Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейският институт за иновации и технологии (ЕIТ) планира да създаде повече партньорства за иновации

Брюксел, 30 ноември 2011 г. – Очаква се Европейският институт за иновации и технологии (ЕIТ) значително да увеличи усилията си за насърчаване на иновациите и предприемачеството в ЕС, като в периода 2014—2020 г. създаде шест нови трансгранични партньорства за иновации, известни като общности на знание и иновации (ОЗИ). Европейската комисия задели бюджет в размер на 2,8 млрд. евро1 през следващата финансова рамка, за да може EIT да разшири и заздрави развитието на съществуващите ОЗИ, работещи основно в областта на климатичните промени, устойчивата енергия и ИКТ.

„Новият пакет, който предлагаме за Европейския институт за иновации и технологии, е чудесна новина за европейския бизнес, научноизследователската и академичната общност. С него инвестираме в подготовката на предприемачите на бъдещето и в укрепване на иновационния капацитет на ЕС, така че да продължим достойно да мерим сили с най-добрите в света“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Комисията прие днес също така предложение за „Стратегическа иновационна програма“ на ЕIT, която определя рамката за дейностите на института през следващите години. Комисията очаква по този начин да допринесе за създаването на близо 600 нови предприятия, както и за обучението на 25 000 студенти и 10 000 докторанти по нови учебни програми, които съвместяват високите научни постижения със силен предприемачески елемент.

ЕIТ обединява усилията на водещи висши учебни заведения, научноизследователски центрове и предприятия с цел да се отговори по нов начин на най-важните предизвикателства пред обществото. Той допълва други европейски инициативи в областта на образованието и научните изследвания и играе централна роля в новата рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (за повече информация вж. MEMO/11/851). Комисията възнамерява да създаде новите ОЗИ на два етапа.

  • Първата група, която се предвижда да бъде сформирана през 2014 г., ще работи по следните теми: иновации за здравословен начин на живот и активен живот на възрастните хора (подобряване на качеството на живот и благосъстоянието на гражданите от всички възрасти); храни за бъдещето (устойчива верига за предлагане на храни от фермата до трапезата); суровини (устойчиво проучване, добив, преработка, рециклиране и заместване на суровини).

  • Следващата вълна от ОЗИ, предвидена за 2018 г., ще работи основно в следните области: производство с висока добавена стойност (разработване на по-конкурентоспособни, устойчиви и щадящи околната среда производствени процеси); интелигентни и сигурни общества (запълване на пропуските по отношение на сигурността в Европа чрез разработване и прилагане на новаторски решения в сферата на ИКТ), както и градска мобилност (постигане на по‑екологосъобразна, по-приобщаваща, по-безопасна и по‑интелигентна система за градска мобилност).

Темите са избрани въз основа на критерии, изготвени от Комисията след публична консултация с иновационната общност.

Контекст на предложението

Основната мисия на ЕIТ, който бе създаден през 2008 г. като самостоятелен орган на ЕС, е да развива конкурентоспособността на държавите-членки, като обедини усилията на водещи висши учебни заведения, научноизследователски центрове и предприятия с цел съсредоточаването им върху най-важните предизвикателства пред обществото. За постигането на тази цел институтът разчита на ОЗИ — новаторска идея за трансгранични публично-частни партньорства. ЕIT е с административно седалище в Будапеща, а ОЗИ работят в 16 различни места в цяла Европа — от Барселона до Стокхолм.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

Уебсайт на EIT: http://eit.europa.eu

Външна оценка на EIT:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Резултати от откритата публична консултация: http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

3,2 млрд. евро с отчитане на прогнозната инфлация за периода 2014—2020 г.


Side Bar