Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο τύπου

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις οικονομικές καταστάσεις: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει σε μια υψηλής ποιότητας, δυναμική και ανοικτή αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011 – Η οικονομική κρίση του 2008 τόνισε την ύπαρξη σημαντικών ελλείψεων στο ευρωπαϊκό σύστημα λογιστικού ελέγχου. Οι έλεγχοι ορισμένων μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αμέσως πριν από την κρίση, κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά την κρίση είχαν ως αποτέλεσμα «καθαρές» εκθέσεις ελέγχων παρά τις διάφορες εγγενείς αδυναμίες της οικονομικής υγείας των εν λόγω ιδρυμάτων. Πρόσφατες εκθέσεις επιθεώρησης εθνικών εποπτικών αρχών επίσης κατέκριναν την ποιότητα των ελέγχων.

Στο πλαίσιο των προτάσεων που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κατάσταση αυτή πρόκειται να αλλάξει, με την αποσαφήνιση του ρόλου των ελεγκτών και τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τον τομέα του λογιστικού ελέγχου με στόχο συγκεκριμένα την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών καθώς και την αύξηση της διαφοροποίησης στη σημερινή αγορά αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών που εμφανίζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου που θα επιτρέπει στους ελεγκτές να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα και εύκολα σε όλη την Ευρώπη, εφόσον θα έχουν αδειοδοτηθεί σε ένα κράτος μέλος. Υπάρχουν επίσης προτάσεις για ενισχυμένη και πιο συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εποπτεία των ελεγκτών στην ΕΕ. Από κοινού, τα σχετικά μέτρα αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την ποιότητα των υποχρεωτικών ελέγχων στην ΕΕ και θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, ιδίως σε αυτές των τραπεζών, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών.

Ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, κ. Michel Barnier, δήλωσε τα εξής: «Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στους ελέγχους έχει κλονιστεί λόγω της κρίσης και πιστεύω ότι είναι αναγκαίες οι αλλαγές στον τομέα αυτόν: χρειάζεται να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Οι σημερινές προτάσεις αντιμετωπίζουν τις υφιστάμενες αδυναμίες στην αγορά υπηρεσιών ελέγχου της ΕΕ, με την εξάλειψη των συγκρούσεων συμφερόντων, την εξασφάλιση ανεξαρτησίας και ισχυρής εποπτείας και τη διευκόλυνση της αύξησης της διαφοροποίησης σε μια αγορά που εμφανίζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, ιδίως στην ανώτατη βαθμίδα.»

Ιστορικό:

Οι ελεγκτές είναι εξουσιοδοτημένοι από το νόμο νόμο να γνωμοδοτούν σχετικά με την ακρίβεια και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που ελέγχουν. Η οικονομική κρίση ανέδειξε τις αδυναμίες των υποχρεωτικών ελέγχων, ιδίως όσον αφορά τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων καθώς και το δυναμικό για συσσώρευση συστημικών κινδύνων, δεδομένου ότι στην αγορά ουσιαστικά δεσπόζουν τέσσερις εταιρείες («οι τέσσερις μεγάλοι»), και συγκεκριμένα οι Deloitte, Ernst & Young, KPMG και PricewaterhouseCoopers.

Βασικά στοιχεία της πρότασης:

Οι προτάσεις που αφορούν τον υποχρεωτικό έλεγχο των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εισηγμένες εταιρείες, προβλέπουν μέτρα που θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία των ελεγκτών και να καταστήσουν πιο δυναμική την αγορά υποχρεωτικών ελέγχων. Τα βασικά μέτρα στον τομέα αυτόν είναι τα εξής:

Υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών: Οι ελεγκτικές εταιρείες θα υποχρεούνται να εναλλάσσονται μετά από μέγιστη περίοδο δέσμευσης 6 ετών (με ορισμένες εξαιρέσεις). Θα εφαρμόζεται μια περίοδος απομάκρυνσης 4 ετών πριν να μπορεί η ελεγκτική εταιρεία να προσληφθεί και πάλι από τον ίδιο πελάτη. Η περίοδος πριν να είναι υποχρεωτική η εναλλαγή μπορεί να παραταθεί μέχρι τα 9 έτη, εφόσον εκτελούνται από κοινού έλεγχοι, δηλαδή η ελεγχόμενη οντότητα διορίζει περισσότερες από μία ελεγκτικές εταιρείες να διενεργήσουν τον έλεγχο, πράγμα που δυνητικά βελτιώνει την ποιότητα του ελέγχου που εκτελείται λόγω της εφαρμογής της «αρχής του ελέγχου και από δεύτερο πρόσωπο». Οι από κοινού έλεγχοι δεν καθίστανται υποχρεωτικοί, αλλά ενθαρρύνονται με αυτόν τον τρόπο.

Υποχρεωτική διαδικασία υποβολής προσφορών: Οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών κατά την επιλογή νέου ελεγκτή. Η ελεγκτική επιτροπή (της ελεγχόμενης οντότητας) θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής.

Μη ελεγκτικές υπηρεσίες: Θα απαγορεύεται στις ελεγκτικές εταιρείες να παρέχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες στους ελεγχόμενους πελάτες τους. Επιπλέον, οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες θα υποχρεούνται να διαχωρίσουν τις δραστηριότητες ελέγχου από τις μη ελεγκτικές δραστηριότητες, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων.

Ευρωπαϊκή εποπτεία του τομέα των ελεγκτικών υπηρεσιών: Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το παγκόσμιο πλαίσιο του ελέγχου, είναι σημαντικό ότι να εξασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνεργασία σχετικά με την εποπτεία των ελεγκτικών δικτύων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και διεθνώς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να εξασφαλιστεί ο συντονισμός των δραστηριοτήτων εποπτείας των ελεγκτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Παροχή στους ελεγκτές της δυνατότητας να ασκούν το επάγγελμά τους σε όλη την Ευρώπη: Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους υποχρεωτικούς ελέγχους με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου για το επάγγελμα του ελεγκτή. Για το σκοπό αυτό, οι προτάσεις της Επιτροπής θα επιτρέψουν στις ελεγκτικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ και θα απαιτούν από όλους τους ορκωτούς ελεγκτές και τις ελεγκτικές εταιρείες να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου κατά την εκτέλεση των υποχρεωτικών ελέγχων.

Περιορισμός της γραφειοκρατίας για τους μικρότερους ελεγκτές: Η πρόταση επιτρέπει επίσης την αναλογική εφαρμογή των προτύπων στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων εταιρειών.

MEMO/11/856

Οι προτάσεις έχουν αναρτηθεί στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar