Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Tilliden til regnskaber skal genskabes: Europa-Kommissionen vil forbedre kvaliteten, øge dynamikken og skabe større åbenhed på revisionsmarkedet

Bruxelles, den 30. november 2011 – Finanskrisen i 2008 afslørede store huller i revisionssystemet på europæisk plan. Revisionen af forskellige store finansielle institutioners regnskaber lige før, under og efter krisen resulterede i "rene" revisionsberetninger trods alvorlige svagheder i de pågældende institutioners økonomi. De nationale tilsynsmyndigheders seneste kontrolrapporter indeholder også kritik af revisionernes kvalitet.

Med de forslag, som Europa-Kommissionen har vedtaget i dag, vil denne situation ændre sig takket være en tydeliggørelse af revisorernes rolle og indførelse af strengere regler for revisionsbranchen. Revisorernes uafhængighed skal øges, og der skal skabes større diversitet på revisionsmarkedet, der i dag er særdeles koncentreret. Kommissionen foreslår desuden, at der skabes et indre marked for lovpligtige revisionstjenester, så revisorerne får mulighed for at udøve deres erhverv i hele Europa, når først de har modtaget autorisation i én medlemsstat. Der er forslag om en styrket og mere koordineret tilgang til tilsynet med revisorer i EU. Alle disse foranstaltninger kan forventes at forbedre kvaliteten af lovpligtige revisioner i EU og genskabe tilliden til reviderede regnskaber, navnlig bankers, forsikringsselskabers og store børsnoterede selskabers regnskaber.

Michel Barnier, der er kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler ved denne lejlighed: "Investorernes tillid til revision har lidt et knæk på grund af krisen, og der er behov for ændringer inden for branchen: Vi må genskabe tilliden til virksomhedernes regnskaber. De forslag, vi fremlægger i dag, tjener til at tackle de aktuelle svagheder på revisionsmarkedet i EU, nemlig ved at udrydde interessekonflikter, sikre et uafhængigt og robust tilsyn og øge diversiteten på dette overkoncentrerede marked, især i den øvre ende."

Baggrund:

Revisorer er ved lov betroet den opgave at afgive en erklæring om, at regnskaberne fra de virksomheder, de reviderer, giver et retvisende billede af deres finansielle forhold. Finanskrisen har afsløret svagheder i den lovpligtige revision, især for bankers og finansieringsinstitutters vedkommende. Der er blevet gjort opmærksom på interessekonflikter og muligheden for akkumulering af systemrisici, eftersom markedet reelt domineres af fire selskaber, nemlig Deloitte, Ernst & Young, KPMG og PricewaterhouseCoopers ("the Big Four").

Hovedpunkterne i forslagene:

Forslagene vedrørende den lovpligtige revision af virksomheder af offentlig interesse såsom banker, forsikringsselskaber og børsnoterede selskaber indeholder foranstaltninger, der skal øge revisorernes uafhængighed og gøre markedet for lovpligtig revision mere dynamisk. De vigtigste foranstaltninger i denne henseende er følgende:

Obligatorisk rotation af revisionsfirmaer: Revisionsfirmaerne vil blive tvunget til at rotere efter maksimalt seks år som revisor for samme selskab (med visse undtagelser). Der skal gå mindst fire år, før et revisionsfirma kan genantages af den samme klient. Den tid, der skal gå før en obligatorisk rotation, kan forlænges til ni år, hvis der gennemføres fælles revisioner, dvs. hvis den virksomhed, der revideres, udpeger mere end et revisionsfirma til at revidere sine regnskaber. Dette vil med al sandsynlighed forbedre kvaliteten af revisionen, fordi "fire øjne ser bedre end to". Fælles revisioner bliver ikke obligatoriske, men der opmuntres hertil.

Obligatorisk udbud: Virksomheder af offentlig interesse vil være forpligtet til at lancere et åbent og gennemsigtigt udbud, når de skal vælge en ny revisor. Revisionsudvalget i den reviderede virksomhed bør nøje inddrages i udvælgelsesproceduren.

Andre tjenester end revision: Revisionsfirmaer vil ikke have ret til at levere andre tjenester end revision til deres klienter. Desuden vil store revisionsfirmaer være forpligtet til at holde deres revisionsvirksomhed og anden virksomhed adskilt fra hinanden for at undgå interessekonflikter.

Europæisk tilsyn med revisionsbranchen: Revisionsfirmaer opererer i en global kontekst, og derfor er det vigtigt, at samordningen af og samarbejdet om tilsynet med revisionsnetværk foregår på både EU-plan og internationalt plan. Derfor foreslår Kommissionen, at tilsynet med revisionsvirksomhed samordnes inden for rammerne af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

Revisorer skal have ret til at udøve deres erhverv i hele Europa: Kommissionen foreslår, at der indrettes et indre marked for lovpligtig revision ved at indføre et EU-pas for revisionsbranchen. Kommissionens forslag vil således give revisionsfirmaer ret til at levere deres tjenester i hele EU, og alle lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer vil være forpligtet til at overholde de internationale revisionsstandarder ved udførelse af lovpligtige revisioner.

Mindre bureaukrati for små revisionsfirmaer: Forslaget giver også mulighed for en afvejet anvendelse af standarderne for små og mellemstore virksomheder.

MEMO/11/856

Forslagene findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar