Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Navrhovaný rozpočet 5,8 miliárd EUR na financovanie európskeho programu pre pozorovanie Zeme

Brusel 30. novembra 2011 – Európska komisia dnes navrhla financovanie programu GMES (Globálne monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti) pre pozorovanie Zeme na obdobie rokov 2014 – 2020 mimo finančného rámca EÚ. Na realizáciu tohto programu je potrebných približne 5,8 mld. EUR.

Komisia navrhuje zriadiť zvláštny fond pre program GMES podobný modelu, podľa ktorého funguje aj Európsky rozvojový fond, do ktorého by prispievalo všetkých 27 členských štátov EÚ v závislosti od ich hrubého národného dôchodku (HND). Na dosiahnutie tohto zámeru bude potrebná medzivládna dohoda medzi členskými štátmi EÚ v rámci zasadnutia Rady. Program bude koordinovať Komisia, zatiaľ čo jeho finančné riadenie by sa mohlo zveriť (GSA).

Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie, uviedol: „Aby Európa mohla reagovať na stále nové výzvy celosvetového významu, potrebuje samostatný, dobre koordinovaný a spoľahlivý systém pozorovania Zeme. Program GMES významne podporí vesmírny výskum v Európe a v konečnom dôsledku prispeje aj k oživeniu hospodárstva a k riešeniu niektorých vážnych výziev, ktorým v súčasnosti európski občania čelia.”

Ďalšie informácie o Globálnom monitorovaní životného prostredia a bezpečnosti (GMES) nájdete na:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Kontext

GMES – nástroj, ktorým Európa prispeje k bezpečnosti, boju proti zmene klímy a ktorý posilní konkurencieschopnosť

Program GMES poskytuje vďaka satelitom Sentinel údaje, ktoré umožňujú lepšie porozumieť spôsobu, ako a akým smerom sa naša planéta pravdepodobne mení a zároveň monitoruje stav životného prostredia na zemi, v mori a v atmosfére. Zmiernenie zmeny klímy, reakcia na stavy núdze, zabezpečovanie lepšej kontroly hraníc, zvyšovanie bezpečnosti a varovanie občanov v prípade, že sa kvalita ovzdušia zhorší – to sú všetko činnosti, ktoré závisia od presných, včas dostupných informácií o Zemi. GMES poskytuje potrebné údaje vrátane máp pre núdzové zásahy, monitoruje hodnoty zmeny klímy, teploty oceánov a morí alebo chemické zloženie ovzdušia. GMES má takisto význam pre zlepšovanie bezpečnosti občanov napríklad pri hraničnom dozore a v boji proti pirátstvu a organizovanej trestnej činnosti.

Podľa analýzy nákladov a prínosov sa očakáva, že prínos programu GMES bude do roku 2020 predstavovať minimálne dvojnásobok hodnoty investičných nákladov a do roku 2030 ich štvornásobok. Predstavuje to obrovský potenciál pre hospodársky rast a tvorbu nových pracovných miest spoločne s rozvojom inovatívnych služieb a komerčného využitia v nadväzujúcich odvetviach.

Európsky rozmer programu GMES povedie k úsporám z rozsahu, uľahčí spoločné investovanie do rozsiahlej infraštruktúry, podporí koordináciu úsilia a pozorovacích sietí, umožní zosúladenie a vzájomnú kalibráciu údajov a poskytne nevyhnutný podnet pre zriadenie svetovo uznávaných európskych centier excelentnosti.

Zosúladenie a štandardizácia geopriestorových informácií na úrovni EÚ je kľúčovým prvkom pre vykonávanie celého radu politík Únie. Vo viacerých oblastiach s environmentálnym zameraním, akými sú napríklad politiky zamerané na zmiernenie zmeny klímy a na prispôsobenie sa tejto zmene, sa vyžaduje globálne myslenie a konanie na lokálnej úrovni. EÚ si prostredníctvom programu GMES zabezpečuje autonómny prístup k spoľahlivým, vysledovateľným a trvale prístupným informáciám o životnom prostredí a bezpečnosti a prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy GEOSS (Global Earth Observation System of Systems – Globálny systém systémov pozorovania Zeme) prispieva k rozvoju globálnych pozorovacích súborov údajov a zvyšuje svoj vplyv pri medzinárodných rokovaniach a zmluvách, ako sú tri dohovory z Ria, post-kjótska zmluva a ďalšie dvojstranné alebo viacstranné dohody. GMES je uznaným európskym príspevkom k budovaniu Globálneho systému systémov pozorovania Zeme (GEOSS), ktorý je vyvíjaný v rámci Skupiny pre pozorovanie Zeme (GEO).

Komisia naznačila, že vzhľadom na obmedzenia rozpočtu EÚ sa navrhuje, aby bol program GMES financovaný počas rokov 2014 – 2020 mimo viacročného finančného rámca. Komisia je však stále odhodlaná zabezpečiť úspech programu GMES a v tomto kontexte predstavuje dnešné oznámenie začiatok diskusie s Európskym parlamentom, Radou, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov o budúcnosti programu GMES.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar