Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Bol predložený balík „lepšie letiská“

Brusel 1. decembra 2011 – Európska komisia dnes oznámila komplexný balík opatrení na zvýšenie kapacít európskych letísk, skrátenie zdržaní a zlepšenie kvality služieb poskytovaných cestujúcim. Tieto opatrenia sú zamerané na kvalitu služieb, ktoré sa poskytujú cestujúcim a leteckým dopravcom na zemi pred ich odletom a po pristátí (napríklad obsluha batožiny, odbavenie, doplnenie paliva), transparentnosť rozhodnutí o hluku z letísk, ako aj na efektívnosť celej siete prevádzkových intervalov pre odlety a prílety, ktoré sa zostavujú pre každý let.

Podpredseda Siim Kallas, európsky komisár zodpovedný za dopravu, uviedol: „Európske letiská čelia nedostatku kapacít. Ak majú mať podniky a cestujúca verejnosť čo najväčšie výhody z leteckej dopravne siete, musíme konať už teraz. 70 % všetkých zdržaní letov je spôsobených už problémami na zemi, nie vo vzduchu. Pri súčasnom trende 19 kľúčových európskych letísk dosiahne do roku 2030 svoje maximálne kapacity. Následné preťaženie by mohlo znamenať zdržania pre polovicu všetkých letov v rámci celej siete. Zachovanie súčasného stavu pre európske letiská neprichádza do úvahy. Čelíme intenzívnej celosvetovej konkurencii a ak aj v budúcnosti chceme podnikať, musíme zmeniť spôsob podnikania.“

Tento balík obsahuje zhrnutie politických možností a tri legislatívne opatrenia pre prevádzkové intervaly, pozemnú obsluhu a hluk.

Prevádzkové intervaly

Návrhmi Komisie sa zavádzajú trhové mechanizmy transparentného obchodovania leteckých dopravcov s prevádzkovými intervalmi, ako aj opatrenia na zabezpečenie toho, aby leteckí dopravcovia využívali súčasné kapacity, a to zvýšením prahu pravidla „použi alebo sa vzdaj“ z 80 % na 85 %.

Navrhovanými opatreniami pre prevádzkové intervaly by sa umožnilo, aby do roku 2025 systém zvládol o 24 miliónov cestujúcich ročne viac. Európskemu hospodárstvu prinesú 5 miliárd EUR a v období rokov 2012 – 2025 sa vytvorí až 62 000 pracovných miest.

V súčasnosti funguje na hranici svojej kapacity päť európskych letísk: Düsseldorf, Frankfurt, Londýn Gatwick, Londýn Heathrow, Miláno Linate. Pri súčasných trendoch by sa tento počet mohol do roku 2030 zvýšiť na 19 kľúčových letísk, napríklad vrátane letiska Paríž CDG, čo by malo významný dosah na zdržania a preťaženie.

Pozemná obsluha

Komisia predkladá návrhy na zlepšenie kvality a efektívnosti služieb pozemnej obsluhy na letiskách.

Opatrenia zahŕňajú: pre kľúčové služby pozemnej obsluhy, ktoré sú v súčasnosti stále vyhradené, – obsluha batožiny, obsluha rampy, doplnenie paliva a oleja a služby spojené s nákladom a poštou – zvýšenie minimálneho počtu poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy, ktorých majú leteckí dopravcovia na výber na veľkých letiskách z dvoch na troch. Zároveň existujú nové návrhy, ktorými sa členským štátom umožní, aby rozšírili ochranu práv zamestnancov a aby zamestnanci mohli byť presunutí podľa existujúcich podmienok v prípade, že pracovnú zmluvu prevezme nový poskytovateľ. To je zásadný prvok zabezpečenia stabilných pracovnoprávnych podmienok potrebných na zachovanie vysokokvalitnej pracovnej sily v odvetví, ktoré je veľmi náročné na pracovnú silu.

Návrhmi sa posilňuje úloha letísk ako „pozemného koordinátora“ s celkovou zodpovednosťou za koordináciu služieb pozemnej obsluhy na letisku. Letiskám poskytujú na tento účel sadu nových nástrojov, aby napríklad požadovali, aby všetci poskytovatelia služieb pozemnej obsluhy na letisku rešpektovali minimálne normy kvality. Týmito opatreniami sa taktiež posilní odolnosť letísk voči vážnym narušeniam.

Hluk

Návrhmi Komisie sa zvyšuje transparentnosť v procese stanovovania obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách vrátane úlohy Komisie týkajúcej sa dohľadu. Podstatné nie sú ciele ale rozhodovací proces. Komisii sa poskytne kontrolná úloha, ale nenahrádza sa konečné rozhodnutie členského štátu. Návrhmi sa taktiež aktualizujú existujúce právne predpisy v súlade s technologickým vývojom, aby sa orgánom uľahčilo postupné vyradzovanie najhlučnejších lietadiel.

V rozhodnutiach o znižovaní úrovne hluku sa musí zabezpečiť rovnováha medzi ochranou občanov žijúcich blízko letiska a potrebami cestujúcich. Rozhodnutia sa musia prijímať v súlade s usmerneniami stanovenými na medzinárodnej úrovni (orgánom OSN, Medzinárodnou organizáciou civilného letectva). Obyvatelia majú právo na ochranu pred nadmerným hlukom z letísk, ale je potrebné vziať do úvahy náklady z hľadiska nevyužitej kapacity a vplyv na hospodársky rast v regióne.

Ďalšie kroky

Návrhy Komisie musí pred ich prijatím schváliť Európsky parlament a vlády členských štátov postupom spolurozhodovania.

Ďalšie informácie

MEMO/11/857

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-citizens-summary_en.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071007

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar