Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Jaarrekeningen: Europese Commissie wil een hoogwaardigere, dynamische en open auditmarkt om het vertrouwen in jaarrekeningen te herstellen

Brussel, 30 november 2011 - Met de financiële crisis van 2008 is duidelijk geworden dat het Europese auditsysteem sterk tekortschiet. Zo is in de auditrapporten over een aantal grote financiële instellingen kort voor, tijdens en sinds de crisis geen enkel voorbehoud gemaakt, terwijl hun financiële situatie in werkelijkheid sterk te wensen overliet. Ook in recente inspectieverslagen van nationale toezichthouders is de kwaliteit van audits bekritiseerd.

Met de voorstellen waarmee de Europese Commissie vandaag is gekomen, moet er een einde komen aan deze situatie. Het is de bedoeling om de rol van de auditors te verduidelijken en de regels voor de sector aan te scherpen. Met name moeten auditors onafhankelijker worden en moet de auditmarkt, die thans nog sterk is geconcentreerd, meer diversiteit krijgen. Voorts stelt de Commissie voor om een interne markt voor wettelijke controles tot stand te brengen waarbij de auditors hun beroep in heel Europa vrijelijk en zonder problemen kunnen uitoefenen zodra zij in één lidstaat een vergunning hebben gekregen. Ook zijn er voorstellen om tot een aanpak te komen waarbij het toezicht op auditors in de EU wordt aangescherpt en nauwer wordt gecoördineerd. Al met al moeten de maatregelen leiden tot een verbetering van de kwaliteit van wettelijke controles van de jaarrekeningen in de EU en tot een herstel van het vertrouwen in de jaarrekeningen van met name banken, verzekeraars en grote beursgenoteerde ondernemingen.

Michel Barnier, Commissaris voor interne markt en diensten, heeft in dit verband het volgende verklaard: "Door de crisis is het vertrouwen van de belegger in audits aangetast. Veranderingen in deze sector zijn noodzakelijk. Het vertrouwen in de jaarrekeningen van ondernemingen moet worden hersteld. De voorstellen van vandaag zijn bedoeld om de huidige tekortkomingen van de EU-auditmarkt aan te pakken door ervoor te zorgen dat er geen belangenconflicten kunnen ontstaan, door de onafhankelijkheid te waarborgen, door voor een solide toezicht te zorgen en door de diversiteit in deze te sterk geconcentreerde markt, en met name in het bovenste segment ervan, te vergroten."

Achtergrond

Auditors hebben de wettelijke taak een oordeel te geven over de getrouwheid van de door hen gecontroleerde jaarrekeningen. Met de financiële crisis is gebleken dat deze wettelijke controles bij met name banken en financiële instellingen nogal eens te wensen overlieten. In dit verband zijn ook zorgen geuit over belangenconflicten en over een potentiële accumulatie van systeemrisico's aangezien de markt wordt gedomineerd door vier grote bedrijven ("the Big Four"), namelijk Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers.

Belangrijkste elementen van het voorstel

De voorstellen voor de wettelijke controle van entiteiten van openbaar belang, zoals banken, verzekeraars en beursgenoteerde ondernemingen, bevatten maatregelen om de onafhankelijkheid van auditors te versterken en de markt voor wettelijke controles dynamischer te maken. De belangrijkste maatregelen zijn:

Auditkantoren moeten elkaar afwisselen: Een auditkantoor moet na maximaal zes jaar plaats maken voor een ander kantoor (enkele uitzonderingen daargelaten). Na een wachttijd van vier jaar mag het auditkantoor weer door de desbetreffende cliënt worden ingehuurd. Als controles gezamenlijk worden verricht, met andere woorden als de te controleren entiteit meer dan één auditkantoor aanwijst voor de controle van haar jaarrekening - zodat de kwaliteit van de verrichte audit dankzij het zogeheten vier-ogen-principe kan verbeteren - mag de periode waarna het auditkantoor moet plaatsmaken voor een ander kantoor, worden verlengd tot negen jaar. Gezamenlijke audits worden dus niet verplicht gesteld, maar worden op deze wijze wel aangemoedigd.

Verplichte aanbestedingen: Entiteiten van openbaar belang moeten een nieuwe auditor selecteren op basis van een open en transparante aanbestedingsprocedure. Het auditcomité (van de gecontroleerde entiteit) moet nauw worden betrokken bij de selectieprocedure.

Niet-auditactiviteiten: Auditkantoren mogen aan de door hen gecontroleerde cliënten geen andere diensten verlenen dan audits. Voorts moeten grote auditkantoren hun auditactiviteiten scheiden van niet-auditactiviteiten om eventuele belangenconflicten te voorkomen.

Europees toezicht op de auditsector: Gezien de mondiale context van audits is het van belang dat de coördinatie van en de samenwerking bij het toezicht op auditnetwerken zowel in de EU als op internationaal niveau gewaarborgd zijn. Daarom stelt de Commissie voor om het toezicht op auditors binnen de Europese Autoriteit voor effecten en markten te coördineren.

Auditors moeten hun beroep in heel Europa kunnen uitoefenen: De Commissie stelt voor om een interne markt voor wettelijke controles van jaarrekeningen tot stand te brengen via de invoering van een Europees paspoort voor het auditberoep. In de voorstellen van de Commissie mogen auditkantoren hun diensten in heel Europa aanbieden en moeten alle wettelijke auditors en auditkantoren zich bij hun wettelijke controles van jaarrekeningen houden aan internationale controlestandaarden.

Minder administratieve formaliteiten voor kleinere auditors: Ook biedt het voorstel de mogelijkheid om deze normen in het geval van kleine en middelgrote ondernemingen op "evenredige" wijze, dat wil zeggen naargelang van de omvang van deze ondernemingen, toe te passen.

MEMO/11/856

De voorstellen zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 229644 50)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar