Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår 5,8 miljarder euro till jordobservation

Bryssel den 30 november 2011 – I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om finansiering av GMES-programmet med 5,8 miljarder euro, som inte ingår i EU:s fleråriga budgetram 2014-2020. Förkortningen GMES står för Global Monitoring for Environment and Security, och programmet inriktas alltså på global satellitövervakning för miljö och säkerhet.

Kommissionen föreslår att en särskild GMES-fond inrättas, som för Europeiska utvecklingsfonden, där alla 27 EU-länderna betalar enligt sin bruttonationalinkomst (BNI). Det förutsätter ett avtal mellan EU-länderna i rådet. Programmet är tänkt att samordnas av kommissionen medan den ekonomiska förvaltningen läggs ut på Europeiska byrån för globala satellitnavigeringssystem.

– För att svara på de allt större globala utmaningarna behöver Europa ett eget samordnat och tillförlitligt jordobservationssystem. GMES kommer att stärka rymdforskningen i Europa, stödja den ekonomiska återhämtningen och erbjuda lösningar på problem som drabbar den europeiska allmänheten, säger näringskommissionär Antonio Tajani.

Mer information om GMES:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Bakgrund

GMES – Europas sätt att stärka säkerheten, bekämpa klimatförändringar och öka konkurrenskraften

Med hjälp av sina Sentinel-satelliter ger GMES underlag för en bättre förståelse av hur vår planet förändras genom övervakning av miljön till lands, till sjöss och i atomsfären. Att lindra klimatförändringarnas effekter, reagera i nödlägen, värna gränserna, öka säkerheten eller varna allmänheten om luften blir hälsovådlig är verksamhet som förutsätter exakt information i rätt tid om vår jord. GMES levererar den informationen bl.a. i form av kartor för katastrofinsatser eller övervakning av klimatförändringar, havstemperatur och atmosfärens kemiska sammansättning. GMES bidrar också till ökad säkerhet för allmänheten, t.ex. genom gränsbevakning, kamp mot sjöröveri eller bekämpning av organiserad brottslighet.

Enligt en kostnads-nyttoanalys förväntas nyttan med GMES bli åtminstone dubbelt så stor som investeringskostnaderna under åren till och med 2020 och fyra gånger kostnaden till och med 2030. Systemet har enorm potential för ekonomisk tillväxt och nya jobb, i och med att innovativa tjänster och kommersiella tjänster utvecklas på grundval av det.

Att GMES är ett europaomfattande system innebär skalfördelar, enklare investeringar i stor infrastruktur, mer samordning av arbete och observationer, ökad enhetlighet och jämförbarhet av data och impulser för forskning av hög kvalitet i Europa.

Enhetliga, standardiserade jordobservationsdata på EU-nivå är viktigt för många av EU:s politiska insatser. Många miljöpolitiska områden, t.ex. lindring av klimatförändringarnas konsekvenser och anpassning till dem, förutsätter att man tänker globalt och handlar lokalt. Med GMES garanterar EU att man har självständig tillgång till tillförlitliga, spårbara och långsiktigt tillgängliga data om miljö och säkerhet. Det bidrar också till det internationella jordobservationssystemet GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) som går ut på internationellt jämförbara jordobservationsdata. Tack vare GMES ökar också det europeiska inflytandet i internationella förhandlingar och avtal som de tre Riokonventionerna, avtalet efter Kyoto och andra bilaterala och multilaterala överenskommelser. GMES är det europeiska bidraget till det internationella systemet GEOSS som utvecklas inom jordobservationsgruppen (Group on Earth Observations, GEO).

Med tanke på EU-budgetens begränsningar föreslår kommissionen att GMES under åren 2014–2020 finansieras utanför den fleråriga budgetramen. Kommissionen är dock fortfarande besluten att GMES ska bli ett lyckat projekt, och därför inleds genom det meddelande som läggs fram i dag en diskussion med Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om GMES-programmets framtid.

Kontaktperson:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar