Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Δελτιο τυπου

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) πρόκειται να δημιουργήσει περισσότερους κόμβους καινοτομίας

Bρυξέλλες, 30 Noεμβρίου 2011 - Tο Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) εντείνει τις προσπάθειές του για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ΕΕ με τη δημιουργία έξι νέων διασυνοριακών κόμβων καινοτομίας, γνωστών ως Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (KΓΚ), το 2014-2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε προϋπολογισμό 2,8 δισεκατομμυρίων1 ευρώ στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσει το EIT να επεκτείνει και να εδραιώσει την ανάπτυξη των ήδη υφιστάμενων ΚΓΚ οι οποίες επικεντρώνονται στην κλιματική αλλαγή, στη βιώσιμη ενέργεια και στις ΤΠΕ.

«Το νέο πακέτο που προτείνουμε για το Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποτελεί σημαντική είδηση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, την έρευνα και τα πανεπιστήμια. Επενδύουμε στη δημιουργία των επιχειρηματιών του αύριο και στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της ΕΕ, έτσι ώστε να παραμείνουμε ανάμεσα στους καλύτερους στον κόσμο», δήλωσε η κ. Aνδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε, επίσης, πρόταση για το «στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας» του ΕΙT, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου για τα επόμενα έτη. Η Επιτροπή αναμένει από αυτό να προσφέρει το έναυσμα για τη δημιουργία έως και 600 νεοϊδρυθέντων εταιρειών και για την κατάρτιση 25 000 φοιτητών και 10 000 διδακτορικών τίτλων σε νέα προγράμματα σπουδών που θα συνδυάζουν άριστα επιστημονικά στοιχεία με ισχυρό πνεύμα επιχειρηματικότητας.

Tο EIT συγκεντρώνει άριστα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων με καινοτόμους τρόπους. Συμπληρώνει άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και έρευνας και αποτελεί τον πυρήνα του νέου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (βλέπε περισσότερα στο: MEMO/11/851). Η Επιτροπή σχεδιάζει να δημιουργήσει τις νέες ΚΓΚ σε δύο στάδια.

  • Η πρώτη ομάδα, που θα συγκροτηθεί το 2014, θα έχει τα ακόλουθα θέματα: καινοτομία για υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση (βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών σε όλες τις ηλικίες)· τρόφιμα για το μέλλον (Food4future) (βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα, από το αγρόκτημα στο τραπέζι)· πρώτες ύλες (βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και υποκατάσταση πρώτων υλών).

  • Στο επόμενο στάδιο, η ομάδα των ΚΓΚ, που θα συγκροτηθεί το 2018, θα έχει επίκεντρο: τη μεταποίηση προστιθέμενης αξίας (ανάπτυξη πιο ανταγωνιστικών, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών μεταποίησης)· τις κοινωνίες με έξυπνη ασφάλεια (αντιμετώπιση των κενών ασφάλειας της Ευρώπης μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης καινοτόμων λύσεων στις ΤΠΕ)· και την αστική κινητικότητα (επίτευξη πιο οικολογικού, χωρίς αποκλεισμούς, πιο ασφαλούς και πιο έξυπνου συστήματος αστικής κινητικότητας).

Tα θέματα επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια που καθόρισε η Επιτροπή, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με την κοινότητα της καινοτομίας.

Ιστορικό

Η κύρια αποστολή του EIT, το οποίο ιδρύθηκε το 2008 ως αυτόνομος οργανισμός της ΕΕ, είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών με τη συνένωση των προσπαθειών άριστων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων για την εξέταση των σημαντικότερων κοινωνικών προκλήσεων. Επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του με τη βοήθεια των ΚΓΚ, μιας πρωτοπόρου ιδέας των διασυνοριακών συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Tο EIT έχει τη διοικητική έδρα του στη Βουδαπέστη, ενώ οι ΚΓΚ λειτουργούν από 16 τόπους σε όλη την Ευρώπη, από τη Βαρκελώνη έως τη Στοκχόλμη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

Διαδικτυακός τόπος του EIT: http://eit.europa.eu

Εξωτερική αξιολόγηση του ΕΙΤ:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Αποτελέσματα της δημόσιας ανοικτής διαβούλευσης:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

3,2 δισεκατομμύρια ευρώ λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο πληθωρισμό για το 2014-2020


Side Bar