Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) stworzy więcej ośrodków innowacji

Bruksela, dnia 30 listopada 2011 r. – Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ma znacznie zintensyfikować działania mające na celu dalsze rozwijanie innowacji i przedsiębiorczości w UE, tworząc w latach 2014–2020 sześć nowych transgranicznych ośrodków innowacji, zwanych wspólnotami wiedzy i innowacji (WWiI). W następnych ramach finansowych Komisja Europejska przydzieliła budżet wynoszący 2,8 mld euro1, aby umożliwić EIT konsolidację i dalszy rozwój istniejących WWiI z naciskiem na zmianę klimatu, zrównoważoną energię i TIK.

„Proponowany przez nas nowy pakiet dotyczący Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii to doskonała wiadomość dla europejskich przedsiębiorstw oraz środowisk badawczych i naukowych. Inwestujemy w kształtowanie przedsiębiorców przyszłości i wzmacniamy zdolności innowacyjne UE, aby dotrzymać kroku światowym liderom”, powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Komisja przyjęła dziś także wniosek dotyczący „strategicznego planu innowacji” EIT, który określa ramy działań Instytutu w nadchodzących latach. Komisja oczekuje, że plan ten stanie się bodźcem do utworzenia nawet 600 nowych przedsiębiorstw i przeszkolenia 25 tys. studentów i 10 tys. doktorantów w nowych programach łączących doskonałą bazę naukową z solidnym komponentem dotyczącym przedsiębiorczości.

EIT łączy najlepsze instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa, aby w innowacyjny sposób stawić czoła największym wyzwaniom społecznym. Uzupełnia inne europejskie inicjatywy dotyczące edukacji i badań i jest kluczowym elementem nowego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (szczegóły MEMO/11/851). Komisja planuje tworzyć nowe WWiI w dwóch etapach.

  • pierwsza grupa, która zostanie utworzona w 2014 r., będzie koncentrować się na poniższych zagadnieniach: innowacje na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się (poprawa jakości życia i samopoczucia obywateli w każdym wieku); żywność na przyszłość (zrównoważony łańcuch dostaw żywności, „od pola do stołu”); surowce (zrównoważone poszukiwanie, wydobywanie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie surowców).

  • WWiI, które zostaną utworzone w 2018 r. w ramach drugiego etapu, będą koncentrować się na produkcji oferującej wartość dodaną (rozwój bardziej konkurencyjnych, zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych); inteligentnych i bezpiecznych społeczeństwach (rozwiązanie problemu luk w bezpieczeństwie w Europie przez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań bazujących na TIK) oraz mobilności w miastach (zapewnienie bardziej ekologicznego, bezpieczniejszego i inteligentniejszego systemu mobilności w miastach, w większym stopniu sprzyjającego włączeniu społecznemu).

Zagadnienia wybrano na podstawie kryteriów ustanowionych przez Komisję, po konsultacjach społecznych ze wspólnotą innowacji.

Kontekst

Najważniejszą misją EIT, autonomicznego organu UE ustanowionego w 2008 r., jest wspieranie konkurencyjności państw członkowskich dzięki łączeniu najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw, aby skupić się na największych wyzwaniach społecznych. EIT dąży do osiągnięcia swoich celów za pośrednictwem WWiI, pionierskiej koncepcji transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych. Siedziba administracyjna EIT znajduje się w Budapeszcie, natomiast WWiI działają w 16 miastach w całej Europie, od Barcelony po Sztokholm.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

Strona internetowa EIT: http://eit.europa.eu

Ocena zewnętrzna EIT

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Wyniki otwartych konsultacji społecznych

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

3,2 mld euro z uwzględnieniem szacowanej inflacji w latach 20142020


Side Bar