Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Luottamuksen palauttaminen tilinpäätöksiin: Euroopan komissio haluaa laadukkaammat, dynaamisemmat ja avoimemmat tilintarkastusmarkkinat

Bryssel, 30. marraskuuta 2011 – Vuoden 2008 finanssikriisi paljasti merkittäviä puutteita eurooppalaisessa tilintarkastusjärjestelmässä. Eräät suuret finanssilaitokset saivat puhtaat paperit tilintarkastuksista juuri ennen kriisiä, sen aikana ja sen jälkeen, vaikka niiden taloudessa oli vakavia sisäisiä heikkouksia. Tilintarkastusten laatua on kritisoitu myös kansallisten valvontaviranomaisten hiljattain antamissa tarkastusraporteissa.

Euroopan komission tänään hyväksymillä ehdotuksilla pyritään muuttamaan tilannetta selventämällä tilintarkastajien roolia ja ottamalla tilintarkastusalalla käyttöön tiukemmat säännöt, joiden erityisenä tavoitteena on vahvistaa tilintarkastajien riippumattomuutta ja monipuolistaa tilintarkastusmarkkinoita, jotka ovat nykyään erittäin keskittyneet. Komissio ehdottaa myös, että perustettaisiin lakisääteisiin tilintarkastuksiin liittyvien palvelujen sisämarkkinat, joilla tilintarkastajat, jotka ovat jo saaneet toimiluvan jossakin jäsenvaltiossa, voisivat harjoittaa ammattiaan vapaasti ja helposti koko Euroopassa. Lisäksi se ehdottaa tilintarkastajien valvonnan lujittamista ja parempaa koordinointia EU:ssa. Kaikilla näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan lakisääteisten tilintarkastusten laatua EU:ssa ja palauttamaan luottamus erityisesti pankkien, vakuutusyhtiöiden ja suurten pörssiyhtiöiden tarkastettuihin tilinpäätöksiin.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan kriisi on heikentänyt merkittävästi sijoittajien luottamusta tilintarkastukseen, ja alalla tarvitaan muutoksia. Meidän on palautettava luottamus yritysten tilinpäätöksiin”, komissaari toteaa ja jatkaa: ”Tänään hyväksytyissä ehdotuksissa puututaan EU:n tilintarkastusmarkkinoiden nykyisiin heikkouksiin poistamalla eturistiriitoja, varmistamalla riippumattomuus ja tiukka valvonta sekä pyrkimällä monipuolistamaan markkinoita, jotka ovat keskittyneet liikaa etenkin kärkipäässä.”

Tausta:

Lain mukaan tilintarkastajien tehtävänä on antaa lausunto tarkastamiensa tilinpäätösten totuudenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Finanssikriisi on paljastanut heikkouksia erityisesti pankkien ja finanssilaitosten lakisääteisessä tilintarkastuksessa. Huolta ovat herättäneet eturistiriidat ja järjestelmäriskin mahdollinen kasaantuminen, koska markkinoita hallitsevat käytännössä neljä suurta tilintarkastusyhtiötä: Deloitte, Ernst & Young, KPMG ja PricewaterhouseCoopers.

Ehdotusten keskeiset kohdat:

Ehdotuksissa, joissa käsitellään yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen, kuten pankkien, vakuutusyhtiöiden ja pörssiyhtiöiden lakisääteistä tilintarkastusta, esitetään toimenpiteitä, joilla vahvistetaan tilintarkastajien riippumattomuutta ja lisätään markkinoiden dynaamisuutta lakisääteisen tilintarkastuksen alalla. Tärkeimmät toimenpiteet ovat seuraavat:

Tilintarkastusyhteisöjen pakollinen vaihto: Tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava enintään kuuden vuoden pituisen toimeksiannon jälkeen (joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta). Tämän jälkeen tilintarkastusyhteisön on odotettava neljä vuotta ennen kuin se voi saada samalta asiakkaalta uuden toimeksiannon. Ajanjaksoa, jonka jälkeen vaihto on pakollinen, voidaan pidentää yhdeksään vuoteen, jos on kyse yhteisistä tilintarkastuksista eli jos tarkastettava yhteisö nimeää useamman kuin yhden tilintarkastusyhteisön suorittamaan tilintarkastuksensa, jolloin tilintarkastuksen laatu voi parantua ”neljän silmän periaatteen” mukaisesti. Yhteisiä tilintarkastuksia ei tehdä pakollisiksi, mutta niiden käyttöä edistetään.

Pakollinen kilpailuttaminen: Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen on noudatettava avointa ja selkeää tarjouskilpailumenettelyä valitessaan uutta tilintarkastajaa. Tarkastettavan yhteisön tarkastusvaliokunnan on oltava tiivisti mukana valintamenettelyssä.

Oheispalvelut: Tilintarkastusyhteisöt eivät saa tarjota tilintarkastusasiakkailleen oheispalveluja. Lisäksi suurten tilintarkastusyhteisöjen on erotettava tilintarkastustoimintansa muusta toiminnasta, jotta vältettäisiin kaikki eturistiriidat.

Tilintarkastusalan eurooppalainen valvonta: Tilintarkastuksen globaalin ulottuvuuden vuoksi on tärkeä varmistaa, että tilintarkastusketjujen valvontaa koordinoidaan ja siihen liittyvää yhteistyötä tehdään sekä EU:n tasolla että kansainvälisellä tasolla. Sen vuoksi komissio ehdottaa, että tilintarkastustoiminnan valvonnan koordinointi varmistetaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV:n) puitteissa.

Tilintarkastajan ammatin harjoittaminen koko Euroopassa: Komissio ehdottaa, että luodaan lakisääteisten tilintarkastusten sisämarkkinat ottamalla käyttöön EU:n laajuinen tilintarkastajien toimilupa. Komission ehdotuksen mukaan tilintarkastusyhteisöt saavat tarjota palvelujaan koko EU:ssa, ja kaikkien lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen on tilintarkastuksia suorittaessaan noudatettava kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja.

Pieniä tilintarkastusyhteisöjä rasittavan byrokratian vähentäminen: Ehdotuksen mukaan tilintarkastusstandardien soveltaminen voidaan suhteuttaa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä näiden yritysten kokoon.

MEMO/11/856

Ehdotukset ovat saatavissa seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94


Side Bar