Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Het pakket “Betere luchthavens” gaat van start

Brussel, 1 december 2011 - De Europese Commissie heeft vandaag een omvattend pakket maatregelen aangekondigd die ertoe moeten bijdragen de capaciteit van de Europese luchthavens te vergroten, de vertragingen te beperken en de kwaliteit van de aan de passagiers aangeboden diensten te verbeteren. De maatregelen betreffen de kwaliteit van de diensten die de passagiers en de luchtvaartmaatschappijen op de grond krijgen voordat zij opstijgen en nadat zij zijn geland (bijv. bagageafhandeling, inchecken, tanken), de transparantie van de besluiten inzake geluidsoverlast van luchthavens en de efficiëntie van het complexe netwerk van de slots voor opstijgen en landen die bepalend zijn voor elk traject.

Vicevoorzitter Siim Kallas, Europees commissaris voor vervoer, stelde het zo: “De luchthavens van Europa worden geconfronteerd met een capaciteitsschaarste. Willen we ervoor zorgen dat bedrijven en reizigers het luchtverkeersnet optimaal kunnen gebruiken, dan moeten we nu handelen. Nu reeds is 70% van alle vluchtvertragingen te wijten aan problemen op de grond, niet in de lucht. Als de huidige trends zich doorzetten, zullen negentien belangrijke Europese luchthavens tegen 2030 hun capaciteitsgrens hebben bereikt. De daaruit voortvloeiende congestie kan tot vertragingen leiden bij de helft van alle vluchten op het hele luchtverkeersnet. Het bestendigen van de bestaande situatie is voor de Europese luchthavens geen optie. Met de huidige intense wereldwijde concurrentie kunnen wij niet anders dan onze manier van zakendoen veranderen, want anders zullen we helemaal geen zaken meer hoeven te doen.

Het pakket bestaat uit een beleidssamenvattend document en drie wetgevingsmaatregelen betreffende slots, grondafhandeling en geluidsoverlast.

Slots

Met de voorstellen van de Commissie worden marktmechanismen ingevoerd met het oog op een transparante handel in slots tussen de luchtvaartmaatschappijen, en worden maatregelen genomen om te garanderen dat de luchtvaartmaatschappijen de bestaande capaciteit gebruiken; daartoe wordt de drempel voor de “use it or lose it”-regel verhoogd van 80% tot 85%.

Door de voor de slots voorgestelde maatregelen zou het systeem uiterlijk in 2025 24 miljoen meer passagiers kunnen verwerken. In de periode 2012-2025 zullen deze maatregelen een waarde van 5 miljard euro vertegenwoordigen voor de Europese economie en tot 62 000 banen creëren.

Vijf Europese luchthavens lopen momenteel tegen de grenzen van hun capaciteit aan: Düsseldorf, Frankfurt, London Gatwick, London Heathrow en Milan Linate. Als de huidige trends aanhouden, kan dit aantal tegen 2030 stijgen tot negentien grote luchthavens, waaronder bijv. Parijs CDG – met zeer aanzienlijke gevolgen op het gebied van vertragingen en congestie.

Grondafhandeling

De Commissie legt voorstellen voor om de kwaliteit en de efficiëntie van de grondafhandelingsdiensten in de luchthavens te verbeteren.

Bij deze maatregelen gaat het om het volgende: voor de belangrijkste grondafhandelingsdiensten die nu nog steeds beperkt zijn – bagageafhandeling, platformafhandeling, brandstof- en olielevering en vracht- en postafhandeling –, wordt de minimale keuzemogelijkheid van de in grote luchthavens beschikbare grondafhandelingsbedrijven verhoogd van twee tot drie. Tegelijk zijn er nieuwe voorstellen die de lidstaten in staat stellen de rechten van de werknemers nog beter te beschermen, zodat, als een contract naar een nieuwe dienstverlener gaat, het personeel onder de bestaande voorwaarden kan worden getransfereerd. Dit is essentieel om de stabiele werkgelegenheidsvoorwaarden te bieden die nodig zijn om in een arbeidsintensieve sector arbeidskrachten van hoge kwaliteit te behouden.

In de voorstellen wordt de rol van de luchthavens als “grondcoördinator” uitgebreid en krijgen zij de hoofdverantwoordelijkheid voor de coördinatie van de grondafhandelingsdiensten in een luchthaven. De voorstellen bieden de luchthavens daartoe een reeks nieuwe instrumenten, bijv. het opleggen van minimumkwaliteitsnormen die door alle grondafhandelingsbedrijven in hun luchthaven in acht moeten worden genomen. Voorts zullen deze maatregelen luchthavens crisisbestendiger maken bij ernstige verstoringen.

Geluidsoverlast

De voorstellen van de Commissie vergroten de transparantie bij de vaststelling van geluidsbeperkingen voor luchthavens en geven de Commissie een toezichtsrol. Hierbij gaat het niet om de te halen doelstellingen, maar om het besluitvormingsproces. De voorstellen geven de Commissie een controlerende taak, maar die komt niet in de plaats van de eindbeslissing van de lidstaat. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de bestaande wetgeving wordt bijgewerkt in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen, waardoor het voor de autoriteiten gemakkelijker zal zijn de meest luidruchtige vliegtuigen geleidelijk te elimineren.

Bij de besluiten die de geluidsniveaus verlagen, moet worden gestreefd naar een evenwicht tussen de bescherming van de burgers die dicht bij luchthavens wonen, en de behoeften van degenen die willen reizen. De besluiten moeten worden genomen volgens de richtsnoeren die op internationaal niveau zijn vastgesteld (door een VN-orgaan, nl. de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart). De bewoners hebben het recht beschermd te worden tegen buitensporig lawaai van luchthavens, maar er moet rekening worden gehouden met de daarmee gepaard gaande kosten in termen van verloren capaciteit en het effect daarvan op de economische groei in een regio.

Volgende stappen

De voorstellen van de Commissie moeten, voordat zij kunnen worden aangenomen, door het Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten worden goedgekeurd volgens de medebeslissingsprocedure.

Nadere informatie

MEMO/11/857

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-citizens-summary_en.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071007

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar