Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Taastades usaldust finantsaruannetesse: Euroopa Komisjon seab sihiks luua kvaliteetsem, dünaamilisem ja avatum audititurg

Brüssel, 30. november 2011 – 2008. aasta finantskriis tõi ilmsiks märkimisväärsed puudused Euroopa auditisüsteemis. Enne kriisi, kriisi ajal ja pärast seda mõnes suures finantseerimisasutuses läbi viidud auditi alusel koostatud auditiaruanded olid ilma märkusteta, hoolimata sellest, et asjaomaste asutuste tegelik finantsseisund ei olnud kiita. Ka hiljutistes riiklike järelevalveasutuste kontrolliaruannetes kritiseeriti auditite kvaliteeti.

Täna komisjoni poolt vastu võetud ettepanekutega sellist olukorda muudetakse. Täpsustatakse audiitorite roll ja kehtestatakse auditisektoris rangemad eeskirjad, mille eesmärk on eelkõige tugevdada audiitorite sõltumatust ja mitmekesistada praegust väga kontsentreeritud audititurgu. Lisaks teeb komisjon ettepaneku luua kohustusliku auditi teenuste ühtne turg, mis võimaldab ühes liikmesriigis tegevusloa saanud audiitoril pakkuda oma teenuseid piiramatult ja hõlpsasti kogu Euroopas. Samuti hõlmavad kõnealused ettepanekud audiitorite tugevamat ja koordineeritumat järelevalvet ELis. Üldiselt peaksid kõik meetmed parandama kohustuslike auditite kvaliteeti ELis ja taastama usalduse auditeeritud finantsaruannetesse, eelkõige pankade, kindlustusandjate ja suurte börsil noteeritud äriühingute puhul.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Kriisi tulemusel on vähenenud investorite usaldus auditisse ning seetõttu leian, et auditisektoris tuleb teha muudatusi. Peame taastama usalduse äriühingute finantsaruannetesse. Täna vastu võetud ettepanekutes käsitletakse ELi auditituru puudusi, kõrvaldades huvide konfliktid, tagades sõltumatuse ja range järelevalve ning edendades mitmekesisust praegusel liigselt kontsentreeritud turul, eelkõige kõrgemal tasandil.”

Taust

Seadusega on audiitoritele antud ülesanne esitada arvamus auditeeritavate äriühingute finantsaruannete õigsuse ja õigluse kohta. Finantskriis tõi ilmseks puudused kohustuslikus auditis, eelkõige pankade ja finantseerimisasutuste puhul. Avaldatud on muret huvide konflikti ja süsteemse riski võimaliku akumuleerumise üle, kuna turul valitsevad neli ettevõtet (nn „suur nelik”): Deloitte, Ernst & Young, KPMG ja PricewaterhouseCoopers.

Ettepaneku põhielemendid

Avaliku huvi üksuste (nt pangad, kindlustusandjad ja börsil noteeritud äriühingud) kohustuslikku auditit käsitlevate ettepanekud hõlmavad meetmeid audiitorite sõltumatuse tugevdamiseks ja kohustusliku auditi turu mitmekesistamiseks. Peamised meetmed on järgmised:

Audiitorühingute kohustuslik rotatsioon. Audiitorühingud peavad pärast maksimaalset kuue aastast perioodi roteeruma (on mõned erandid). Audiitorühingud võivad samale kliendile teenuseid pakkuda taas pärast nelja aastast vaheperioodi. Seda ajavahemikku, mille järel tuleb roteeruda, võib pikendada üheksa aastani ühisauditite puhul, st juhul, kui auditeeritav üksus on määranud auditit tegema mitu audiitorühingut, parandades tõenäoliselt seega nn nelja silma põhimõtte kohaselt läbi viidud auditi kvaliteeti. Ühisauditid ei ole kohustuslikud, kuid soovitatavad.

Kohustuslik hankemenetlus. Avaliku huvi üksused peavad uue audiitori valimisel kohaldama avatud ja läbipaistvat hankemenetlust. (Auditeeritava üksuse) auditikomisjon peaks valimisprotsessis aktiivselt osalema.

Auditivälised teenused. Audiitorühingutel keelatakse auditiväliste teenuste osutamine oma auditiklientidele. Selleks et vältida huvide konflikte, peavad suured audiitorühingud eraldama auditegevuse auditivälisest tegevusest.

Auditisektori järelevalve Euroopa tasandil. Võttes arvesse auditi ülemaailmset konteksti, on oluline tagada auditivõrgustike järelevalve koordineerimine ja sellealane koostöö nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil. Seepärast teeb komisjon ettepaneku, et auditialast järelevalvet koordineeritaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve raames.

Võimaldada audiitoritel osutada teenuseid kogu Euroopas. Komisjon paneb ette luua kohustusliku auditi ühtne turg, kehtestades audiitori kutseala Euroopa tegevusloa. Selleks nähakse komisjoni ettepanekutega ette, et audiitorühingud võivad osutada teenuseid kogu ELis ning kõik vannutatud audiitorid ja audiitorühingud peavad kohustusliku auditi tegemisel järgima rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid.

Bürokraatia vähendamine väiksemate audiitorite puhul. Ettepaneku kohaselt lubatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes kohaldada standardeid proportsionaalselt.

MEMO/11/856

Ettepanekutega saab tutvuda aadressil:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar