Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Åtgärdspaketet ”bättre flygplatser” lanseras

Bryssel den 1 december 2011 – Europeiska kommissionen tillkännagav i dag ett omfattande åtgärdspaket för att förbättra kapaciteten vid Europas flygplatser, minska förseningarna och förbättra kvaliteten på tjänster till passagerare. Åtgärderna avser kvaliteten på de tjänster som passagerarna och flygbolagen får på marken före start och efter landning (exempelvis bagagehantering, incheckning, bränslepåfyllning), insyn i beslut om flygplatsbuller, samt effektiviteten i det komplexa nätet av slottider som krävs för varje flygning.

Transportkommissionär Siim Kallas säger: ”Europas flygplatser står inför en kapacitetskris. Vi måste agera nu om företagen och resenärerna ska kunna utnyttja flygtransportnätet på bästa sätt. I dag orsakas 70 % av alla flygförseningar av problem på marken inte i luften. Med nuvarande utveckling kommer nitton storflygplatser i Europa att 2030 ha nått sin kapacitetsgräns. Denna överbelastning kan leda till att hälften av alla flyg inom nätet blir försenade. Att förhålla sig passiv i detta läge är inget alternativ för Europas flygplatser. Med tanke på den globala konkurrensen måste vi ändra sättet att bedriva verksamheten annars blir det kanske ingen verksamhet kvar.”

Paketet består av ett sammanfattande strategidokument och tre lagstiftningsåtgärder om slottider, marktjänster och buller.

Slottider

Kommissionen föreslår marknadsbaserade mekanismer för transparent handel med slottider mellan flygbolagen. För att flygbolagen ska få behålla en slottid måste de utnyttja den till 85 % i stället för de 80 % som gäller idag.

De föreslagna åtgärderna för slottider skulle göra det möjligt att fram till 2025 hantera 24 miljoner fler passagerare per år. Detta innebär ett tillskott på 5 miljarder euro för den europeiska ekonomin och skapar upp till 62 000 arbetstillfällen under perioden 2012–2025.

I dag utnyttjar fem europeiska flygplatser sin kapacitet fullt ut: Düsseldorf, Frankfurt, London Gatwick, London Heathrow och Milano Linate. Om tendensen håller i sig skulle denna siffra fram till 2030 kunna öka till nitton storflygplatser och inbegripa till exempel Paris CDG, vilket får betydande effekter vad gäller förseningar och överbelastning.

Marktjänster

Kommissionen lägger fram förslag för att förbättra kvaliteten på och effektiviteten i flygplatsernas marktjänster.

Åtgärderna inbegriper följande: Öka antalet marktjänstleverantörer på stora flygplatser från två till tre när det gäller grundläggande marktjänster som medför kapacitetsbegränsningar – däribland bagagehantering, ramptjänster, påfyllning av bränsle och olja, gods- och posttjänster. Samtidigt finns det nya förslag som gör att medlemsstaterna i större utsträckning kan värna om de anställdas rättigheter genom att personal kan överföras på gällande villkor till en ny tjänsteleverantör. Detta är avgörande för att skapa de stabila anställningsvillkor som är nödvändiga för att upprätthålla en hög kvalitet på arbetskraften inom en arbetsintensiv sektor.

Förslagen stärker flygplatsernas roll som ”samordnare på marken” med övergripande ansvar för samordningen av en flygplats marktjänster. Flygplatserna får ett antal nya verktyg för att lösa uppgiften. Bland annat kan de kräva att alla marktjänstleverantörer på flygplatsen respekterar minimikvalitetsnormer. Dessa åtgärder kommer även att förbättra återhämtningsförmågan vid flygplatser som drabbats av betydande störningar.

Buller

Genom kommissionens förslag ökar insynen i arbetet med att införa gränsvärden för flygplatsbuller. Vidare ges kommissionen en tillsynsfunktion. Det handlar inte om mål utan om beslutsprocessen. Kommissionen får en granskningsfunktion som dock inte ersätter en medlemsstats slutliga beslut. Förslagen uppdaterar också gällande lagstiftning i linje med den tekniska utvecklingen, vilket gör det lättare för myndigheterna att fasa ut de flygplan som bullrar mest.

Beslut om att minska bullernivåerna måste ta hänsyn både till dem som bor nära flygplatser och till resenärernas behov. Besluten måste fattas i enlighet med de riktlinjer som fastställts på internationell nivå genom FN-organet ICAO. Befolkningen har rätt att skyddas mot alltför störande buller från flygplatser. Samtidigt är det nödvändigt att beakta kostnadsaspekterna till följd av förlorad kapacitet och konsekvenser för regionens ekonomiska tillväxt.

Vad blir nästa steg?

Kommissionens förslag måste innan de antas godkännas av Europaparlamentet och medlemsstaternas regeringar genom medbeslutandeförfarandet.

Mer information finns på

MEMO/11/857

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-citizens-summary_en.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071007

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar