Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Pasitikėjimo finansinėmis ataskaitomis atkūrimas. Europos Komisija siekia, kad audito rinka būtų kokybiškesnė, dinamiška ir atvira

Briuselis, 2011 m. lapkričio 30 d. – 2008 m. finansų krizė atskleidė didelių Europos audito sistemos trūkumų. Kai kurių stambių finansų įstaigų audito išvados prieš pat krizę, per krizę ir po jos buvo teigiamos, nepaisant reikšmingų tų įstaigų finansinių sunkumų. Naujausiose patikrinimo ataskaitose nacionalinės priežiūros institucijos taip pat kritikavo auditų kokybę.

Įgyvendinus šiandien Europos Komisijos priimtus pasiūlymus situacija turėtų pasikeisti: pasiūlymuose patikslinamas auditorių vaidmuo ir nustatomos griežtesnės audito sektoriaus taisyklės, kuriomis visų pirma siekiama stiprinti auditorių nepriklausomumą ir didinti įvairovę šiuo metu labai koncentruotoje audito rinkoje. Be to, Komisija siūlo sukurti bendrąją teisės aktų nustatyto audito paslaugų rinką, kuri sudarytų sąlygas auditoriams, gavusiems licenciją vienoje valstybėje narėje, laisvai ir nevaržomai verstis savo profesija visoje Europoje. Taip pat siūloma Europos Sąjungoje griežčiau ir labiau koordinuotai prižiūrėti auditorius. Apskritai, visomis priemonėmis siekiama gerinti ES teisės aktų nustatyto audito kokybę ir atkurti pasitikėjimą audituotomis finansinėmis ataskaitomis, visų pirma bankų, emitentų ir didelių į biržos sąrašus įtrauktų bendrovių ataskaitomis.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Krizė pakirto investuotojų pasitikėjimą auditu, todėl manau, kad šiam sektoriui reikia pokyčių: turime atkurti pasitikėjimą bendrovių finansinėmis ataskaitomis. Šiandienos pasiūlymu siekiama pašalinti interesų konfliktus, užtikrinti auditorių nepriklausomumą ir patikimą priežiūrą, skatinti įvairovę per daug koncentruotoje rinkoje, ypač viršutiniame jos segmente, ir taip spręsti dabartines ES audito rinkos problemas.“

Pagrindiniai faktai

Auditoriams teisės aktais patikėta pareikšti nuomonę apie audituojamų bendrovių finansinių ataskaitų tikrumą ir teisingumą. Finansų krizė išryškino teisės aktų nustatyto audito, visų pirma bankų ir finansų įstaigų audito, trūkumus. Išreikštas susirūpinimas dėl interesų konfliktų, taip pat dėl galimo sisteminės rizikos didėjimo, nes rinkoje iš esmės dominuoja keturios įmonės (vadinamasis Didysis ketvertas): Deloitte, Ernst & Young, KPMG ir PricewaterhouseCoopers.

Svarbiausi pasiūlymo elementai

Pasiūlymuose dėl viešojo intereso įmonių, tokių kaip bankai, draudimo bendrovės ir į biržos sąrašus įtrauktos bendrovės, teisės aktų nustatyto audito numatytos priemonės, kurių tikslas – didinti auditorių nepriklausomumą ir teisės aktų nustatyto audito rinkos dinamiškumą. Pagrindinės priemonės apibūdintos toliau.

Privaloma audito įmonių rotacija. Bus reikalaujama kas 6 metus keisti audito įmonę (numatytos tam tikros išimtys). Pasibaigus tam 6 metų laikotarpiui, klientas 4 metus negali samdyti tos pačios audito įmonės. Kai atliekamas bendras auditas, laikotarpis iki privalomos rotacijos gali būti pratęstas iki 9 metų; manoma, kad jei audituojamas subjektas auditui atlikti paskiria daugiau nei vieną audito įmonę, audito kokybė gali būti geresnė, nes taikomas „keturių akių principas“. Taigi bendras auditas nėra privalomas, bet skatinamas.

Privalomi konkursai. Kai viešojo intereso įmonės rinksis naują auditorių, jos bus įpareigotos užtikrinti, kad konkurso procedūra būtų atvira ir skaidri. Atrankos procese turėtų aktyviai dalyvauti audituojamo subjekto audito komitetas.

Ne audito paslaugos. Audito įmonėms bus draudžiama teikti ne audito paslaugas savo audituojamiems klientams. Be to, didelės audito įmonės privalės atskirti audito veiklą nuo ne audito veiklos, kad išvengtų interesų konfliktų rizikos.

Europos lygmens audito sektoriaus priežiūra. Atsižvelgiant į globalų audito pobūdį, svarbu, kad audito tinklų priežiūros koordinavimas ir bendradarbiavimas ją vykdant būtų užtikrintas tiek ES, tiek tarptautiniu mastu. Todėl Komisija siūlo, kad auditorių priežiūros veiklos koordinavimą užtikrintų Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI).

Galimybė auditoriams verstis savo profesija visoje Europoje. Komisija siūlo įvesti Europos auditoriaus pasą ir taip sukurti bendrąją teisės aktų nustatyto audito rinką. Siekdama šio tikslo Komisija siūlo leisti audito įmonėms teikti paslaugas visoje ES ir reikalauti, kad visi teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės teisės aktų nustatytą auditą atliktų pagal tarptautinius audito standartus.

Biurokratizmo mažinimas mažesniems auditoriams. Pasiūlymu taip pat leidžiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms standartus taikyti proporcingai.

MEMO/11/856

Pasiūlymus galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94


Side Bar