Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

5,8 miljard EUR financiering voorgesteld voor Europees programma voor aardobservatie

Brussel, 30 november 2011 – Vandaag heeft de Europese Commissie voorgesteld om het GMES-programma (wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid) voor aardobservatie voor de periode 2014-2020 buiten het financieel kader van de EU om te financieren. Een begroting van 5,8 miljard EUR wordt daarvoor nodig geacht.

De Commissie stelt voor een specifiek GMES-fonds op te richten, vergelijkbaar met het model dat is gekozen voor het Europees Ontwikkelingsfonds, met financiële bijdragen van alle 27 EU-lidstaten op basis van hun bruto nationaal inkomen (BNI). Dit vereist een intergouvernementele overeenkomst tussen de EU‑lidstaten, in het kader van de Raad bijeen. Het programma zal worden gecoördineerd door de Commissie en het financiële beheer kan worden gedelegeerd aan het Agentschap voor het wereldwijd satellietnavigatiesysteem GNSS (GSA).

Vicevoorzitter Antonio Tajani, verantwoordelijk voor industrie en ondernemerschap, zei er het volgende over: Om de groeiende uitdagingen op wereldvlak het hoofd te bieden, heeft Europa zijn eigen goed gecoördineerde en betrouwbare systeem voor aardobservatie nodig. Het GMES-programma zal een sterke impuls geven aan onderzoek op het gebied van de ruimtevaart in Europa en uiteindelijk ook bijdragen tot het economisch herstel, en de Europese burgers helpen de grote uitdagingen waarvoor zij zich momenteel gesteld zien, het hoofd te bieden".

Meer informatie over wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Achtergrond

GMES – Het Europese instrument om de veiligheid te verbeteren, klimaatverandering te bestrijden en het concurrentievermogen te stimuleren

Met behulp van de Sentinel-satellieten levert GMES informatie die een beter inzicht geeft in hoe en in welke mate onze planeet mogelijk aan het veranderen is en wordt tevens de toestand van het milieu op het land, op zee en in de atmosfeer in de gaten gehouden. Klimaatverandering matigen, reageren op noodsituaties, zorgen voor een betere grenscontrole en burgers waarschuwen in geval van slechte luchtkwaliteit zijn activiteiten die afhankelijk zijn van nauwkeurige, actuele informatie over onze aarde. GMES levert de nodige gegevens, zoals kaarten voor noodoperaties, monitoring van klimaatveranderingsparameters, zeetemperatuur en de chemische samenstelling van de atmosfeer. GMES is ook een middel om de veiligheid van de burgers te vergroten op gebieden zoals grensbewaking en de bestrijding van piraterij en de georganiseerde misdaad.

Volgens een kosten-batenanalyse brengt GMES tegen 2020 naar verwachting minstens het dubbele van het geïnvesteerde bedrag op en tegen 2030 zelfs het viervoudige. Het biedt een groot potentieel voor economische groei en het scheppen van werkgelegenheid doordat innovatieve diensten en commerciële toepassingen in de verwerkende industrie kunnen worden ontwikkeld.

Het Europese karakter van GMES leidt tot schaalvoordelen, vergemakkelijkt gezamenlijke investeringen in grote infrastructuur, bevordert de coördinatie van activiteiten en observatienetwerken, maakt harmonisatie en onderlinge kalibratie van gegevens mogelijk, en geeft de nodige impuls voor de ontwikkeling van centra van wereldklasse in Europa.

De harmonisatie en normalisatie van de geospatiale informatie op EU-niveau is een grote uitdaging voor de uitvoering van een groot aantal beleidsmaatregelen van de Unie. Veel milieugevoelige gebieden – zoals het mitigatie- en aanpassingsbeleid met betrekking tot klimaatverandering – vragen om mondiaal denken en lokaal handelen. Met GMES verzekert de EU zich van autonome toegang tot betrouwbare, traceerbare en duurzame informatie over milieu en veiligheid, draagt zij door middel van het internationale initiatief GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) bij tot mondiale verzamelingen van waarnemingsgegevens en -informatie en vergroot zij haar invloed in internationale onderhandelingen en verdragen, zoals de drie Rio-verdragen, het post-Kyoto-Verdrag en andere bilaterale en multilaterale overeenkomsten. GMES wordt erkend als de Europese bijdrage aan de opbouw van het Global Earth Observation System of Systems, ontwikkeld in het kader van het GEO-initiatief (groep voor aardobservatie).

De Commissie wees erop dat zij vanwege de beperkingen van de EU-begroting voorstelde GMES voor de periode 2014-2020 buiten het meerjarig financieel kader om te financieren. De Commissie is echter nog steeds vastbesloten GMES tot een succes te maken en in dit verband zal de mededeling van vandaag het startsein zijn voor het debat met het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio 's over de toekomst van het GMES-programma.

Contact:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar