Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Държавна помощ: Комисията удължава кризисните правила за банките

Брюксел, 1 декември — Европейската комисия актуализира и продължи набора от временни контролни правила за държавна помощ при оценката на публичната помощ за финансови институции по време на кризата. Основните разпоредби се състоят в обяснения на това как да се осигури адекватно възнаграждение за държавата, ако — както все по-вероятно изглежда в бъдеще — държавите-членки решат да рекапитализират банките си, като използват инструменти като обикновените акции, при които възнаграждението не е фиксирано предварително. Също така беше договорена преработена методика, свързана с възнаграждението за гаранции върху нуждите на банките от финансиране — голямата част от помощта досега — за да се осигури, че премията, която банките плащат, съответства на присъщия им риск, а не на риска, свързан със засегнатата държава-членка или с пазара като цяло. Правилата ще се прилагат, докато го изискват пазарните условия.

През 2008—2009 г. Европейската комисия прие специални правила за държавна помощ, за да позволи на държавите-членки да подпомогнат банковата система по време на финансовата криза в името на финансовата стабилност, без да се предизвиква ненужно нарушаване на конкуренцията на единния пазар на Европейския съюз. Кризисните правила доказаха своята стойност, като осигуриха преструктурирането на банките, когато са необходими промени в стопанския им модел за осигуряването на дългосрочната им жизнеспособност, напр. ако са зависими в голяма степен от рискови дейности. Като осигури също така акционерите и притежателите на хибриден капитал да поемат справедлив дял от тежестта, в крайна сметка Комисията намали размера на средствата на данъкоплатците, използвани за подпомагане на банките.

Изострянето на напрежението на пазарите на държавен дълг подложи някои банки в Съюза на подновен натиск, обосновавайки удължаването на кризисните правила, по-специално за подпомагане на въвеждането на пакета, договорен от Европейския съвет през октомври, с цел възстановяване на доверието и за продължаване на необходимото преструктуриране в сектора“, заяви заместник-председателят на Комисията Хоакин Алмуния, отговарящ за политиката по конкуренция. Той добави: „Ние ще продължим да настояваме, там където е необходимо, за преструктуриране и изчистване на балансовите отчети, за да помогнем да се прекрати създалият се порочен кръг между кризата с държавния дълг и един слаб финансов сектор. При прилагането на правилата Комисията напълно ще отчете елементите, които показват, че банките могат да бъдат жизнеспособни в дългосрочен план без да се нуждаят от значително преструктуриране.“

Приетото от Комисията съобщение за прилагането от 1 януари 2012 г. на правила за държавна помощ за подкрепата на мерки в полза на банки в контекста на кризата запазва в сила четирите съобщения, които определят условията за съвместимост на подкрепата, която е под формата на гаранции за финансиране, рекапитализация и освобождаване от активи, с правилата за държавната помощ в Договора, както и изискванията за план за преструктуриране или за жизнеспособност (съобщението относно преструктурирането).

Комисията ще продължи да дава бързо временно одобрение, когато това се налага за запазването на финансовата стабилност, при условие, че намесата отговаря на предоставените насоки.

Допълнителна информация

Нарасналото от лятото напрежение на пазарите на държавен дълг подложи банковия сектор на ЕС на подновен натиск, като направи необходимо продължаването на извънредните кризисни правила, включително улесняването на изпълнението на „банковия пакет“, договорен от държавните глави или ръководителите на правителства от ЕС през октомври. Пакетът цели възстановяване на доверието в сектора посредством отпускането на гаранции за средносрочни финансирания и създаването на временен буфер, възлизащ на капиталово съотношение от 9 % на капитала с най-високо качество, след като се отчете пазарната оценка на експозициите в държавен дълг.

С оглед на регулаторните промени и променящата се пазарна среда Комисията очаква, че в бъдеще капиталовите инжекции от държавата могат все по-често да бъдат под формата на акции, носещи променливо възнаграждение. Тъй като такива акции носят възнаграждение под формата на дивиденти и капиталови печалби, които по дефиниция са несигурни, са предоставени насоки за използването на оценки, основаващите се на пазара, за да се даде разумна гаранция за адекватно възнаграждение за държавата. Акциите следва да се записват от държавата с подходящо намаление спрямо последната им цена в зависимост, наред с другото, от големината на капиталовата инжекция, сравнена със съществуващия капитал на банката и от това дали акциите носят или не носят право на глас. По отношение на инструментите с хибриден капитал, за да се предвидят обстоятелства, при които банките може би няма да са в състояние да изплатят договореното възнаграждение в краткосрочен план, такива инструменти следва да включват „алтернативен механизъм за плащане на купони“, който позволява купони, които не могат да бъдат платени в брой, да бъдат платени с акции.

Комисията извърши също така преглед на насоките за таксите, които банките трябва да плащат за гаранциите, за да осигури, че помощта се ограничава до необходимия минимум и за да се отрази рискът за публичните финанси. Преразгледаната методика определя минималните такси, които следва да се прилагат, когато гаранциите се отпускат на национална основа. Новите правила се прилагат за гаранции, покриващи дълг, чийто падеж е между една и пет години (седем, в случай на обезпечени облигации). Правилата за по-кратък падеж остават същите.

Планове за преструктуриране

Комисията ще продължи да изисква от държавите-членки да представят план за преструктуриране (или актуализиран вече одобрен план) за всички банки, които получават публична подкрепа под формата на мерки за рекапитализация или за обезценени активи, независимо от национали източници или от източници от ЕС, без значение на размера или на причината за подкрепата. Комисията ще определи необходимостта от преструктуриране посредством пропорционална оценка на дългосрочната жизнеспособност на банките, като напълно вземе предвид всички необходими елементи: дали недостигът на капитал е свързан предимно с криза на доверието в държавния дълг, дали капиталовата инжекция от публични средства е ограничена до сумата, необходима за покриване на загубите, произтичащи от преоценката на държавните облигации на държавите членки на ЕИП в съответствие с пазара, за банки, които иначе са жизнеспособни, и дали анализът показва, че въпросната банка не поема прекомерен риск при придобиването на държавен дълг.

Банки, които не са получили публична подкрепа под формата на мерки за рекапитализация или за обезценени активи, но се ползват от гарантирано от държавата финансиране, не трябва да представят план за преструктуриране. Само „големите потребители“ на държавни гаранции върху своите задължения ще продължат за в бъдеще да са задължени да представят на Комисията прегледи за жизнеспособността.

Контекст

Кризисният режим беше приет за пръв път през 2008—2009 г. в началото на финансовата криза, която последва фалита на Lehman Brothers. Той включва съобщението относно банките, съобщението относно рекапитализацията, съобщението относно обезценените активи и съобщението относно преструктурирането. Тези специални правила бяха въведени по силата на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на ЕС, който позволява на Комисията да одобри държавна помощ за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава-членка.

Правилата бяха актуализирани досега на два пъти, през юли 2010 г., когато таксите за гаранции бяха повишени, за да се отрази по-добре профилът на риска на бенефициерите и за да се избегне прекомерната зависимост от инструмент, който представлява голям условен риск за публичните финанси. През декември 2010 г. режимът беше продължен с една година, като основната промяна беше, че от всички банки, които получават подкрепа посредством мерки за рекапитализация или за освобождаване от активи, се изисква да представят план за преструктуриране, независимо от размера на помощта (вж. IP/10/1636).

За списъка на текущите отделни разследвания за държавна помощ, както и на решенията, взети от началото на кризата, вж. MEMO/11/858..

Пълният текст на съобщението се намира на следния адрес:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html

За контакт:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar