Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Възстановяване на доверието във финансовите отчети: Европейската комисия се стреми към по-качествен, динамичен и отворен пазар за одиторски услуги

Брюксел, 30 ноември 2011 г. — Финансовата криза от 2008 г. очерта сериозни недостатъци на европейската система за одит. Одитите на някои големи финансови институции малко преди кризата, по време на кризата, а и досега, приключваха с „чисти“ одитни доклади въпреки сериозните вътрешни проблеми във финансовото състояние на съответните институции. В неотдавнашни доклади от проверките на националните надзорни органи също се отправя критика към качеството на одитите.

Съгласно предложенията, приети днес от Европейската комисия, тази ситуация ще се промени чрез изясняване на ролята на одиторите и чрез въвеждане на по-строги правила за одиторския сектор, насочени по-специално към засилване на независимостта на одиторите, както и към повишаване на разнообразието на прекалено концентрирания понастоящем пазар за одиторски услуги. Освен това Комисията също предлага създаването на Единен пазар за услуги по извършване на задължителен одит, който ще позволи на одиторите свободно и безпроблемно да упражняват своята професия в цяла Европа, когато са получили одобрение в една държава-членка. Също така има предложения за засилен и по-координиран подход спрямо надзора над одиторите в ЕС. Заедно, всички мерки следва да повишат качеството на задължителните одити в ЕС и да възстановят доверието в одитираните финансови отчети, по-специално тези на банките, застрахователите и на големите дружества, регистирани на борсата.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Доверието на инвеститорите в одита беше разклатено под влияние на кризата и аз вярвам в необходимостта от промени в този сектор: нуждаем се от възстановяване на доверието във финансовите отчети на предприятията. Днешните предложения са насочени към текущите слабости на пазара на одиторски услуги на ЕС чрез премахване на конфликтите на интереси, осигуряване на независимост и строг надзор, както и чрез насърчаване на по-голямо разнообразие в прекалено концентрирания понастоящем пазар, особено в най-високия пазарен сегмент.

Контекст:

Законът възлага на одиторите задачата да изразяват мнение относно достоверността и точността на финансовите отчети на предприятията, които одитират. Финансовата криза изведе на преден план слабости в задължителния одит, особено що се отнася до банките и финансовите институции. Беше изразено безпокойство от конфликти на интереси и беше обърнато внимание на потенциала за натрупване на системен риск, тъй като на практика пазарът е доминиран от четири дружества („голямата четворка“), а именно — Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers.

Основни елементи на предложението

Предложенията относно задължителния одит на предприятия от обществен интерес, като например банките, застрахователните дружества и регистрираните на борсата дружества, предвиждат мерки за засилване на независимостта на одиторите и динамизиране на пазара на услуги по задължителен одит. Ключови мерки в тази насока са:

Задължителна ротация на одиторските дружества: Ще се изисква смяна на одиторските дружества след максимален период на ангажимент от 6 години (с някои изключения). Необходимо е изтичането на 4-годишен период на изчакване преди дадено одиторско дружество да може да бъде ангажирано отново от същия клиент. Периодът, след който ротацията е задължителна, може да бъде удължен до 9 години, ако се извършват съвместни одити, т.е. ако одитираното предприятие е назначило повече от едно одиторско дружество, като по този начин подобрява качеството на извършвания одит чрез прилагане на принципа на прегледа „от четири очи“. Съвместните одити не са задължителни, но се насърчават посредством горното правило.

Задължителна тръжна процедура: Предприятията от обществен интерес са задължени да организират открита и прозрачна тръжна процедура за избора на нов одитор. Одиторският комитет (на одитираното предприятие) следва да следи отблизо процедурата за избор.

Услуги, различни от извършването на одит На одиторските дружества ще бъде забранено да предоставят на своите одитирани клиенти услуги, различни от извършването на одит. Освен това големите одиторски дружества ще бъдат задължени да разделят одиторските дейности от дейностите, различни от одита, за да се избегнат рисковете от конфликти на интереси.

Европейски надзор над одиторския сектор: В допълнение, като се има предвид глобалния контекст на одиторската дейност, важно е координацията и сътрудничеството по надзора над одиторските мрежи да бъдат както на равнище ЕС, така и на международно равнище. Ето защо Комисията предлага координацията на дейностите по надзор над одиторите да бъде в рамките на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

Разрешаване на одиторите да упражняват професионална дейност в цяла Европа Комисията предлага създаването на Единен пазар на услугите за задължителен одит чрез въвеждането на европейски паспорт за професионални одиторски права. За тази цел съгласно предложенията на Комисията се позволява на одиторските дружества да предоставят услуги в целия ЕС, а всички задължителни одитори и одиторски дружества трябва да се съобразяват с международните одиторски стандарти при извършването на задължителните одити.

Намаляване на бюрокрацията за по-малките одиторски дружества: Предложението също така дава възможност за пропорционално прилагане на стандартите в случая на малките и средните предприятия.

MEMO/11/856

Предложенията са публикувани на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar