Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Statsstøtte: ses der bort fra støtte afledt af krisen, er tendensen til mindre, men mere målrettet støtte

Bruxelles, den 1. december 2011 - Omfanget af den nationale støtte til finanssektoren, der konkret blev anvendt af bankerne mellem oktober 2008 og 31. december 2010, beløb sig til omkring 1,6 bio. EUR (13 % af BNP), fremgår det af Europa-Kommissionens efterårsoversigt for statsstøtte. Størsteparten (74 %) bestod af statsgarantier på bankernes engrosmarked (se efterfølgende for nærmere tal). Kommissionen forlængede i dag krisestatsstøtteordningen for banker, men afklarede reglerne om betalingen for kapitaltilførsel og reviderede reglerne om gebyr for interbankfinansieringsgarantier for at sikre, at staterne bliver behørigt belønnet (jf. IP/11/1488).

Støtten til den reelle økonomi på grundlag af den midlertidige kriselovgivning faldt til 11,7 mia. EUR i 2010, dvs. et fald på næsten 50 % i forhold til 2009, hvilket afspejler både en mindre anvendelse af ordningerne og budgetmæssige begrænsninger i de fleste medlemsstater. Kommissionen ønsker derfor ikke at forlænge de midlertidige rammebestemmelser, da de normale støtteregler som for eksempel reglerne om støtte til fremme af energieffektivitet eller af små og mellemstore virksomheder på dette tidspunkt er tilstrækkeligt hensigtsmæssige. De kortfristede eksportkreditforsikringer, der skal afhjælpe markedets mangler, kan stadig anvendes, og engangstilskuddet på 500 000 EUR pr. virksomhed blev allerede i 2010 erstattet af den normale de minimis-regel.

Den samlede støtte, der ikke er kriserelateret, forblev stabil på 73,8 mia. EUR i 2010 eller 0,6 % af BNP og var fortsat koncentreret omkring mindre konkurrenceforvridende horisontale målsætninger som støtte til forskning og innovation, miljøbeskyttelse og risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder. Oversigten viser også, at medlemsstaterne inddrev ulovlig støtte hurtigere, idet omkring 82 % (ca. 12. mia. EUR) var tilbagesøgt i slutningen af juni 2011 takket være Kommissionens indsats og sandsynligvis også på grund af presset for at genoprette de offentlige finanser.

"Den vigtigste forudsætning for at klippe navlestrengen mellem staten og den finansielle sektor er at løse den nationale gældskrise. Det fremgår af vores analyse, at støtten takket være vores statsstøttekontrol opfyldte målet om at beskytte den økonomiske og finansielle stabilitet uden at forårsage ugenoprettelige skader på konkurrencen og det indre marked." sagde Kommissionens næstformand med ansvar for konkurrencepolitik, Joaquín Almunia, der tilføjede "Jeg er besluttet på at vende tilbage til en situation med normale regler, så snart markedsbetingelserne gør det muligt, og jeg vil sikre, at den støtte, der gives til bankerne og den reelle økonomi, er rettet mod at skabe vækst og arbejdspladser".

Støtte til bankerne

Mellem 2008 og 31. december 2010 blev der anvendt 1,608 mia. EUR til at støtte de finansielle institutioner.

Denne støtte udgøres af likviditetsstøtte til bankerne:

  • 1,199 mia. EUR (10 % af BNP) gennemsnitlig udestående statsgarantier på bankernes finansieringer og andre (kortfristede) likviditetsstøtteordninger

  • og foranstaltninger til at støtte bankernes solvens: 409 mia. EUR (3 % af BNP) kapitaltilførselsordninger og behandling af værdiforringede aktiver.

Tre medlemsstater står for næsten 60 % af den samlede anvendte støtte. Det er Irland (25 %). Det Forenede Kongerige (18 %) og Tyskland (15 %).

Støtte til den reelle økonomi - midlertidige rammebestemmelser

For at mindske virkningerne af de strammere kreditbetingelser gav medlemsstaterne også støtte til den reelle økonomi i henhold til midlertidige rammebestemmelser, som Kommissionen vedtog i slutningen af 2008. Den vigtigste støtteforanstaltning var engangstilskuddet på op til 500 000 pr. virksomhed, der blev afbrudt i 2010. Dette blev fulgt af ordninger med rentetilskud eller garantier og nedsatte renter til miljøvenlige investeringer og risikokapitalstøtte.

Mellem december 2008 og 1. oktober 2011 stillede medlemsstaterne 82,9 mia. EUR til rådighed i henhold til de midlertidige rammebestemmelser. Det samlede anvendte beløb udgjorde 21 mia. EUR i 2009, mens det kun udgjorde 11,7 mia. EUR i 2010. Dette viser, at finansieringen på markedet til en vis grad har været mulig.

Langfristede tendenser i den ikke-kriserelaterede støtte

Den ikke-kriserelaterede støtte forblev stabil på 73,7 mia. EUR eller 0,6 % af BNP. Støtte til industrien og servicesektoren beløb sig til 61 mia. EUR eller 0,5 % af BNP, hvoraf 85 % blev øremærket til horisontale formål af fælles interesse. Kommissionen kunne især bemærke sig en større fokus på støtte til regionaludvikling, forskning og miljøbeskyttelse. Sådanne ordninger forvrider ikke kun konkurrencen i mindre grad, men bidrager også til opfyldelsen af EU's strategiske målsætninger for 2020 om intelligent, grøn og inklusiv vækst.

Reformerne under statsstøttehandlingsplanen for 2005-2008 (jf. IP/05/680) har fortsat givet resultater. Næsten 90 % af den samlede støtte gives gennem gruppefritagelser eller ‑ordninger (jf. IP/06/1765 og IP/08/1110). Når disse ordninger først er godkendt af Kommissionen, giver de medlemsstaterne lov til at yde støtte til enkeltvirksomheder uden yderligere undersøgelser fra Kommissionens side, hvilket giver medlemsstaterne en høj grad af fleksibilitet og mindre administrative byrder, samtidig med at forenelighedskriterierne sikrer ens betingelser på det indre marked. Kun 11,5 % af den samlede støtte er underlagt en individuel vurdering.

Det fremgår endvidere af oversigten, at modtagerne ved udgangen af juni 2011 havde tilbagebetalt omtrent 82 % eller omkring 12 mia. EUR af den samlede ulovlige og uforenelige støtte til den medlemsstat, der havde ydet den. Dette markerer en betydelig forbedring i forhold til udgangen af 2004, hvor kun 25 % var blevet tilbagebetalt.

Oversigten med bilag, statistikker og indikatorer for alle medlemsstater kan findes her:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Kontaktpersoner:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar