Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Lennujaamade töö tõhustamist käsitlev pakett on avaldatud

Brüssel, 1. detsember 2011 – Euroopa Komisjon avalikustas täna ulatusliku meetmepaketi, mille eesmärk on aidata suurendada Euroopa lennujaamade läbilaskevõimet, vähendada viivitusi ja parandada reisijatele pakutavate teenuste kvaliteeti. Meetmetega soovitakse parandada reisijatele ja lennuettevõtjatele maa peal enne õhkutõusmist ja pärast maandumist pakutavaid teenuseid (nt pagasikäitlus, lennule registreerimine, lennukite tankimine), suurendada lennujaamade müra käsitlevate otsuste läbipaistvust ning tõhustada iga lennu väljumise ja saabumisega seotud teenindusaegade keerulist süsteemi.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas ütles: „Euroopa lennujaamad on ületamas läbilaskevõime kriitilist piiri. Kui me tahame, et lennuettevõtjad ja reisijad saaksid lennuliiklusest võimalikult suurt kasu, peame tegutsema kohe. 70% kõikidest lendudega seotud viivitustest on juba praegu tingitud probleemidest maal, mitte õhus. Praeguste suundumuste jätkudes saavutaksid Euroopa 19 suuremat lennujaama 2030. aastaks läbilaskevõime kriitilise piiri. Sellest tulenev ülekoormus võib tähendada, et pooled kõikidest lendudest hilinevad. Praegune olukord ei saa Euroopa lennujaamades jätkuda. Arvestades tihedat ülemaailmset konkurentsi, peame turul püsimiseks muutma oma tegutsemisviisi.

Pakett koosneb poliitikakokkuvõttest ja kolmest õigusaktist, milles käsitletakse teenindusaegu, maapealset käitlust ja müra.

Teenindusajad

Komisjoni ettepanekuga kehtestatakse turupõhised mehhanismid teenindusaegade läbipaistvaks jagamiseks lennuettevõtjate vahel ning meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad kasutaksid olemasolevat läbilaskevõimet, tõstes nn „võta või jäta” põhimõtte kohaldamisläve 80%-lt 85%-le.

Teenindusaegu käsitlevad meetmed võimaldaksid süsteemil 2025. aastaks teenindada 24 miljonit reisijat rohkem. Need tähendaksid Euroopa majandusele 5 miljardit lisaeurot ning looksid aastatel 2012–2025 kuni 62 000 uut töökohta.

Viis Euroopa lennujaama (Düsseldorf, Frankfurt, London Gatwick, London Heathrow, Milano Linate) töötavad praegu läbilaskevõime piiril. Kui praegused suundumused jätkuvad, võib selliste lennujaamade arv suureneda 2030. aastaks 19ni (sealhulgas De Gaulle`i lennujaam Pariisis), mis põhjustaks väga olulisi viivitusi ja suurt ülekoormust.

Maapealne käitlus

Komisjon teeb ettepaneku parandada maapealse käitluse kvaliteeti ja tõhusust lennujaamades.

Uute meetmetega suurendatakse muu hulgas tähtsamate maapealsete teenuste pakkumiseks lennuettevõtjale suurtes lennujaamades kasutada olevate maapealsete käitlejate miinimumarvu kahe asemel kolmeni. Need teenused, mille pakkumist ka praegu piiratakse, on näiteks pagasi- ja perroonikäitlus, kütuse tankimine ja õlikäitlus ning kauba- ja postikäitlus. Samal ajal on tehtud uued ettepanekud, millega võimaldatakse liikmesriikidel suurendada töötajate õiguste kaitset nii, et töötaja võib uue tööandja juures tööle asuda endises töösuhtes kehtinud tingimuste alusel, kui leping antakse üle uuele tööandjale. See on oluline stabiilsete töötingimuste loomiseks, mis on vajalik kvaliteetse tööjõu säilitamiseks sellises tööjõumahukas sektoris nagu lennujaamade maapealne teenindus.

Ettepanekutega tugevdatakse lennujaama kui maapealse koordineerija rolli, kes vastutab maapealse käitlusega seotud teenuste koordineerimise eest lennujaamas. Selleks antakse lennujaamade kasutusse uusi vahendeid, näiteks võivad nad nõuda, et kõik nende lennujaama maapealsed käitlejad vastaksid minimaalsetele kvaliteedistandarditele. Kõnealuste meetmetega suurendatakse ka lennujaamade suutlikkust suuremate häiretega toime tulla.

Müra

Komisjon suurendab ettepanekutega lennujaama mürapiirangute kehtestamisprotsessi läbipaistvust, mida ta ise kontrollima hakkab. See ei puuduta eesmärke, vaid otsustusprotsessi. Komisjonil on järelevalvaja roll, lõpliku otsuse teevad siiski liikmesriigid. Ettepanekutega ajakohastatakse ka kehtivaid õigusakte vastavalt tehnika arengule, et teha enim müra tekitavate lennukite järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine ametiasutustele lihtsamaks.

Mürataseme vähendamist käsitlevate otsustega tuleb leida võimalusi, et kaitsta võrdselt nii neid inimesi, kes elavad lennujaamade lähistel kui ka neid, kes soovivad reisida. Otsused tuleb vastu võtta kooskõlas (ÜRO, Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni) rahvusvaheliste suunistega. Elanikel on õigus kaitsele lennujaamadest tuleneva liigse müra eest, kuid arvesse tuleb võtta läbilaskevõime vähenemisega seotud kulusid ning mõju piirkonna majanduskasvule.

Edasised sammud

Komisjoni ettepanekud peab enne nende vastuvõtmist heaks kiitma Euroopa Parlament ja liikmesriikide valitsused kaasotsustamismenetluse teel.

Lisateave:

MEMO/11/857

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-citizens-summary_en.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071007

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar