Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Statligt stöd: Bortsett från krisstödet pekar resultattavlan på mindre och bättre riktade stöd

Bryssel, den 1 december 2011 – Av EU-kommissionens resultattavla för hösten framgår att volymen av det nationella stödet till finanssektorn som faktiskt tagits i bruk av bankerna mellan oktober 2008 och 31 december 2010 uppgick till omkring 1,6 biljoner euro (13 % av BNP). Merparten (74 %) bestod av statsgarantier på bankernas finansiering i andra banker (se nedan). Kommissionen förlängde idag krisstödet till bankerna men reviderade reglerna om ersättning för rekapitalisering och reglerna om avgifter för finansieringsgarantier mellan banker för att garantera att staten får tillräcklig ersättning (se IP/11/1488).

Stödet till den reala ekonomin på grundval av de medelfristiga krisreglerna föll till 11,7 miljarder euro år 2010, vilket nästan är en minskning med 50 % i jämförelse med 2009 och återspeglar både en låg användning och begränsningar i budgeten i de flesta medlemsländerna. Kommissionen vill därför inte förlänga de medelfristiga rambestämmelserna, eftersom de vanliga stödreglerna som till exempel stöd till riskkapitalinvesteringar för att främja energieffektivitet eller små och medelstora företag för närvarande är tillräckligt ändamålsenliga. De kortsiktiga exportkreditgarantierna som ska avhjälpa brister på marknaden gäller fortfarande, och engångsbidraget på 500 000 euro per företag ersattes redan 2010 med den vanliga de minimis-regeln.

Det samlade stödet som inte är krisrelaterat förblev stabilt på 73,8 miljarder euro (2010) eller 0,6 % av BNP och var fortsatt inriktat på mindre snedvridande horisontella målsättningar som stöd till forskning och innovation, miljöskydd och riskkapital till små och medelstora företag. Resultattavlan visar också att medlemsländerna återkrävde olagligt stöd mycket fortare, av vilket omkring 82 % (ca 12 miljarder euro) kompenserades i slutet av juni 2011 tack vare kommissionens insats och troligtvis också på grund av trycket att korrigera de offentliga finanserna.

”Den viktigaste förutsättningen för att kapa de livsuppehållande funktionerna mellan staten och finanssektorn är att lösa den nationella skuldkrisen. Vår analys visar att tack vare vår statsstödskontroll uppfyllde stödet syftet med att skydda den ekonomiska och finansiella stabiliteten utan att orsaka irreparabla skador på konkurrensen och den inre marknaden”, sade Joaquín Almunia, kommissionens vice-orförande med ansvar för konkurrenspolitik och tillade: ”Jag är fast besluten att återgå till normala regler så snart marknadsvillkoren tillåter och jag vill säkerställa att det stöd som ges till bankerna och den reala ekonomin är inriktat på att öka tillväxt och skapa arbetstillfällen.”

Stöd till bankerna

Mellan 2008 och den 31 december 2010 användes 1,608 miljarder euro till stöd för finansinstitutionerna

Detta stöd utgjordes av likviditetsstöd:

  • 1 199 miljarder euro (10 % av BNP) till statliga garantier för finansiering av banker och till andra (kortfristiga) likviditetsstödsåtgärder

  • 409 miljarder euro (3 % av BNP) till åtgärder för att stödja bankernas solvens samt till rekapitaliseringar och hantering av värdeminskade tillgångar.

Tre medlemsländer står för nästan 60 % av det samlade använda stödet. Det rör sig om Irland (25 %), Storbritanien (18 %) och Tyskland (15 %).

Stöd till den reala ekonomin – tillfälliga rambestämmelser

För att minska effekterna av de strama kreditvillkoren beviljade medlemsländerna också stöd till den reala ekonomin under tillfälliga rambestämmelser som kommissionen antog i slutet av 2008. Det viktigaste stödet var engångsbidraget på upp till 500 000 euro per företag, vilket upphörde i 2010. Detta följdes av subventionerade låneräntor eller garantier och sänkta räntor för miljövänliga investeringar och riskkapitalstöd.

Mellan december 2008 och den 1 oktober 2011, ställde medlemsländerna 82,9 miljarder euro till förfogande genom de tillfälliga rambestämmelserna. Det samlade använda beloppet uppgick i 2009 till 21 miljarder euro medan det i 2010 uppgick till 11,7 miljarder euro. Detta visar att marknadsfinansiering till en viss grad var möjlig.

Långsiktiga tendenser i det icke krisrelaterade stödet

Det icke-krisrelaterade stödet förblev stabilt på 73,3 miljarder euro eller 0,6  % av BNP. Stödet till industri- och tjänstesektorn uppgick till 61 miljarder euro eller 0,5 % av BNP varav 85 % öronmärktes för horisontella ändamål av gemensamt intresse. Kommissionen kunde särskilt märka att det var större fokus på stöd för regionalutveckling, forskning och miljöskydd. Sådana stödåtgärder är inte bara mindre konkurrenssnedvridande, utan bidrar också till att uppfylla EU:s strategiska mål för 2020 om intelligent, hållbar tillväxt för alla.

Reformerna i åtgärdsplanen för statligt stöd 20052008 (se IP/05/680) fortsätter att bära frukt. Nästan 90 % av det totala stödet beviljas genom gruppundantag eller ordningar (se IP/06/1765 och IP/08/1110). När dessa stöd väl har godkänts av kommissionen tillåter de medlemsländerna att bevilja stöd till enskilda företag utan ytterligare granskning från kommissionens sida, vilket ger medlemsländerna en hög grad av flexibilitet och minskad administrativ börda, samtidigt som förenlighetskriterierna säkerställer lika villkor på den inre marknaden. Endast 11,5 % av det samlade stödet bedömdes enskilt.

Av resultattavlan framgår dessutom att omkring 82 % eller ca 12 miljarder euro av det samlade beloppet av olagligt och oförenligt stöd hade återbetalats i slutet av juni 2011 av stödmottagare till den utbetalande staten. Detta visar en tydlig förbättring jämfört med slutet av 2004 när endast 25 % hade återbetalats.

Resultattavlan med bilagor, statistik och indikatorer för alla medlemsländer finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Kontaktpersoner:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar