Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Státní podpora: méně ale cíleněji

Brusel 1. prosinec 2011 – Srovnávací přehled Evropské komise z podzimu ukazuje, že objem státní podpory poskytnuté finančnímu sektoru, který banky skutečně v období od října 2008 do 31. prosince 2010 obdržely, dosahuje přibližné výše 1,6 trilionu EUR (13 % HDP). Převážná část této podpory (74 %) byla poskytnuta v podobě státních záruk na velkoobchodní financování bank (viz číselné údaje uvedené níže). Komise dnes prodloužila krizový režim státní podpory pro banky, ale objasnila svá pravidla ohledně odměn za rekapitalizaci a přezkoumala svá pravidla pro poplatky za záruky mezibankovního financování. Účelem bylo zajistit, aby byl stát odpovídajícím způsobem odměňován (viz IP/11/1488).

Na druhé straně podpora ve prospěch reálné ekonomiky klesla v roce 2010 na 11,7 miliardy EUR, což ve srovnání s rokem 2009 představuje snížení o téměř 50 % a odráží jak nízké využití, tak rozpočtová omezení ve většině členských států EU. Komise proto nenavrhuje rozšířit dočasný rámec, jelikož běžná pravidla podpory, např. s cílem podpořit investice rizikového kapitálu, zlepšit energetickou účinnost nebo pomoci malým a středním podnikům, jsou v tuto chvíli stejně důležitá. Krátkodobé pojištění vývozních úvěrů, které má zmírnit dopady selhání trhu, je stále platné a jednorázové dotace ve výši 500 000 EUR na podnik byly již v roce 2010 nahrazeny běžným pravidlem de minimis.

Celková výše podpory nesouvisející s krizí zůstala stabilní a v roce 2010 dosáhla 73,8 miliardy EUR neboli 0,6 % HDP a pokračovala ve změně orientace na méně rušivé horizontální cíle, jako je podpora výzkumu a inovací, ochranu životního prostředí a na poskytování rizikového kapitálu malým a středním podnikům. Ze srovnávacího přehledu rovněž vyplývá, že členské státy získávají protiprávně poskytnutou podporu daleko rychleji: na konci června 2011 bylo díky opatření Komise a pravděpodobně také v důsledku tlaku na nápravu veřejných financí vybráno 82 % (zhruba 12 miliard EUR) takto poskytnutých prostředků.

Hlavní podmínkou pro přerušení státní podpory udržující finanční sektor při životě je vyřešit krizi státního dluhu. Naše analýza ukazuje, že díky kontrole státní podpory naše podpora splnila svůj účel spočívající v ochraně hospodářské a finanční stability, aniž by došlo k nenapravitelnému poškození hospodářské soutěže a jednotného trhu,“ uvedl místopředseda Komise odpovídající za hospodářskou soutěž Joaquín Almunia a doplnil: „Jsem odhodlán vrátit se k běžným pravidlům, jakmile to tržní podmínky dovolí, a chci zajistit, aby pomoc, kterou obdrží banky a reálná ekonomika byla orientována na růst a tvorbu pracovních míst.“

Podpora bankám

Od roku 2008 do 31. prosince 2010 bylo na podporu finančních institucí skutečně použito 1 608 miliard EUR.

Tato podpora sestávala z opatření na podporu likvidity bank:

  • průměrně 1 199 miliardy EUR (10 % HDP) otevřených státních záruk na financování bank a další (krátkodobá) opatření na podporu likvidity.

  • a opatření na podporu solventnosti bank ve výši 409 miliard EUR (3 % HDP) rekapitalizační opatření a nakládání se znehodnocenými aktivy.

60 % celkové podpory bylo použito ve třech členských státe: Irsku (25 %), Spojeném království (18 %) a Německu (15 %).

Podpora poskytovaná reálné ekonomice – Dočasný rámec

V zájmu zmírnění dopadu zpřísněných úvěrových podmínek poskytovaly členské státy v mezích dočasného rámce, který Komise přijala na konci roku 2008, podporu také reálné ekonomice. Hlavním využívaným podpůrným opatřením byla jednorázová dotace do 500 000 EUR na podnik, což bylo přerušeno v roce 2010. Po něm následovaly dotované úvěrové úroky nebo záruky, snížené úroky z investic příznivých pro životní prostředí a podpora rizikového kapitálu.

Od prosince 2008 do 1. října 2011 členské státy v dočasném rámci poskytly 82,9 miliardy EUR. Celková částka přijatá v roce 2009 činila 21 miliard EUR, zatímco v roce 2010 dosahovala pouhých 11,7 miliardy. Z toho vyplývá, že tržní financování bylo v určité míře k dispozici.

Dlouhodobé trendy v podpoře nesouvisející s krizí

Podpora nesouvisející s krizí zůstala stabilní a dosahovala 73,7 miliard EUR nebo 0,6 % HDP. Podpora výrobnímu odvětví a službám dosáhla 61 miliard EUR nebo 0,5 % HDP, z čehož bylo 85 % vyčleněno na horizontální cíle společného zájmu. Komise zejména sledovala větší zaměření na podporu regionální rozvoje, výzkumu a ochrany životního prostředí. Taková opatření jsou nejen méně ruší hospodářskou soutěž, ale přispívají také k dosažení strategických cílů EU 2020, jako je inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění.

Reformy v rámci akčního plánu pro státní podpory 2005–2008 (viz IP/05/680) byly i nadále přínosné. Téměř 90 % celkové podpory je poskytováno prostřednictvím blokových výjimek nebo režimů (viz IP/06/1765 a IP/08/1110). Jakmile je Komise schválí, umožňují taková obecná opatření členským státům udělovat podporu jednotlivým podnikům, aniž by ji Komise dále zkoumala. Členským státům se tak dostává vysoká míra flexibility a snižuje se jejich administrativní zatížení, zatímco kritéria slučitelnosti zajišťují spravedlivé podmínky na vnitřním trhu. Pouze 11,5 % celkové podpory se posuzuje individuálně.

Srovnávací přehled dále ukazuje, že na konci června 2011 příjemci členskému státu, který podporu poskytl, vrátili zhruba 82 % neboli 12 miliard EUR z celkové částky protiprávní a neslučitelné podpory. To ve srovnání s koncem roku 2004 představuje značné zlepšení, kdy bylo zpět získáno pouhých 25 %.

Uvedený srovnávací přehled včetně příloh, statistik a ukazatelů pro všechny členské státy je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Kontaktní osoby :

Amelia Torres (+32 22954629)

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar