Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio jatkaa pankkien valtiontukia koskevia kriisisääntöjä

Bryssel 1. joulukuuta – Euroopan komissio on päivittänyt ja jatkanut väliaikaisia valtiontuen valvontaa koskevia sääntöjä, joilla arvioidaan rahoituslaitoksille finanssikriisin aikana annettavaa julkista tukea. Tärkeimmissä säännöksissä selvitetään, miten voidaan varmistaa, että valtio saa asianmukaisen tuoton, jos se päättää – mikä on tulevaisuudessa yhä todennäköisempää – tarjota lisäpääomaa pankeilleen sellaisilla välineillä, esimerkiksi kantaosakkeilla, joiden tuottoa ei ole vahvistettu ennakolta. Samoin muutettiin menetelmää, joka koskee pankkien rahoitustarpeen täyttämiseksi annetuista takuista saatavaa tuottoa – tämän tyyppistä tukea on toistaiseksi annettu eniten. Näin haluttiin varmistaa, että pankkien suorittamat takausmaksut määräytyvät niihin itseensä eivätkä kyseiseen jäsenvaltioon tai koko markkinoihin liittyvän riskin mukaan. Näitä sääntöjä sovelletaan niin kauan kuin markkinaolosuhteet tätä edellyttävät.

Euroopan komissio hyväksyi vuosina 2008 ja 2009 erityiset valtiontukisäännöt, joiden myötä jäsenvaltiot saattoivat tukea pankkijärjestelmää finanssikriisin aikana. Näin talouden tasapainoa kyettiin pitämään yllä ilman, että kilpailu Euroopan unionin sisämarkkinoilla vääristyi kohtuuttomasti. Nämä kriisiajan säännöt ovat osoittautuneet hyödyllisiksi: pankkien edellytetään uudistavan rakenteitaan, kun niiden liiketoimintamalleja on muutettava pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi eli tilanteissa, joissa ne ovat vahvasti riippuvaisia riskialttiista toiminnasta. Säännöillä on varmistettu myös, että osakkeenomistajat ja hybridipääoman omistajat kantavat kortensa kekoon. Komissio on siis pystynyt viime kädessä vähentämään sitä verovarojen määrää, jota pankkien tukemiseen on tarvittu.

Kilpailuasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia sanoo, että jännitteet valtionvelkamarkkinoilla ovat aiheuttaneet EU:n pankeille lisäpaineita. ”Kriisisääntöjen jatkamisen avulla on helpompi toteuttaa Eurooppa-neuvoston lokakuussa sopimaa pakettia, jolla pyritään palauttamaan luottamus ja jatkamaan tarpeellisia rakenneuudistuksia pankkialalla. Komissio edellyttää, että pankit selvittävät tarvittaessa taseitaan, jotta voimme rikkoa valtionvelan ja heikon finanssisektorin muodostaman noidankehän. Sääntöjä soveltaessamme voimme huomioida myös kaikki tekijät, jotka osoittavat pankkien olevan pitkällä aikavälillä elinkelpoisia ilman merkittävää tarvetta rakenneuudistuksiin,” varapuheenjohtaja Almunia toteaa.

Komissio on antanut tiedonannon, joka koskee valtiontukisääntöjen soveltamista finanssikriisin yhteydessä pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin 1. tammikuuta 2012 alkaen. Tiedonannossa jatketaan niiden neljän tiedonannon voimassaoloa, joilla vahvistetaan säännöt pankeille myönnetyn tuen yhteensopivuudesta EU:n valtiontukisääntöjen kanssa. Kyseessä on tuki, jota annetaan velkojen takausten, pääomapohjan vahvistamisen ja ongelmallisiin omaisuuseriin kohdistuvien tukitoimien muodossa. Samalla vahvistetaan rakenneuudistus- tai elinkelpoisuussuunnitelmaa koskevat vaatimukset.

Komissio hyväksyy väliaikaisesti edelleen näitä valtiontukia, jos talouden tasapaino tätä edellyttää ja tuki on annettujen ohjeiden mukainen.

Lisätiedot

Jännitteiden lisääntyminen valtionvelkamarkkinoilla viime kesän jälkeen on lisännyt EU:n pankkisektorin paineita, joiden vuoksi on tarpeen jatkaa poikkeuksellisia kriisiajan sääntöjä ja edistää EU:n valtionpäämiesten lokakuussa sopiman ”pankkipaketin” toteuttamista. Paketin tarkoituksena on palauttaa luottamus pankkisektoriin ottamalla käyttöön keskipitkän rahoituksen takaukset ja luomalla väliaikainen pääomapuskuri. Tällöin vaaditaan 9 prosentin vakavaraisuussuhdetta, joka perustuu korkealaatuisimpaan pääomaan ja jossa on otettu huomioon valtionvelkaan liittyvien positioiden markkina-arvo.

Lainsäädännön ja markkinaympäristön muutosten vuoksi komissio arvioi, että tulevaisuudessa valtioiden pääomasijoitukset tehdään entistä enemmän vaihtuvatuottoisina osakkeina. Koska tällaisten osakkeiden vastikkeena ovat jo lähtökohtaisesti epävarmat osingot ja luovutusvoitot, komissio ohjaa käyttämään markkinapohjaista arvostusta, jotta valtio saa riittävän tuoton. Valtion olisi voitava merkitä osakkeet hinnalla, jota on alennettu asianmukaisesti viimeisimmästä osakkeen hinnasta ja joka riippuu muun muassa pääomasijoituksen koosta verrattuna pankin olemassa olevaan pääomaan ja siitä, liittyykö osakkeeseen äänioikeus. Hybridipääomainstrumenteilla huolehditaan tilanteista, joissa pankit eivät pysty maksamaan sovittua tuottoa lyhyellä aikavälillä. Niihin olisi sisällyttävä nk. ACSM-järjestely (alternative coupon satisfaction mechanism), jossa korot, joita ei voida maksaa käteisellä, maksetaan osakkeina.

Komissio on myös tarkistanut ohjeita maksuista, jotka pankkien on suoritettava takausten vastineeksi ja joilla varmistetaan, että tuki on rajoitettu vähimmäismäärään. Maksujen on heijastettava julkiseen talouteen kohdistuvaa riskiä. Tarkistetussa menetelmässä vahvistetaan vähimmäismaksut, joita olisi sovellettava silloin, kun valtiontakaus myönnetään kansallisesti. Uusia sääntöjä sovelletaan maturiteetiltaan 1–5 vuoden (katettujen joukkovelkakirjalainojen kohdalla 7 vuoden) velkaan. Tätä lyhyempiä maturiteetteja koskevat säännöt säilyvät ennallaan.

Rakenneuudistussuunnitelmat

Komissio edellyttää edelleen, että jäsenvaltiot toimittavat rakenneuudistussuunnitelman (tai päivittävät aikaisemmin hyväksyttyä suunnitelmaansa) kaikista pankeista, jotka saavat julkista tukea pääoman vahvistamisen tai arvoltaan alentuneita omaisuuseriä koskevan toimenpiteen muodossa, oli kyseessä kansallinen tai EU:n rahoituslähde ja riippumatta tuen suuruudesta tai sen syystä. Komissio määrittelee rakenneuudistustarpeen pankkien pitkän aikavälin elinkelpoisuutta koskevan suhteellisen arvioinnin perusteella. Se ottaa huomioon, liittyykö pääoman puute olennaisesti valtionvelkaan kohdistuvaan luottamuskriisiin, rajoittuuko julkinen pääomasijoitus määrään, joka tarvitaan korvaamaan tappiot siitä, että muuten elinkelpoiset pankit ovat arvostaneet ETA:n jäsenvaltioiden valtion joukkovelkakirjalainat markkinahintaan, ja ovatko kyseiset pankit analyysin mukaan ottaneet liiallisen riskin valtionvelkaa hankkiessaan.

Pankkien, jotka eivät ole saaneet julkista tukea pääoman vahvistamisen tai arvoltaan alentuneita omaisuuseriä koskevan toimenpiteen muodossa, mutta jotka saavat valtion takaamaa rahoitusta, ei tarvitse esittää rakenneuudistussuunnitelmaa. Ainoastaan niiden pankkien, joiden velat ovat jatkuvasti valtion takaamia, on toimitettava komissiolle elinkelpoisuutta koskevia selvityksiä.

Tausta

Kriisijärjestelmä otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuosina 2008–2009 Lehman Brothersin romahdusta seuranneen finanssikriisin alettua. Järjestelmään kuuluvat pankkitiedonanto, pääomapohjan vahvistamista koskeva tiedonanto, arvoltaan alentuneita omaisuuseriä koskeva tiedonanto ja rakenneuudistustoimenpiteitä koskeva tiedonanto. Erityissäännöt otettiin käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla, sillä sen mukaan komissio voi hyväksyä valtiontuen jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen.

Sääntöjä on ajantasaistettu aiemmin kahdesti. Heinäkuussa 2010 korotettiin takausmaksuja, jotta tuensaajien riskiprofiili voitiin ottaa paremmin huomioon ja vältettiin liiallinen riippuvuus julkisen talouden kannalta riskialttiista välineestä. Joulukuussa 2010 järjestelmää jatkettiin yhdellä vuodella. Suurin muutos tuolloin oli, että kaikkien julkista tukea pääoman vahvistamisen tai arvoltaan alentuneita omaisuuseriä koskevan toimenpiteen muodossa saavien pankkien oli esitettävä rakenneuudistussuunnitelma riippumatta tuen määrästä (ks. IP/10/1636).

Luettelo meneillään olevista yksittäisistä valtiontukitutkimuksista sekä kriisin alkamisen jälkeen tehdyistä päätöksistä on asiakirjassa MEMO/11/858..

Tiedonanto on saatavilla kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html

Yhteyshenkilöt:

Amelia Torres (+32-2) 295 46 29

Maria Madrid Pina (+32-2) 295 45 30


Side Bar