Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Obnovenie dôvery vo finančné výkazy: cieľom Európskej komisie je kvalitnejší, dynamický a otvorený trh s audítorskými službami

Brusel 30. novembra 2011 – Finančná kríza v roku 2008 poukázala na značné nedostatky v európskom systéme auditov. Výsledkom auditov v niektorých veľkých finančných inštitúciách tesne pred krízou, po jej vypuknutí, ako aj počas nej boli „čisté“ audítorské správy napriek vážnym vnútorným slabinám vo finančnej kondícii dotknutých inštitúcií. Aj vnútroštátne orgány dohľadu vo svojich nedávnych kontrolných správach vyjadrili kritiku, pokiaľ ide o kvalitu auditov.

Podľa návrhov, ktoré dnes prijala Európska komisia, sa táto situácia má zmeniť vyjasnením úlohy audítorov a zavedením prísnejších pravidiel v audítorskom odvetví, ktoré sú zamerané najmä na posilnenie nezávislosti audítorov, ako aj na väčšiu rozmanitosť trhu s audítorskými službami, ktorý je momentálne veľmi koncentrovaný. Komisia navyše navrhuje aj vytvorenie jednotného trhu so zákonom stanovenými audítorskými službami, čím sa umožní audítorom vykonávať svoje povolanie voľne a jednoducho v celej Európe, ak už vlastnia povolenie v jednom členskom štáte. Existujú aj návrhy na silnejší a koordinovanejší prístup k dohľadu nad audítormi v EÚ. Z celkového hľadiska by všetky tieto opatrenia mali zvýšiť kvalitu zákonom stanovených auditov v EÚ a obnoviť dôveru v auditované finančné výkazy, a to najmä výkazy bánk, poisťovní a veľkých spoločností kótovaných na burze.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier k tomu povedal: „Dôvera investorov v audity utrpela v dôsledku krízy a som presvedčený, že zmeny v tomto odvetví sú nevyhnutné. Musíme obnoviť dôveru vo finančné výkazy spoločností. Dnešné návrhy riešia súčasné slabiny trhu EÚ s audítorskými službami odstránením konfliktu záujmov, zabezpečením nezávislosti a prísnym dohľadom, ako aj umožnením väčšej rozmanitosti na príliš koncentrovanom trhu, a to najmä pokiaľ ide o najvýznamnejšie spoločnosti.“

Kontext:

Audítori sú zákonom oprávnení poskytovať stanovisko o pravdivosti a vernosti finančných výkazov spoločností, v ktorých vykonávajú audit. Finančná kríza poukázala na slabiny zákonom stanovených auditov, predovšetkým pokiaľ ide o banky a finančné inštitúcie. Objavili sa obavy v súvislosti s konfliktami záujmov, ako aj potenciálnou akumuláciou systémových rizík, keďže trh je efektívne ovládaný štyrmi spoločnosťami (tzv. „veľká štvorka“), t. j. Deloitte, Ernst & Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers.

Hlavné prvky návrhu:

V návrhu týkajúcom sa zákonom stanovených auditov subjektov verejného záujmu, ako sú banky, poisťovne a spoločnosti kótované na burze, sa predpokladajú opatrenia na zvýšenie nezávislosti audítorov a zabezpečenie väčšej dynamiky na trhu so zákonom stanovenými auditmi. Ku kľúčovým opatreniam v tejto súvislosti patrí:

Povinné striedanie audítorských firiem: Zavedie sa povinnosť vystriedať audítorské firmy po maximálnom období zapojenia v dĺžke 6 rokov (s niekoľkými výnimkami). Ten istý klient môže opäť využiť služby tej istej audítorskej spoločnosti až po uplynutí tzv. oddychového času v trvaní 4 rokov. Obdobie, pred ktorým je striedanie audítorov povinné, je možné predĺžiť na 9 rokov v prípade, že sa vykonávajú spoločné audity, t. j. ak auditovaný subjekt poverí výkonom auditu viac ako jednu firmu, čím sa môže zvýšiť kvalita vykonávaného auditu uplatnením tzv. zásady štyroch očí. Spoločné audity nie sú povinné, sú však týmto spôsobom podporované.

Povinné výberové konania: Subjekty verejného záujmu budú mať povinnosť dodržať pri výbere novej audítorskej spoločnosti otvorený a transparentný postup verejného obstarávania. Výbor pre audit (v auditovanej spoločnosti) by mal byť úzko zapojený do výberového konania.

Služby nesúvisiace s auditom: Audítorské spoločnosti nebudú môcť svojim auditovaným klientom poskytovať služby, ktoré s auditom nesúvisia. Okrem toho veľké audítorské spoločnosti budú mať povinnosť oddeliť audítorské činnosti od neaudítorských činností, aby sa zabránilo možnému konfliktu záujmov.

Európsky dohľad nad audítorským odvetvím: Navyše vzhľadom na globálnu povahu auditu je dôležité, aby bola na úrovni EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni zabezpečená koordinácia a spolupráca v oblasti dohľadu nad audítorskými sieťami. Komisia preto navrhuje, aby koordináciu činností dohľadu nad auditmi zabezpečoval Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Možnosť, aby audítori vykonávali svoju činnosť v celej Európe: Komisia navrhuje vytvorenie jednotného trhu so zákonom stanovenými auditmi zavedením európskeho pasu pre audítorské povolanie. V tejto súvislosti návrhy Komisie umožnia audítorským firmám poskytovať služby v celej Európe a všetci zákonom stanovení audítori a audítorské firmy budú musieť pri vykonávaní zákonom stanovených auditov spĺňať medzinárodné audítorské štandardy.

Zníženie byrokratickej náročnosti pre menších audítorov: Týmto návrhom sa takisto umožní primerané uplatňovanie štandardov v prípade malých a stredných spoločností.

MEMO/11/856

Tieto návrhy môžete nájsť na:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar