Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vračanje zaupanja v računovodske izkaze: Evropska komisija si prizadeva za dinamičen in odprt trg revizijskih storitev izboljšane kakovosti

Bruselj, 30. novembra 2011 – Finančna kriza iz leta 2008 je razkrila precejšnje šibkosti v evropskem revizijskem sistemu. Rezultati revizij nekaterih velikih finančnih institucij tik pred in med krizo ter po njej so bila „ugodna“ revizijska poročila, kljub temu, da so v finančni trdnosti zadevnih institucij že obstajale velike razpoke. Tudi nedavna inšpekcijska poročila nacionalnih nadzornikov so bila kritična do kakovosti teh revizij.

V okviru predlogov, ki jih je danes sprejela Evropska komisija, se bo to kmalu spremenilo, saj se bo vloga revizorjev jasneje opredelila, prav tako pa bodo uvedeni strožji predpisi za revizijski sektor, katerih namen bo zlasti okrepiti neodvisnost revizorjev kot tudi vnesti več raznolikosti v trenutni visokokoncentrirani trg revizijskih storitev. Poleg tega Komisija predlaga tudi vzpostavitev enotnega trga za storitve obvezne revizije, ki bo revizorjem omogočal prosto opravljanje svojega poklica brez težav po vsej Evropi, ko bodo enkrat prejeli licenco v eni izmed držav članic. Obstajajo tudi predlogi za okrepljen in bolj usklajen pristop k nadzoru revizorjev v EU. Gledano skupaj bi vsi ukrepi morali izboljšati kakovost obveznih revizij v EU in povrniti zaupanje v revidirane računovodske izkaze zlasti bank, zavarovalnic in velikih podjetij, ki kotirajo na borzi.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je izjavil: „Kriza je omajala zaupanje investitorjev v revizijo, zato menim, da so v tem sektorju potrebne spremembe: povrniti moramo zaupanje v računovodske izkaze družb. Današnji predlogi obravnavajo trenutne šibkosti trga za revizijske storitve EU, saj odpravljajo navzkrižja interesov, zagotavljajo neodvisnost in strog nadzor ter omogočajo več raznolikosti trga, ki je trenutno preveč koncentriran, zlasti na najvišji ravni.“

Ozadje:

Revizorje zakon pooblašča, da podajo svoje mnenje v zvezi z resničnostjo in pravilnostjo računovodskih izkazov družb, ki jih revidirajo. Finančna kriza je razkrila šibkosti obvezne revizije, zlasti kar zadeva banke in finančne institucije. Izraženi so bili pomisleki v zvezi z navzkrižji interesov in možnostjo kopičenja sistemskega tveganja, saj na trgu dejansko prevladujejo štiri družbe („velike štiri“), in sicer Deloitte, Ernst & Young, KPMG in PricewaterhouseCoopers.

Glavne točke predloga:

Predlogi v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa, kot so na primer banke, zavarovalnice in javne družbe, predvidevajo ukrepe za povečanje revizorjeve neodvisnosti in večjo dinamičnost trga storitev obvezne revizije. Poglavitni ukrepi v zvezi s tem so naslednji:

Obvezna izmenjava revizijskih podjetij: Revizijska podjetja se bodo morala izmenjavati po najdaljšem dovoljenem trajanju posla, ki z določenimi izjemami znaša 6 let. Preden lahko ista stranka to revizijsko podjetje ponovno angažira, mora preteči 4-letno obdobje mirovanja. Obdobje, pred iztekom katerega je izmenjava obvezna, se lahko podaljša na 9 let v primeru skupnih revizij, tj. kadar revidirani subjekt imenuje več kot eno revizijsko podjetje, da zanj opravi revizijo, zaradi česar je možno, da bo kakovost opravljene revizije boljša, saj bo revidirani subjekt pod kar štirimi „budnimi očmi“. Skupne revizije niso obvezne, so pa priporočljive.

Obvezna oddaja ponudb: Subjekti javnega interesa bodo morali izbor novega revizorja opraviti prek odprtega in transparentnega razpisnega postopka. V tem razpisnem postopku mora tesno sodelovati revizijska komisija (revidiranega subjekta).

Nerevizijske storitve: Revizijskim podjetjem je prepovedano opravljati nerevizijske storitve za tiste stranke, za katere že opravljajo revizijo. Poleg tega bodo velika revizijska podjetja morala ločiti revizijske storitve od nerevizijskih, da se bodo izognila vsem možnim navzkrižjem interesov.

Evropski nadzor revizijskega sektorja: Prav tako je zaradi trenutnega položaja revizij v globalnem okviru pomembno, da se usklajevanje nadzora revizijskih omrežij ter sodelovanje v zvezi z njim izvaja tako na ravni EU kot tudi na mednarodni ravni. Zato Komisija predlaga, naj se usklajevanje dejavnosti nadzora revizij izvaja v okviru evropskih trgov ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Omogočanje revizorjem, da svoj poklic opravljajo po vsej Evropi: Komisija predlaga vzpostavitev enotnega trga za obvezne revizije z uvedbo „evropskega potnega lista“ za poklic revizorja. Tako bodo predlogi Komisije revizijskim podjetjem omogočali opravljanje storitev po vsej EU ter od vseh zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij zahtevali izpolnjevanje mednarodnih revizijskih standardov pri opravljanju obveznih revizij.

Manj administracije za manjše revizorje: Predlog omogoča tudi sorazmerno uporabo standardov za mala in srednje velika podjetja.

MEMO/11/856

Predlog je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Kontakta :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar