Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts radīs jaunus inovācijas centrus

Brisele, 2011. gada 30. novembris. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ievērojami pastiprinās centienus veicināt inovāciju un uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, 2014. līdz 2020. gadā izveidojot sešus jaunus inovācijas centrus, tā dēvētās zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK). Eiropas Komisija nākamajā finanšu shēmā piešķīrusi 2,8 miljardus eiro1, lai nodrošinātu EIT iespēju izvērst un nostiprināt to ZIK attīstību, kuras lielāko uzmanību veltī klimata pārmaiņām, ilgtspējīgai attīstībai un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

“Tas, ka par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu ierosināts jauns tiesību aktu kopums, ir laba vēsts Eiropas uzņēmumiem, pētniekiem un augstskolām. Mēs ieguldām nākotnes uzņēmējos un stiprinām ES inovācijas spēju, lai paliktu mēraukla pasaules labākajiem,” sacīja izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes komisāre Andrula Vasiliu.

Šodien Komisija pieņēma arī priekšlikumu par EIT stratēģisko inovācijas programmu, kurā noteikts satvars institūta darbībām nākamajos gados. Komisija paredz stimulēt to, lai tiktu izveidoti ap 600 jaunu uzņēmumu un jaunās studiju programmās, kurās zinātnes izcilību papildina spēcīgs uzņēmējdarbības elements, tiktu izglītoti 25 000 studentu un sagatavoti 10 000 zinātņu doktoru.

EIT apvieno izcilas augstskolas, pētniecības centrus un uzņēmumus, lai inovatīvi risinātu sabiedrībai nozīmīgas problēmas. Tas papildina citas Eiropas izglītības un pētniecības iniciatīvas un ir jaunās pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” centrā (plašāka informācija MEMO/11/851). Komisija plāno veidot jaunās ZIK divos posmos.

  • Pirmā daļa, kas izveidojama 2014. gadā, nodarbosies ar šādiem tematiem: inovācija veselīgam dzīvesveidam un aktīvai novecošanai (visu vecumu cilvēku dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošana); pārtika nākotnei jeb food4future (ilgtspējīga pārtikas piegādes ķēde “no tīruma līdz galdam”); izejvielas (ilgtspējīga izpēte, ieguve, apstrāde, otrreizējā pārstrāde un aizstāšana).

  • Nākamā ZIK grupa, kas izveidojama 2018. gadā, tiks orientēta uz šādiem tematiem: ražošana ar pievienoto vērtību (konkurētspējīgāka, ilgstpējīgāka un videi nekaitīgāka ražošanas procesa izstrāde); gudra un droša sabiedrība (Eiropas drošības nepilnību risināšana, izstrādājot un izmantojot inovatīvus IKT risinājumus); pilsētvides mobilitāte (zaļākas, iekļaujošākas, drošākas un gudrākas pilsētvides mobilitātes sistēmas nodrošināšana).

Temati tika atlasīti pēc sabiedriskās apspriešanās ar inovatoriem, pamatojoties uz Komisijas noteiktiem kritērijiem.

Pamatinformācija

2008. gadā tika izveidota autonoma ES struktūra — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts. Tā galvenais uzdevums ir veicināt dalībvalstu konkurētspēju, apvienojot izcilas augstskolas, pētniecības centrus un uzņēmumus sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanai. Tas tiecas sasniegt savus mērķus zināšanu un inovācijas kopienās — pēc jaunas koncepcijas veidotās pārrobežu publiskās-privātās partnerībās. EIT administratīvais birojs ir Budapeštā, bet ZIK darbojas 16 vietās visā Eiropā no Barselonas līdz Stokholmai.

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

EIT tīmekļa vietne: http://eit.europa.eu

EIT ārējais novērtējums:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Atklātās sabiedriskās apspriešanas rezultāti:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Kontaktpersonas

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

3,2 miljardi eiro, ņemot vērā 2014.–2020. gadam aprēķināto inflāciju.


Side Bar