Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Štátna pomoc: napriek podpore súvisiacej s krízou hodnotiaca tabuľka potvrdzuje trend smerom k nižšej zato lepšie cielenej pomoci

Brusel 1. decembra 2011 – Objem vnútroštátnej podpory finančnému sektoru, ktorú banky v skutočnosti prijali v období medzi októbrom 2008 a 31. decembrom 2010, dosiahol okolo 1,6 triliardy EUR (13 % HDP), ako ukazuje hodnotiaca tabuľka štátnej pomoci Európskej komisie z jesene. Podstatná časť (74 %) prišla vo forme štátnych záruk na medzibankové financovanie (pozri údaje ďalej v texte). Komisia dnes predĺžila schému štátnej pomoci súvisiacej s krízou pre banky, avšak vysvetlila svoje pravidlá odmeny za rekapitalizáciu a zmenila pravidlá týkajúce sa poplatkov za medzibankové finančné záruky, aby zabezpečila primerané odmeňovanie štátu (pozri IP/11/1488).

Podpora reálneho hospodárstva podľa dočasných krízových pravidiel klesla na 11,7 mld. EUR, čo predstavuje takmer 50 % pokles v porovnaní s rokom 2009, odrážajúc nízku mieru využitia, ako aj rozpočtové obmedzenia vo väčšine členských štátov. Komisia preto nenavrhuje rozšíriť dočasný rámec, nakoľko bežné pravidlá pomoci ako napr. podpora investícií rizikového kapitálu, zlepšovanie energetickej efektívnosti alebo pomoc malým a stredným podnikom (MSP) sú v tejto situácie rovnako vhodné. Poistenie krátkodobých vývozných úverov, ktoré má pomôcť zmierniť zlyhanie trhu, je stále v platnosti a jednorazové dotácie do 500 000 EUR na podnik boli v roku 2010 už nahradené bežným pravidlom de minimis.

Celková výška pomoci nesúvisiacej s krízou ostala nezmenená (73,8 mld. EUR v roku 2010 alebo 0,6 % HDP) a naďalej sa zameriavala na horizontálne ciele s menším rušivým účinkom, ako sú pomoc v oblasti výskumu a inovácií, ochrana životného prostredia a poskytovanie rizikového kapitálu pre MSP. Hodnotiaca tabuľka takisto poukazuje na skutočnosť, že členské štáty ľahšie získavajú naspäť neoprávnenú pomoc. Na konci júna 2011 bolo vďaka krokom Komisie a pravdepodobne aj vďaka nátlaku na revíziu verejných financií získaných naspäť 82 % (okolo 12 mld. EUR).

Základnou podmienkou na odpojenie tohto životne dôležitého nástroja podpory medzi štátom a finančným sektorom je vyriešiť krízu štátneho dlhu. Podľa našej analýzy vďaka kontrole štátnej pomoci splnila podpora svoj účel chrániť hospodársku a finančnú stabilitu, pričom doteraz nenastalo žiadne nenapraviteľné narušenie hospodárskej súťaže a jednotného trhu,“ uviedol podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže Joaquín Almunia a dodal: „Som odhodlaný vrátiť sa k bežným pravidlám, len čo to podmienky na trhu dovolia, a zabezpečiť, aby pomoc bankám a reálnemu hospodárstvu smerovala k zvýšeniu rastu a zamestnanosti.

Podporovanie bánk

V období medzi rokom 2008 a 31. 12. 2010 bolo skutočne použitých 1 608 mld. EUR na podporu finančných inštitúcií.

Išlo o opatrenia na podporu likvidity bánk:

  • v priemere 1 199 mld. EUR (10 % HDP) nevyrovnaných štátnych záruk na financovanie bánk a iné (krátkodobé) opatrenia na podporu likvidity

  • a opatrenia na podporu solventnosti bánk vo výške 409 mld. EUR (3 % HDP), ako sú rekapitalizačné opatrenia a nakladanie so znehodnotenými aktívami.

Na tri členské štáty pripadalo skoro 60 % celkovej použitej pomoci. Boli to Írsko (25 %), Spojené kráľovstvo (18 %) a Nemecko (15 %).

Pomoc poskytnutá reálnemu hospodárstvu – dočasný rámec

Členské štáty v snahe minimalizovať vplyv sprísnenia úverových podmienok poskytli na základe dočasného rámca prijatého Komisiou na konci roka 2008 pomoc aj reálnemu hospodárstvu. Hlavným používaným podporným opatrením bola jednorazová dotácia do 500 000 EUR na podnik, s ktorou sa prestalo v roku 2010. Po nej nasledovali dotované pôžičkové úroky alebo záruky, znížené úroky na environmentálne investície a pomoc rizikovému kapitálu.

V období medzi decembrom 2008 a 1. októbrom 2011 členské štáty uvoľnili na základe dočasného rámca 82,9 mld. EUR. V roku 2009 predstavovala celková suma 21 miliárd EUR, zatiaľ čo v roku 2010 dosahovala len 11,7 mld. EUR. To naznačuje, že trhové financovanie bolo do určitej miery dostupné.

Dlhodobé trendy v oblasti pomoci nesúvisiacej s krízou

Výška pomoci nesúvisiacej s krízou ostala na úrovni 73,7 mld. EUR alebo 0,6 % HDP nezmenená. Pomoc priemyslu a službám dosiahla 61 miliárd EUR alebo 0,5 % HDP, z čoho 85 % bolo vyčlenených na horizontálne ciele všeobecného záujmu. Komisia najvýraznejšie pozorovala kladenie veľkého dôrazu na pomoc pre regionálny rozvoj, výskum a ochranu životného prostredia. Takéto opatrenia nielenže menej narúšajú hospodársku súťaž, ale prispievajú aj k dosahovaniu strategických cieľov EÚ 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Reformy v rámci akčného plánu štátnej pomoci na roky 2005 – 2008 (pozri IP/05/680) naďalej prinášajú výsledky. Skoro 90 % celkovej pomoci sa poskytuje prostredníctvom skupinových výnimiek alebo schém (pozri IP/06/1765IP/08/1110). Takéto všeobecné opatrenia, len čo boli schválené Komisiou, umožňujú členským štátom poskytovať pomoc jednotlivým spoločnostiam bez ďalšieho podrobného prešetrovania zo strany Komisie, čím poskytujú členským štátom vysoký stupeň flexibility a nízku administratívnu záťaž. Kritéria zlučiteľnosti zaručujú pritom rovnaké zaobchádzanie v rámci vnútorného trhu. Iba 11,5 % celkovej pomoci sa posudzuje individuálne.

Hodnotiaca tabuľka ďalej ukazuje, že na konci júna 2011 zhruba 82 % alebo okolo 12 miliárd EUR celkovej sumy neoprávnenej a nezlučiteľnej pomoci získal štát, ktorý ju poskytol, od príjemcov naspäť. To vykazuje značné zlepšenie v porovnaní s koncom roka 2004, keď iba 25 % bolo získaných späť. Hodnotiaca tabuľka zahŕňajúca prílohy, štatistiky a ukazovatele pre všetky členské štáty je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Kontaktné osoby:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar