisioanele de garantare pentru a reflecta mai bine profilul de risc al beneficiarilor și pentru a evita dependența excesivă de un instrument care reprezintă un risc contingent ridicat pentru finanțele publice. În decembrie 2010, regimul a fost prelungit pentru încă un an, principala modificare constând în faptul că toate băncile care primesc sprijin fie prin măsuri de recapitalizare, fie prin măsuri de salvare a activelor sunt obligate să prezinte un plan de restructurare, indiferent de amploarea ajutorului primit (a se vedea IP/10/1636).

Pentru o listă a investigărilor în curs ale ajutoarelor de stat individuale, precum și a deciziilor adoptate de la începutul crizei, a se vedea MEMO/11/858..

Textul integral al comunicării este disponibil la:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html

Persoane de contact :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar