Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jāatjauno uzticēšanās finanšu pārskatiem, Eiropas Komisija vēlas revīzijas pakalpojumu tirgu padarīt kvalitatīvāku, dinamisku un atvērtu

Briselē, 2011. gada 30. novembrī. Finanšu krīze, kas sākās 2008. gadā, ir likusi saprast, ka Eiropas revīziju sistēmai ir nopietni trūkumi. Lielu finanšu iestāžu revīzijas gan tieši pirms krīzes, gan tās laikā un kopš tās sākuma beigusies ar revīzijas ziņojumiem, ka viss ir kārtībā, kaut arī attiecīgo iestāžu finanšu stāvoklis it nemaz nav spožs. Revīzijas kvalitāte kritizēta arī nesenos pārbaudes ziņojumos, ko sagatavojušas par uzraudzību atbildīgās valstu iestādes.

Šodien pieņemtajos Eiropas Komisijas priekšlikumos ierosināts šo situāciju mainīt, skaidrāk nosakot, kāda ir revidentu loma, un ieviešot stingrākus noteikumus revīzijas nozarei. Mērķis ir revidentiem nodrošināt lielāku neatkarību un panākt lielāku daudzveidību revīzijas pakalpojumu tirgū, kurā pašlaik ir samērā maz dalībnieku. Komisija arī ierosina izveidot vienotu obligātās revīzijas pakalpojumu tirgu, lai revidenti, kas saņēmuši licenci vienā dalībvalstī, varētu bez grūtībām darboties visā Eiropā. Vēl ierosināta strukturētāka un vienotāka pieeja, kā uzraudzīt revidentus ES. Kopumā visi ierosinātie pasākumi uzlabos obligātās revīzijas kvalitāti ES un atjaunos uzticēšanos revidētiem finanšu pārskatiem, jo īpaši banku, apdrošinātāju un lielu biržā kotētu uzņēmumu pārskatiem.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: “Investoru paļaušanos uz revīziju satricinājusi krīze. Tāpēc uzskatu, ka nozarē vajadzīgas pārmaiņas, — mums jāatjauno uzticēšanās uzņēmumu finanšu pārskatiem. Šodien pieņemto priekšlikumu mērķis ir novērst ES revīziju tirgus pašreizējos trūkumus, izskaužot interešu konfliktus, nodrošinot neatkarību un stingru uzraudzību, kā arī veicinot lielāku daudzveidību šajā tirgū, kas pašlaik ir pārlieku koncentrēts, jo īpaši tā augšējā segmentā.”

Konteksts

Revidentiem likums uztic sniegt atzinumu par to revidēto uzņēmumu finanšu pārskatu patiesumu un skaidrību. Tomēr finanšu krīze ir izgaismojusi obligāto revīziju trūkumus, jo īpaši attiecībā uz bankām un citām finanšu iestādēm. Ir paustas bažas par interešu konfliktiem un par to, ka var izveidoties visu sistēmu apdraudošs risks, jo tirgū dominē tikai četri revidentu uzņēmumi (jeb “lielais četrinieks”), proti, Deloitte, Ernst & Young, KPMG un PricewaterhouseCoopers.

Priekšlikuma galvenie elementi

Priekšlikumā par visai sabiedrībai nozīmīgu struktūru, piemēram, banku, apdrošināšanas uzņēmumu un biržā kotētu uzņēmumu obligātu revīziju paredzēti pasākumi, ar kuru palīdzību revidentus padarīt neatkarīgākus, bet obligātās revīzijas pakalpojumu tirgu — dinamiskāku. Svarīgākie no šiem ierosinātajiem pasākumiem uzskaitīti turpinājumā.

Revīzijas uzņēmumu obligāta rotācija: revidentu firmām būs jārotē, lai maksimālais laikposms, kurā tās sniegušas savus pakalpojumus kādam konkrētam klientam, nepārsniegtu sešus gadus pēc kārtas (ar dažiem izņēmumiem). Pirms klients varēs nolīgt to pašu revīzijas uzņēmumu, būs jāpaiet vismaz četriem gadiem. Periodu, pēc kura ir jārotē obligāti, var pagarināt līdz deviņiem gadiem, ja tiek veiktas kopējas revīzijas, proti, ja revidējamā struktūra revīzijas veikšanai nolīgusi vairākus uzņēmumus, tādējādi, iespējams, uzlabojot revīzijas kvalitāti (pateicoties tā sauktajam “četru acu” principam). Šādas kopīgas revīzijas nav obligātas, bet tiek šādi atbalstītas.

Obligāti jārīko konkursi: visai sabiedrībai nozīmīgām struktūrām būs pienākums, izvēloties jaunu revidentu, rīkot atklātu un pārredzamu konkursa procedūru. Revidējamās struktūras revīzijas komitejai jābūt cieši iesaistītai atlases procedūrā.

Ar revīziju nesaistīti pakalpojumi: revīzijas uzņēmumiem būs aizliegts sniegt ar revīziju nesaistītus pakalpojumus klientiem, kuriem tie nodrošina revīzijas pakalpojumus. Turklāt, lai novērstu iespēju, ka var rasties interešu konflikts, lielām revīzijas firmām būs obligāti jānodala sava revīzijas darbība no pakalpojumiem, kuri ar revīziju nav saistīti.

Revīzijas pakalpojumu nozares uzraudzība ES līmenī: ņemot vērā revīzijas pakalpojumu globālo raksturu, ir svarīgi, lai gan ES līmenī, gan starptautiskā mērogā tiktu nodrošināta revīzijas tīklu koordinācija un sadarbība uzraudzības jomā. Tāpēc Komisija ierosina, lai revidentu uzraudzības koordināciju veic Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

Iespēja revidentiem veikt profesionālo darbību visā Eiropā: Komisija ierosina izveidot vienotu obligātās revīzijas pakalpojumu tirgu, ieviešot tā saukto “Eiropas pasi” revidenta profesijai. Pateicoties šim Komisijas ierosinājumam, revīzijas uzņēmumi varēs piedāvāt savus pakalpojumus visā ES, un visiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kuri veic obligāto revīziju, būs jāievēro starptautiskie revīzijas standarti.

Mazāk birokrātijas nelieliem revīzijas uzņēmumiem: Komisijas priekšlikumā arī paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem standartus piemērot proporcionāli.

MEMO/11/856

Saite uz Komisijas priekšlikumiem:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Kontaktinformācija :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar