Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Държавни помощи: докладът на Комисията показва, че тенденцията към по-малко и по-целенасочена помощ се запазва, без да се взема предвид помощта, свързана с кризата

Брюксел, 1 декември 2011 г. — Действително използваният от банките размер на националната помощ за финансовия сектор за периода от октомври 2008 г. до 31 декември 2010 г. възлиза на около 1,6 трилиона EUR (13 % от БВП) — това показва есенният доклад на Европейската комисия относно държавната помощ. По-голямата част (74 %) от тях бе предоставена под формата на държавни гаранции за общо финансиране на банките. Днес Комисията продължи режима на помощи за банките във връзка с кризата, но даде допълнителни пояснения за правилата относно възнагражденията при рекапитализации и преразгледа своите правила за таксите при гаранции за междубанково финансиране, за да гарантира, че държавата получава подходящо възнаграждение (вж. IP/11/1488)

Помощта за реалната икономика въз основа на временните правила във връзка с кризата спадна до 11,7 млрд. EUR през 2010 г., което е спад с почти 50 % в сравнение с 2009 г., отразявайки леко възстановяване и бюджетни ограничения в повечето държави-членки на ЕС. Затова Комисията не предлага продължаване на временната рамка, тъй като обичайните правила за помощта, напр. за насърчаване на инвестициите в рисков капитал, подобряване на енергийната ефективност или помощ за малки и средни предприятия (МСП), са също така подходящи в настоящата ситуация. Краткосрочното застраховане на експортни кредити с цел облекчаване на пазарните трудности все още е в сила и еднократната субсидия от 500 000 EUR на предприятие още през 2010 г. беше заместена от обикновеното правило за de minimis.

Общата помощ, несвързана с кризата, през 2010 г. се запази стабилна на ниво от 73,8 % EUR или 0,6 % от БВП и продължи да се пренасочва към хоризонтални цели, които по-малко нарушават конкуренцията, като помощ за изследвания и иновации, опазване на околната среда и предоставяне на рисков капитал за МСП. Докладът показва също, че държавите-членки възстановяват неправомерната помощ много по-бързо, като 82 % (около 12 млрд. EUR) са били възстановени към края на юни 2011 г. благодарение на действията на Комисията, а също така вероятно поради натиска за правилно разпределяне на обществените финанси.

„Основното условие, за да спре работа механизмът за жизнена подкрепа, работещ между държавата и финансовия сектор, е да се разреши кризата с държавния дълг. Нашият анализ показва, че благодарение на контрола на държавната помощ помощта изпълнява целта си за опазване на икономическата и финансова стабилност без непоправими щети за конкуренцията и единния пазар,“ заяви заместник-председателят на Комисията и комисар в областта на конкуренцията Хоакин Алмуния. Той също добави: „Решен съм да се върнем към обичайните правила веднага щом пазарните условия позволяват това и да гарантираме, че помощта, получена от банките и от реалната икономика, е насочена към повишаване на растежа и заетостта“.

Подкрепа за банките

Между 2008 г. и 31.12.2010 г. 1 608 млрд. EUR са реално използвани за подкрепа на финансовите институции

Тази подкрепа е съставена от мерки за подпомагане на ликвидността на банките:

  • 1 199 млрд. EUR (10 % от БВП) издадени държавни гаранции за банково финансиране и други (краткосрочни) мерки в подкрепа на ликвидността.

  • и мерки в подкрепа на платежоспособността на банките в размер на 409 млрд. EUR (3 % от БВП) като мерки за рекапитализация и обработване на обезценените активи.

Три държави-членки са използвали почти 60 % от общата помощ. Те са Ирландия (25 %), Обединеното кралство (18 %) и Германия (15 %).

Помощ, предоставена на реалната икономика — Временна рамка

За да се снижи до минимум въздействието от затягането на кредитните условия, държавите-членки също така предоставиха помощ на реалната икономика съгласно временната рамка, приета от Комисията в края на 2008 г. Основната мярка за помощ, която се използваше, беше еднократната субсидия в размер до 500 000 EUR на предприятие, но през 2010 г. тя беше прекратена. След нея следват субсидирана лихва по заеми или гаранции, намалени лихви за инвестиции, благоприятни за околната среда, и помощ за рисков капитал.

Между декември 2008 г. и 1 октомври 2011 г. държавите-членки са предоставили 82,9 млрд. EUR по временната рамка. Общата сума, усвоена през 2009 г., е била 21 млрд. EUR, а през 2010 г. тя е възлязла само на 11,7 млрд. EUR. Това показва, че до известна степен е било налично пазарно финансиране.

Дългосрочни тенденции в помощта, несвързана с кризата

Несвързаната с кризата помощ е останала стабилна на ниво 73,7 млрд. EUR или 0,6 % от БВП. Помощта за индустрията и услугите се е равнявала на 61 млрд. EUR или 0,5 % от БВП, от които 85 % са били запазени за хоризонтални цели от общ интерес. По-специално, Комисията отбелязва, че помощта за регионално развитие, изследвания и опазване на околната среда е била по-силно застъпена. Такива мерки не само нарушават конкуренцията в по-малка степен, но и допринасят за постигане на стратегическите цели на програмата Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Реформите от плана за действие за държавните помощи за 2005—2008 г. (вж. IP/05/680) също са продължили да дават резултати. Почти 90 % от общата помощ се предоставя чрез групово освобождаване или схеми (вж. IP/06/1765 и IP/08/1110). Когато са одобрени от Комисията, тези общи мерки позволяват на държавите-членки да предоставят помощ на отделни предприятия, без по-нататъшен преглед от страна на Комисията, което дава висока степен на гъвкавост на държавите-членки и ниска административна тежест, а критериите за съвместимост осигуряват равни условия на вътрешния пазар. Само 11,5 % от общата помощ се оценява индивидуално.

Докладът освен това посочва, че в края на юни 2011 г. около 82 % или приблизително 12 млрд. EUR от общата сума на неправомерната и несъвместимата помощ са били възстановени от получателите на държавата, която ги е предоставила. Това представлява значително подобрение в сравнение с края на 2004 г., когато само 25 % са били възстановени.

Докладът, включително приложенията, статистиките и показателите за всички държави-членки могат да се открият на адрес:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

За връзка:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar