Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Obnovení důvěry ve finanční výkazy: Evropská komise usiluje o dynamický, otevřený a kvalitnější auditní trh

Brusel 30. listopadu 2011 – Finanční krize v roce 2008 zvýraznila značné nedostatky evropského auditního systému. Bezprostředně před krizí, během ní i po ní skončily audity některých velkých finančních institucí s výsledkem „bez výhrad“, přestože jejich finanční zdraví vykazovalo vážné vnitřní nedostatky. Kvalitu auditů kritizovaly i nedávné kontrolní zprávy vnitrostátních orgánů dohledu.

Na základě návrhů, které dnes přijala Evropská komise, se tato situace má změnit. Role auditorů bude vyjasněna a pro odvětví auditu se zavedou přísnější pravidla zejména za účelem posílení nezávislosti auditorů i větší rozmanitosti na současném vysoce koncentrovaném auditním trhu. Komise rovněž navrhuje vytvoření jednotného trhu se službami povinného auditu, jenž by auditorům poté, co získají licenci v jednom členském státě, umožnil svobodný a jednoduchý výkon jejich profese v celé Evropě. Existují také návrhy na posílený a koordinovanější přístup k dohledu nad auditory v EU. Společně by všechna tato opatření měla zvýšit kvalitu povinných auditů v EU a obnovit důvěru v auditované finanční výkazy, zejména výkazy bank, pojišťoven a velkých společností kotovaných na burze.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, prohlásil: „Důvěra investorů v audit byla otřesena krizí. Domnívám se, že změny v tomto odvětví jsou nutné: musíme obnovit důvěru ve finanční výkazy společností. Dnešní návrhy řeší současné nedostatky auditního trhu v EU tím, že odstraňují případy střetu zájmů, zajišťují nezávislost a důkladný dohled a umožňují více rozmanitosti na tomto nadměrně koncentrovaném trhu, zejména pokud jde o nejvýznamnější společnosti.“

Souvislosti:

Auditoři mají zákonnou povinnost vydat stanovisko o věrnosti a pravdivosti finančních výkazů společností, jejichž audit provádějí. Finanční krize zdůraznila nedostatky v oblasti povinného auditu, zejména pokud jde o banky a finanční instituce. Byly vyjádřeny obavy ohledně střetu zájmů, jakož i potenciálu k akumulaci systémového rizika, protože trh v podstatě ovládají čtyři společnosti („velká čtyřka“): Deloitte, Ernst & Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers.

Hlavní prvky návrhu:

Návrhy týkající se povinného auditu subjektů veřejného zájmu, jako jsou banky, pojišťovny a společnosti kotované na burze, obsahují opatření, jejichž cílem je dosáhnout větší nezávislosti auditorů a dynamičtějšího trhu s povinnými audity. Klíčová opatření v tomto ohledu jsou:

Povinné střídání auditorských společností: Bude zavedena povinnost vystřídat auditorskou společnost po maximálně šestiletém období angažovanosti (s několika výjimkami). Než si bude moci stejný klient znovu najmout stejnou auditorskou společnost, bude muset uplynout „oddechový čas“ čtyř let. Období před povinným střídáním může být prodlouženo na devět let, pokud jsou prováděny společné audity, tj. jestliže účetní jednotka, která je předmětem auditu, jmenuje pro výkon svého auditu více než jednu auditorskou společnost. Díky tomu se potenciálně může zlepšit kvalita provedeného auditu, protože se ho zúčastní „druhé oči“. Společné audity nebudou povinné, ale jsou tímto způsobem podporovány.

Povinná výběrová řízení: Subjekty veřejného zájmu budou muset nové auditory vybírat v otevřeném a transparentním nabídkovém řízení. Do výběrového řízení by měl být úzce zapojen auditní výbor auditovaného subjektu.

Neauditorské služby: Auditorským společnostem bude zakázáno poskytovat svým auditovaným klientům neauditorské služby. Velké auditorské společnosti budou navíc povinny oddělit auditní a neauditní činnosti, aby se zamezilo jakémukoli nebezpečí střetu zájmů.

Evropský dohled nad odvětvím auditu: Dále je s ohledem na globální souvislosti auditu důležité, aby byla koordinace auditorských sítí a spolupráce v oblasti dohledu nad nimi zajištěna jak na úrovni EU, tak na mezinárodní úrovni. Komise proto navrhuje, aby koordinaci činností dohledu nad auditory zajišťoval Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Možnost, aby auditoři vykonávali svou profesi v celé Evropě: Komise navrhuje vytvoření jednotného trhu s povinnými audity zavedením evropského pasu pro auditorskou profesi. Za tímto účelem návrhy Komise umožní auditorským společnostem poskytovat služby v celé EU. Všichni auditoři a auditorské společnosti provádějící povinný audit při něm budou muset dodržovat mezinárodní auditorské standardy.

Omezení administrativy pro menší auditorské společnosti: Návrh rovněž umožňuje přiměřené uplatňování standardů v případě malých a středních společností.

MEMO/11/856

Návrhy jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar