Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nová cesta vpred pre satelitnú navigáciu Galileo

Brusel 30. november 2011 – Európska komisia dnes navrhla nový rámec pre financovanie a spravovanie dvoch európskych satelitných navigačných programov Galileo a EGNOS (rozšírenie signálu GPS) na obdobie rokov 2014 až 2020. Komisia navrhuje vyčleniť 7,0 miliárd eur na zabezpečenie dokončenia satelitnej navigačnej infraštruktúry EÚ a využívania týchto systémov do roku 2020, konkrétne napr. na prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr, činnosti súvisiace s nevyhnutným doplnením/nahradením, postupy osvedčovania a osobitne poskytovanie služieb. Návrh tiež pripomína, že Únia je aj naďalej vlastníkom týchto systémov. Preto by sa riadenie využívania programov malo delegovať na Agentúru pre európsky globálny navigačný satelitný systém, zatiaľ čo riadenie zavádzania programov by sa malo delegovať na Európsku vesmírnu agentúru.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, uviedol: „V prípade programu Galileo ako aj programu EGNOS sa podarilo veľa dosiahnuť. Kľúčové posolstvo finančnej stability má pre tieto ústredné programy, pri pohľade do svetlej budúcnosti, ktorá ich čaká, mimoriadny význam, aby európsky priemysel, ako aj občania, mohli využívať všetky z nich vyplývajúce výhody. Tak Galileo, ako aj EGNOS veľkou mierou prispievajú ku konkurencieschopnosti a inováciám v kľúčových sektoroch nášho priemyslu s veľkým ekonomickým potenciálom. Zvýšenie nášho know-how v oblasti satelitnej navigačnej technológie a s nimi spojených služieb významne podporí európsky priemysel v týchto ťažkých časoch.“

Ak chcete získať všeobecné informácie o programe Galileo, pozrite si MEMO/11/717.

Ďalšie informácie o programe Galileo sú na stránke:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Kontext

Navigačný systém Galileo

Galileo umožní používateľom dozvedieť sa ich presnú polohu v čase a priestore, rovnako ako GPS, avšak s väčšou presnosťou a spoľahlivosťou. Galileo je program Európskej únie na vyvinutie globálneho satelitného navigačného systému pod európskou civilnou kontrolou. Bude kompatibilný a v prípade niektorých jeho služieb interoperabilný s americkým GPS a ruským systémom Glonass, avšak bude od nich nezávislý.

V roku 2014 ponúkne Galileo tri služby: otvorenú službu (bezplatnú), verejnú regulovanú službu (zabezpečuje, aby kľúčové služby, ako napr. polícia a prevoz do nemocnice, fungovali nerušene v krízových situáciách) a pátraciu a záchrannú službu (v núdzových situáciách, napr. námorník, ktorý sa stratil na mori). Medzi ďalšie služby, ktoré budú nasledovať neskôr, budú patriť komerčná služba a služba ochrany života, zabezpečujúce vyššiu presnosť overených dát a používanie v aplikáciách pre prežitie. Nedávno Galileo urobil obrovský skok vpred, keď 21. októbra boli vypustené prvé dva prevádzkové satelity Galileo. Vypustenie ďalších dvoch prevádzkových satelitov Galileo je naplánované na rok 2012. Tento úspech pripravuje pôdu pre poskytovanie prvých služieb Galileo v roku 2014.

Zmluvy uzatvorené na účely zavádzania systému Galileo: Fáza zavádzania začala v roku 2008 a činnosť sa rozdelila na šesť častí, ktoré všetky boli otvorené verejnému obstarávaniu. Na prvé štyri časti, t. j. technická podpora, konštrukcia satelitov, služby vypúšťania satelitov do vesmíru (IP/10/7) a prevádzkové činnosti (IP/10/1382), boli uzatvorené všetky zmluvy v roku 2010, pričom ich hodnota bola približne 1,25 miliardy eur. Na posledné dve časti, ktoré sa týkali pozemnej infraštruktúry, boli uzatvorené zmluvy v júni 2011 (IP/11/772).

Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS): Už od 1. októbra 2009 využívajú obyvatelia v Európe zlepšené signály GPS , ktoré poskytuje EGNOS, Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba. EGNOS tvoria len tri satelity zahŕňajúce viac ako 40 pozemných staníc, pričom predstavuje vylepšenie amerického systému GPS pre krízové bezpečnostné aplikácie v leteckom a námornom prostredí. Poskytuje bezplatne dostupné údaje o polohe v celej Európe pre každý prijímač GPS vybavený systémom EGNOS. Jeho služba ochrany života, ktorá zvyšuje leteckú bezpečnosť, je v prevádzke od marca 2011 (IP/11/247).

Medzinárodná spolupráca: Systém EÚ a systémy vyvinuté v Číne, USA, Rusku, Japonsku a Indii sú kompatibilné, vyžaduje si to však viesť s každým štátom a v rámci OSN sústavný dialóg. Nórsko sa zúčastňuje programu a prispieva na jeho financovanie a so Švajčiarskom stále prebiehajú rokovania.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar