Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Förtroendet för finansiella rapporter ska återställas: Kommissionen vill förbättra kvaliteten och öka dynamiken och insynen i revisionsbranschen

Bryssel den 30 november 2011 – Stora brister i det europeiska revisionssystemet avslöjades i samband med finanskrisen 2008. Vissa stora finansinstitut godkände företags årsbokslut strax före, under och efter krisen trots de allvarliga reella svagheterna i de berörda institutens finansiella tillstånd. I granskningsrapporter som nyligen publicerats av nationella tillsynsmyndigheter kritiseras också kvaliteten på revisionerna.

Situationen ska förändras genom det förslag som EU-kommissionen antog i dag. Revisorernas roll kommer att tydliggöras och strängare regler införas för revisionsbranschen. Syftet är framför allt att stärka revisorernas oberoende och öka urvalet inom den i dag ytterst koncentrerade revisionsmarknaden. Kommissionen föreslår också att man skapar en inre marknad för lagstadgade revisionstjänster som gör det möjligt för revisorer – om de är auktoriserade i en medlemsstat – att fritt och enkelt utöva sitt yrke i hela Europa. Det finns också förslag om en striktare och mer samordnad tillsyn av revisorer i EU. Alla dessa åtgärder bör förbättra kvaliteten på lagstadgad revision i EU och återställa förtroendet för framför allt bankers, försäkringsbolags och stora börsnoterade bolags reviderade räkenskaper.

Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster, säger: ”Investerarnas förtroende för revision har rubbats av krisen och förändringar inom branschen är nödvändiga. Vi måste återställa förtroendet för företags årsredovisningar. Förslaget ska åtgärda dagens svagheter inom revisionsbranschen i EU genom att undanröja intressekonflikter, garantera oberoende och strikt tillsyn samt öka utbudet inom en, särskilt i toppen, alltför koncentrerad marknad.”

Bakgrund

Revisorer ska enligt lag avge ett yttrande om årsboksluten för företag de reviderar ger en sann och rättvisande bild. Finanskrisen har belyst brister i den lagstadgade revisionen särskilt vad gäller banker och finansinstitut. Risken för intressekonflikter och ackumulering av systemrisker har påpekats eftersom marknaden i praktiken domineras av fyra företag (”the Big Four”), nämligen Deloitte, Ernst&Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers.

Huvudpunkterna i förslaget:

I förslagen om lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, t.ex. banker, försäkringsbolag och börsnoterade företag, övervägs åtgärder för att förstärka revisorers oberoende ställning och göra marknaden för lagstadgad revision mer dynamisk. Huvudåtgärderna är följande:

Obligatorisk rotation av revisionsföretag: Revisionsföretag kommer att bli tvungna att rotera. Den längsta åtagandeperioden är 6 år (med några undantag). En ”karenstid” på fyra år bör tillämpas innan revisionsföretaget kan få ett nytt uppdrag av samma kund. En förlängning av perioden fram till den obligatoriska rotationen på upp till nio år är möjlig vid gemensam revision, vilket innebär att mer än ett revisionsföretag utför företagsrevisionen. Kvaliteten på revisionen kan därmed sannolikt förbättras eftersom ”fyra ögon ser mer än två”. Gemensam revision blir inte obligatorisk men uppmuntras.

Obligatorisk upphandling: Företag av allmänt intresse är skyldiga att ha ett öppet och transparent anbudsförfarande vid val av ny revisor. Den granskade enhetens revisionskommitté bör aktivt delta i upphandlingen.

Andra tjänster än revisionstjänster: Revisionsföretag kommer inte att tillåtas tillhandahålla andra tjänster än revisionstjänster till kunder för vilka de utför revision. Dessutom måste stora revisionsföretag hålla isär revisionsverksamheten och övrig verksamhet för att undvika intressekonflikter.

Europeisk tillsyn av revisionsbranschen: Eftersom revision är en global verksamhet är det viktigt att samordningen av och samarbetet om tillsynen av revisionsverksamheten tillgodoses både på EU-nivå och internationellt. Därför föreslår kommissionen att tillsynen av revisionsverksamheten samordnas inom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Revisorsyrket ska kunna utövas i hela Europa: Kommissionen föreslår att man inrättar en inre marknad för lagstadgad revision genom att införa ett EU-pass för revisorer. Genom kommissionens förslag kommer revisionsföretag kunna tillhandahålla tjänster i hela EU. Alla auktoriserade revisorer och revisionsföretag måste följa internationella redovisningsstandarder när de utför lagstadgad revision.

Minskad byråkrati för mindre revisionsföretag: Förslaget möjliggör också en väl avvägd tillämpning av standarderna för små och medelstora företag.

MEMO/11/856

Förslagen finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar