Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Riigiabi: komisjon pikendab pankadele kriisiaegse abi andmise eeskirjade kehtivust

Brüssel, 1. detsember − Euroopa Komisjon on ajakohastanud ja pikendanud ajutisi riigiabi kontrolli eeskirjasid, mille alusel hinnatakse finantsasutustele kriisi ajal antavat avaliku sektori toetust. Peamised sätted seisnevad selle selgitamises, kuidas tagada riigi jaoks asjakohase tasu saamine tulevikus üha tõenäolisemaks muutuval juhul, kui liikmesriigid otsustavad rekapitaliseerida oma pangad selliste instrumentide (näiteks lihtaktsiate) abil, mille tulusust ei saa eelnevalt fikseerida. Kokku lepiti ka pankade rahastamisvajadustele antavate garantiide (mis moodustavad praegu põhiosa antud toetustest) eest saadava tasu arvutamise läbivaadatud metoodikas, tagamaks, et pankade makstav tasu kajastaks nende sisemist riski, mitte asjaomase liikmesriigi või turu kui tervikuga seonduvat riski. Eeskirjasid kohaldatakse seni, kuni turutingimused seda nõuavad.

2008.−2009. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu riigiabi erieeskirjad, mis võimaldavad liikmesriikidel toetada pangandussüsteemi finantskriisi ajal, et tagada finantsstabiilsus, ilma et sellega kaasneks põhjendamatuid konkurentsimoonutusi Euroopa Liidu ühtsel turul. Kriisieeskirjad on tõestanud oma väärtust selle tagamisel, et pangad korraldavad oma tegevuse ümber, kui nende pikaajalise elujõulisuse säilitamine nõuab nende ärimudeli muutmist, näiteks kui nad tuginevad suuresti riskantsele tegevusele. Tagades ka selle, et õiglane osa koormusest jääb aktsionäride ja hübriidkapitali instrumentide omanike kanda, vähendas komisjon lõppkokkuvõttes maksumaksjate kulul pankade toetamiseks kasutatavat summat.

„Pingete teravnemine riigivõlaturgudel on pannud ELi pangad uuesti surve alla ning see õigustab kriisieeskirjade kehtivuse pikendamist, eelkõige selleks, et aidata kaasa Euroopa Ülemkogus oktoobris kokkulepitud usalduse taastamise paketi rakendamisele ja jätkata sektori ümberkorraldamist," sõnas konkurentsipoliitika eest vastutav komisjoni asepresident Joaquín Almunia. Ta lisas: „Me soovitame tungivalt jätkata ümberkorraldamise ja vajaduse korral bilansside puhastamist, mis aitaks pääseda riigivõlakriisi ja finantssektori nõrkuse vahelisest nõiaringist. Eeskirjade kohaldamisel võtab komisjon täielikult arvesse asjaolusid, mis osutavad sellele, et pangad suudavad pikaajalises perspektiivis ilma märkimisväärse ümberkorraldamiseta elujõulised olla."

Komisjoni vastu võetud teatisega riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta alates 1. jaanuarist 2012 pankade kasuks kriisi kontekstis võetavate meetmete toetamise suhtes jäetakse jõusse neli teatist, millega nähakse ette tingimused, millele rahastamisele antud garantiide, rekapitaliseerimise ja varade toetamise vormis antav riigiabi peab aluslepingu eeskirjadega kooskõlas olemiseks vastama. Samuti nähakse sellega ette nõuded ümberkorraldamiskava või elujõulisuse taastamise kava kohta (mida on käsitletud ümberkorraldamisteatises).

Komisjon jätkab kiire ajutise heakskiidu andmist, kui see on vajalik finantsstabiilsuse säilitamiseks, tingimusel et sekkumise tingimused on antud suunistega kooskõlas.

Lisateave

Alates suvest suurenenud pinged riigivõlaturgudel on pannud ELi pangandussektori uuesti surve alla ning see on teinud vajalikuks erakorraliste kriisieeskirjade kehtivuse pikendamise, muu hulgas selleks, et hõlbustada panganduspaketi rakendamist, milles ELi riigipead ja valitsusjuhid leppisid kokku oktoobris. Panganduspaketis on eesmärgiks seatud usalduse taastamine pangandussektori suhtes, pakkudes keskpika tähtajaga rahastamisele garantiisid ja luues ajutise kapitalipuhvri, mis vastab omavahendite suhtarvule 9% kõrgeima kvaliteediga kapitaliinstrumentidest pärast riigivõlakirjadest tulenevate riskipositsioonide turuväärtuse arvessevõtmist.

Pidades silmas regulatiivseid muudatusi ja muutuvat turukeskkonda, prognoosib komisjon, et tulevikus võib olla enam levinud see, et riikide kapitalisüstid tehakse muutuva tuluga aktsiate vormis. Kuna aktsiatest saadakse tulu dividendide ja kapitalikasumi näol, mis on juba oma olemuselt ebakindlad, siis antakse juhiseid turuhinnal põhineva hindamise kasutamise kohta, et anda riigile piisav kindlus asjakohase tulu saamises. Riik peaks aktsiaid märkima viimase aktsiahinna suhtes kohaldatava asjakohase diskontoga, mis muu hulgas oleneb kapitalisüsti suurusest võrreldes panga olemasoleva kapitaliga ja sellest, kas aktsiad on hääleõigusega või hääleõiguseta. Hübriidkapitali instrumentide puhul peaks selliste asjaolude arvesse võtmiseks, mille korral pangad võivad mitte suuta kokkulepitud tasu lühiajalises perspektiivis tasuda, neisse instrumentidesse kaasama n.ö alternatiivse kupongimaksete rahuldamise mehhanismi, mis võimaldab kupongimakseid, mida ei saa rahas välja maksta, selle asemel välja maksta aktsiatena.

Komisjon on vaadanud läbi ka suunised tasude kohta, mida pangad peavad garantiide eest maksma ning mille eesmärk on tagada abi piirdumine minimaalselt vajalikuga ja riigi rahandusele avalduva riski nõuetekohane arvessevõtmine. Läbivaadatud metoodikas nähakse ette minimaalsed tasud, mida tuleks kohaldada garantiide riigisisesel andmisel. Uusi eeskirjasid kohaldatakse garantiide suhtes, mis on antud võlale lõpptähtajaga üks kuni viis (tagatud võlakirjade puhul seitse) aastat. Lühema lõpptähtaja korral kohaldatavad eeskirjad jäävad samaks.

Ümberkorraldamiskavad

Komisjon jätkab selle nõudmist, et liikmesriigid esitaksid ümberkorraldamiskava (või varem heakskiidetud kava ajakohastatud versiooni) kõigi pankade kohta, mis saavad rekapitaliseerimise või langenud väärtusega varasid käsitlevate meetmetega seoses riigi või ELi vahenditest avaliku sektori toetust, olenemata sellest, milline on toetuse suurus või selle andmise põhjus. Komisjon määrab ümberkorraldamise vajaduse kindlaks pankade pikaajalise elujõulisuse proportsionaalse hindamise alusel, võttes täielikult arvesse kõiki asjakohaseid aspekte: kas kapitali puudujääk tuleneb põhiolemuslikult riigivõlakirjade usalduskriisist, kas avaliku sektori kapitalisüst piirdub summaga, mis on vajalik EMP liikmesriikide riigivõlakirjade turuhinnas hindamisest tuleneva kahjumi tasakaalustamiseks pankades, mis on muus osas elujõulised, ja kas analüüs näitab, et kõnealune pank ei võtnud riigivõlakirjade soetamisel ülemääraseid riske.

Pangad, mis ei ole saanud rekapitaliseerimise või langenud väärtusega varasid käsitlevate meetmete vormis avaliku sektori toetust, kuid mis saavad kasu riigi poolt garanteeritud rahastamisest, ei pea ümberkorraldamiskava esitama. Elujõulisuse hinnanguid on kohustatud komisjonile jätkuvalt esitama ainult pangad, kes on riigi garantiisid oma kohustuste tagamiseks intensiivselt kasutanud.

Taust

Kriisiaegsed eeskirjad võeti esmakordselt vastu 2008.−2009. aastal finantskriisi vallandumisel pärast Lehman Brothers'i kokkuvarisemist. Need hõlmasid pangandusteatist, rekapitaliseerimisteatist, langenud väärtusega varade teatist ja ümberkorraldamisteatist. Need erieeskirjad kehtestati Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b alusel, millega lubatakse komisjonil heaks kiita riigi toetus, mida antakse liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks.

Neid eeskirjasid on varem ajakohastatud kahel korral − esimest korda juulis 2010, mil suurendati garantiitasusid, et võtta paremini arvesse abisaajate riskiprofiili ja vältida liiga tugevat sõltuvust instrumendist, millest võib riigi rahandusele tuleneda suur risk. Detsembris 2010 pikendati eeskirjasid ühe aasta võrra, kusjuures peamine muudatus oli see, et olenemata toetuse suurusest nõutakse kõigilt kas rekapitaliseerimise või varade toetamise meetmete vormis toetust saavatelt pankadelt ümberkorraldamiskava esitamist (vt IP/10/1636).

Loetelu kohta menetluses olevatest riigiabi üksikjuhtumitest, mille uurimine on pooleli, ning alates kriisi algusest tehtud otsustest vt MEMO/11/858.

Teatise terviktekst on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html

Kontaktisikud :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar