Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Ierosināts finansēt Eiropas Zemes novērošanas programmu ar 5,8 miljardiem eiro

Brisele, 2011. gada 30. novembris. Šodien Eiropas Komisija ierosināja ārpus ES finanšu shēmas 2014. līdz 2020. gadā finansēt Zemes novērošanas programmu “Globālā vides un drošības novērošana” (GMES), kurai aprēķinātais nepieciešamais budžets ir 5,8 miljardi eiro.

Komisija ierosina izveidot īpašu GMES fondu, kurš darbojas līdzīgi kā Eiropas Attīstības fonds. Tajā finansējumu iegulda visas 27 ES dalībvalstis atbilstīgi nacionālajam kopienākumam. Par to ES dalībvalstīm valdību līmenī būs jāpanāk vienošanās Padomē. Programmu koordinēs Komisija, un tās finanšu vadību varētu deleģēt Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūrai (GSA).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, kura atbildības joma ir rūpniecība un uzņēmējdarbība, sacīja: “Lai risinātu pasaulē milstošās problēmas, Eiropai nepieciešama pašai sava labi koordinēta un uzticama Zemes novērošanas sistēma. Programma GMES ievērojami veicinās ar kosmosu saistīto pētniecību Eiropā, galu galā tā sekmēs arī ekonomikas atveseļošanos un risinās nozīmīgās problēmas, kam eiropiešiem mūslaikos jāstājas pretī.”

Papildu informācija par Globālo vides un drošības novērošanu (GMES):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Pamatinformācija

GMES – Eiropas instruments drošībai, cīņai pret klimata pārmaiņām un konkurētspējai

GMES ar satelītiem “Sentinel” nodrošina informāciju, pēc kuras var labāk saprast, kādā veidā mūsu planēta, iespējams, mainās, vienlaikus novērojot vides stāvokli uz sauszemes, jūrā un atmosfērā. Klimata pārmaiņu mazināšana, reaģēšana ārkārtas situācijās, labākas robežkontroles nodrošināšana, iedzīvotāju drošības uzlabošana un brīdināšana gadījumos, kad pasliktinās gaisa kvalitāte, — tās ir darbības, kas atkarīgas no precīzas un laikus iegūtas informācijas par Zemi. GMES nodrošina nepieciešamos datus, ieskaitot kartes, kas vajadzīgas, lai reaģētu ārkārtas situācijās, un klimata pārmaiņu parametru, okeāna un jūras temperatūras vai atmosfēras ķīmiskā sastāva novērošanu. GMES spēj uzlabot cilvēku drošību, piemērām, palīdzēt robežuzraudzībā un cīņā pret pirātismu un organizēto noziedzību.

Saskaņā ar izmaksu un ieguvumu analīzi gaidāms, ka GMES nodrošinātie ieguvumi vismaz divas reizes pārsniegs ieguldījumu izmaksas laikposmā līdz 2020. gadam un četras reizes — līdz 2030. gadam. Ar GMES ir saistīts milzīgs potenciāls atraisīt ekonomikas izaugsmi un veidot darba vietas, jo pakārtotajā nozarē jāizstrādā inovatīvi pakalpojumi un komerciālas lietotnes.

GMES Eiropas dimensija nodrošina apjomradītus ietaupījumus, atvieglo kopējus ieguldījumus lielās infrastruktūrās, sekmē centienu un novērošanas tīklu koordināciju, nodrošina datu harmonizāciju un savstarpēju kalibrāciju un nepieciešamo stimulu, lai Eiropā rastos pasaules līmeņa izcilības centri.

Ģeotelpiskās informācijas harmonizācija un standartizācija ES līmenī ir svarīgs uzdevums, kas veicams, lai īstenotu daudzas Savienības rīcībpolitikas jomas. Daudzās jomās, kas ir vitāli svarīgas videi, piemēram, rīcībpolitikā, kas vērsta uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, ir vajadzīga globāla domāšana un lokāla rīcība. Ar GMES Eiropas Savienība nodrošina autonomu piekļuvi ticamai, izsekojamai un ilgderīgai informācijai par vidi un drošību, ar starptautisko iniciatīvu “Globālā Zemes novērošanas sistēmu sistēma” (GEOSS) tā piedalās globālo novērošanas datu kopu un informācijas izveidē un palielina ietekmi starptautiskās sarunās un līgumu slēgšanā, piemēram, trijās Rio konvencijās, līgumā, kas aizstās Kioto protokolu, un citos divpusējos vai daudzpusējos līgumos. GMES tiek uzskatīta par Eiropas ieguldījumu Globālās Zemes novērošanas sistēmu sistēmas izveidē, kas izveidota Zemes novērošanas darba grupā (GEO).

Komisija norādīja, ka, ņemot vērā ierobežoto ES budžetu, ierosināts no 2014. līdz 2020. gadam finansēt GMES ārpus daudzgadu finanšu shēmas. Taču Komisija joprojām ir apņēmības pilna nodrošināt GMES veiksmīgu darbību, un šajā kontekstā šodienas paziņojums aizsāks debates ar Eiropas Parlamentu, Padomi, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju par programmas GMES nākotni.

Kontaktpersona

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar