Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Pakken "Bedre lufthavne" er lanceret

Bruxelles, den 1. december 2011 - i dag bekendtgjorde Europa-Kommissionen en omfattende pakke af foranstaltninger med henblik på at øge kapaciteten i Europas lufthavne, reducere forsinkelser og forbedre kvaliteten af de tjenester, der tilbydes passagererne. Foranstaltningerne vedrører kvaliteten af den service, passagerer og luftfartsselskaber modtager i lufthavnen før afgang og efter ankomst (f.eks. check-in, bagagehåndtering og brændstofpåfyldning), åbenheden i forbindelse med afgørelser om støj fra lufthavne samt effektiviteten af det komplekse net af start- og landingsslots, der ligger til grund for hver rejse.

Europa-Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtalte i den forbindelse: "Europas lufthavne må imødese kapacitetsproblemer. Hvis erhvervslivet og de rejsende skal få størst mulig fordel af lufttransportnettet, må vi skride til handling nu. Allerede nu forårsages 70 % af alle forsinkelser af flyvninger af problemer på jorden og ikke i luften. Ifølge de nuværende tendenser vil kapaciteten i 19 af de vigtigste europæiske lufthavne være udnyttet fuldt ud i 2030. Den deraf følgende overbelastning kan betyde forsinkelser for halvdelen af alle flyvninger i hele nettet. Status quo er ikke en mulighed for Europas lufthavne. I lyset af den intense globale konkurrence må vi indse, at hvis vi ikke ændrer den måde, vi driver erhvervsvirksomhed på, kommer vi måske overhovedet ikke til at drive erhvervsvirksomhed."

Pakken består af et sammenfattende dokument og tre lovgivningsforanstaltninger om slots, groundhandling og støj.

Slots

Med Kommissionens forslag indføres markedsbaserede mekanismer for handel med slots mellem luftfartsselskaber på en gennemsigtig måde tillige med foranstaltninger, hvormed det sikres, at den eksisterende kapacitet anvendes af luftfartsselskaber - ved at hæve grænsen på "use it or lose it" -reglen" fra 80 % til 85 %.

De foreslåede foranstaltninger angående slots vil sætte systemet i stand til at håndtere 24 millioner flere passagerer om året senest i 2025. Foranstaltningerne vil tilføre den europæiske økonomi en værdi på 5 mia. EUR og skabe op til 62 000 arbejdspladser i perioden 2012-2025.

Fem europæiske lufthavne udnytter i øjeblikket kapaciteten fuldt ud: Düsseldorf, Frankfurt, London Gatwick, London Heathrow og Milano Linate. Ud fra de aktuelle tendenser kunne tallet forøges til nitten centrale lufthavne i 2030, herunder f.eks. Paris CDG – med meget betydelige konsekvenser for forsinkelser og overbelastning.

Groundhandling

Kommissionen fremsætter forslag til at forbedre kvaliteten og effektiviteten af groundhandlingydelser i lufthavne.

Foranstaltningerne omfatter bl.a.: en forhøjelse – for så vidt angår de groundhandlingydelser, for hvilke der stadig gælder adgangsbegrænsninger, dvs. bagagehåndtering, handling på forpladsen, brændstof- og oliepåfyldning samt håndtering af fragt og post. – af udvalget af groundhandlingselskaber, som står til rådighed for luftfartsselskaber i større lufthavne, fra mindst to til mindst tre. Samtidig er der nye forslag om at give medlemsstaterne mulighed for at gå videre med at beskytte arbejdstagernes rettigheder, så de ansatte kan overføres på de eksisterende arbejdsbetingelser, når en kontrakt overgår til et nyt groundhandlingselskab. Dette er af afgørende betydning for at skabe stabile beskæftigelsesvilkår, der er nødvendige for at fastholde en arbejdsstyrke af høj kvalitet i en arbejdskraftintensiv sektor.

Med forslagene styrkes lufthavnenes rolle som "koordinator på jorden" med overordnet ansvar for koordinering af groundhandlingydelser i en lufthavn. De giver lufthavne en række nye værktøjer til at løse opgaven; de kan f.eks. kræve, at alle groundhandlingselskaber skal overholde mindstestandarder i deres lufthavn. Disse foranstaltninger vil også styrke lufthavnes modstandsdygtighed over for omfattende afbrydelser.

Støj

Med Kommissionens forslag skabes der større åbenhed i den proces, hvormed der fastsættes støjrelaterede restriktioner i lufthavne, og Kommissionen gives en tilsynsrolle. Det handler ikke om mål, men om beslutningsprocessen. Kommissionen får alene mulighed for at foretage en gennemgang – den endelige afgørelse ligger hos medlemsstaten. I forslagene ajourføres den eksisterende lovgivning desuden i tråd med den teknologiske udvikling for at gøre det lettere for myndighederne at udfase de mest støjende fly.

Afgørelser om reduktion af støj må afveje hensynet til beskyttelse af borgere, der bor nær lufthavne, mod de rejsendes behov. Afgørelser skal træffes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt på internationalt plan (FN og Organisationen for International Civil Luftfart). Borgere har ret til at blive beskyttet mod urimeligt høj støj fra lufthavne, men det er nødvendigt også at tage hensyn til omkostningerne i form af mistet kapacitet og konsekvenserne for regionens økonomiske vækst.

Næste skridt

Kommissionens forslag skal godkendes af Europa-Parlamentet og medlemsstaternes regeringer ved den fælles beslutningsprocedure, før de vedtages.

Yderligere oplysninger

MEMO/11/857

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-citizens-summary_en.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071007

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar