Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) vytvorí viac inovačných centier

Brusel 30. novembra 2011 – Európsky inovačný a technologický inštitút (ďalej len „EIT“) v rokoch 2014 až 2020 významne zvýši svoje úsilie o podporu inovácií a podnikania v EÚ vytvorením šiestich nových cezhraničných inovačných centier, ktoré sú známe ako znalostné a inovačné spoločenstvá (ďalej len „ZIS“). Európska komisia vyčlenila v rámci nasledujúceho finančného rámca prostriedky vo výške 2,8 miliardy EUR1, aby umožnila EIT rozšíriť a konsolidovať rozvoj jeho existujúcich ZIS, ktoré sa zameriavajú na zmenu klímy, udržateľnú energiu a informačné a komunikačné technológie (ďalej len „IKT“).

„Nový balík, ktorý navrhujeme pre Európsky inovačný a technologický inštitút, je veľmi dobrou správou pre európske podnikateľské subjekty, výskum a akademickú obec. Investujeme do budúcich podnikateľov a do posilnenia inovačnej kapacity EÚ, aby sme ostali silným súperom pre svetovú špičku. “, povedala Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Komisia dnes prijala aj návrh strategického inovačného programu EIT, v ktorom sa vymedzuje rámec pre činnosti EIT v nasledujúcich rokoch. Komisia očakáva, že tento program poskytne podnet na vytvorenie 600 nových spoločností a na odbornú prípravu okolo 25 000 študentov a 10 000 doktorandov v nových študijných programoch, v ktorých sa špičková veda spája so silným podnikateľským komponentom.

EIT spája špičkové vysokoškolské inštitúcie, výskumné strediská a podnikateľské subjekty, s cieľom riešiť hlavné spoločenské výzvy inovačným spôsobom. Dopĺňa ďalšie európske iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu a predstavuje základ nového rámcového programu Horizont 2020 pre výskum a inovácie (ďalšie informácie v MEMO/11/851). Komisia plánuje zriadiť nové ZIS v dvoch fázach.

  • Prvá skupina, ktorá sa zriadi v roku 2014, bude zameraná na tieto tematické oblasti: inovácia v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia (zlepšovanie kvality života a životných podmienok občanov všetkých vekových kategórií); potraviny budúcnosti – food4future (udržateľný potravinový reťazec, z farmy na vidličku); suroviny (udržateľný prieskum, ťažba, spracovanie, recyklácia a nahradzovanie surovín).

  • Spoločenstvá, ktoré sa zriadia v ďalšej vlne v roku 2018, budú zamerané na: výrobu s pridanou hodnotou (vytváranie konkurencieschopnejších a udržateľnejších výrobných procesov šetrných k životnému prostrediu); inteligentné bezpečné spoločnosti (riešenie nedostatkov európskej bezpečnosti prostredníctvom rozvoja a zavádzania inovatívnych riešení IKT); a mobilitu v meste (zavedenie ekologickejšieho, začleňujúcejšieho, bezpečnejšieho a inteligentnejšieho systému mobility v meste).

Tematické oblasti sa vybrali na základe poradenstva a kritérií stanovených Komisiou v nadväznosti na verejnú konzultáciu s inovačným spoločenstvom.

Súvislosti

Hlavným poslaním EIT, ktorý bol zriadený v roku 2008 ako autonómny orgán EÚ, je podporovať konkurencieschopnosť členských štátov prostredníctvom spájania špičkových vysokoškolských inštitúcií, výskumných stredísk a podnikateľských subjektov, ktoré sa zameriavajú na významné spoločenské výzvy. Inštitút sa snaží dosiahnuť svoj cieľ prostredníctvom ZIS, ktoré predstavujú priekopnícky koncept cezhraničných verejno-súkromných partnerstiev. EIT má správne ústredie v Budapešti a ZIS pôsobia v 16 lokalitách v celej Európe, od Barcelony po Štokholm.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

Internetová stránka EIT: http://eit.europa.eu

Externé hodnotenie EIT

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Výsledky otvorenej verejnej konzultácie

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott +32 22959258

Dina Avraam +32 22959667

1 :

3,2 miliardy EUR s prihliadnutím na predpokladanú infláciu v rokoch 2014 – 2015.


Side Bar