Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Žemės stebėjimo programai finansuoti – 5,8 mlrd. EUR

Briuselis, 2011 m. lapkričio 30 d. Šiandien Europos Komisija pasiūlė 2014–2020 m. finansuoti Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (toliau – GMES) programą, kurios preliminarus biudžetas – 5,8 mlrd. EUR. Ji turėtų būti finansuojama iš kitų šaltinių nei ES finansinė programa.

Vadovaudamasi Europos plėtros fondo modeliu, Komisija siūlo sukurti specialų GMES fondą, kurį proporcingai bendrosioms nacionalinėms pajamoms (BNP) finansuotų visos 27 ES valstybės narės. Šiuo tikslu ES valstybės narės Taryboje turės sudaryti tarpvyriausybinį susitarimą. Programos įgyvendinimą koordinuos Komisija, o finansų valdymas gali būti perduotas GNSS (pasaulinės navigacijos palydovų sistemos) agentūrai (GSA).

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Kad Europa galėtų reaguoti į vis didesnius pasaulinius iššūkius, reikia gerai koordinuojamos ir patikimos savos Žemės stebėjimo sistemos. GMES programa labai paskatins su kosmosu susijusius mokslinius tyrimus Europoje ir taip netiesiogiai parems ekonomikos atsigavimą bei padės spręsti svarbiausias Europos piliečių problemas.“

Daugiau informacijos apie Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemą (GMES):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Svarbiausi faktai

GMES padeda Europai siekti saugumo, kovoti su klimato kaita ir didinti konkurencingumą

GMES kontroliniai palydovai, leidžiantys stebėti aplinkos – sausumos, jūrų, oro – būklę, suteikia informacijos, padedančios geriau suprasti, kas ir kokiais būdais lemia mūsų planetos pokyčius. Klimato kaitos švelninimas, reagavimas į ekstremalias situacijas, geresnės sienų kontrolės užtikrinimas, didesnis saugumas ir piliečių įspėjimas apie prastą oro kokybę – tokia veikla yra įmanoma tik turint tikslios ir savalaikės informacijos apie mūsų planetą. GMES gali suteikti reikiamą informaciją, įskaitant ekstremaliose situacijose naudotinus žemėlapius, ir padėti stebėti klimato pokyčių parametrus, susijusius su vandenynų ar jūrų temperatūra ar atmosferos chemine sudėtimi. Be to, GMES, pagal kurią, be kita ko, vykdoma sienų priežiūra, padeda didinti piliečių saugumą ir kovoti su piratavimu bei organizuotu nusikalstamumu.

Remiantis ekonominės naudos analize, iki 2020 m. GMES teikiama nauda investicijas turėtų viršyti bent du kartus, o iki 2030 m. – bent keturis kartus. Ši programa teikia didžiulį ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą, padeda plėtoti novatoriškas paslaugas ir komercinę taikomąją veiklą tolesniuose sektoriuose.

Europinis GMES matmuo padeda siekti masto ekonomijos, skatina bendras investicijas į didelę infrastruktūrą, padeda koordinuoti pastangas ir stebėsenos tinklų veiklą, derinti ir graduoti duomenis bei suteikia būtiną paskatą Europoje kurti pasaulinio lygio kompetencijos centrus.

Geoerdvinės informacijos derinimas ir standartizacija ES lygmeniu – viena didžiausių problemų įgyvendinant įvairią Sąjungos politiką. Daugelis susirūpinimą keliančių aplinkosaugos klausimų, pavyzdžiui, klimato kaitos švelninimas ar prisitaikymo strategijos, reikalauja mąstyti globaliai, o veikti lokaliai. GMES padeda Europai užsitikrinti savą prieigą prie patikimos, atsekamos ir tvarios informacijos, susijusios su aplinkosauga ir saugumu, o per tarptautinės iniciatyvos GEOSS (Pasaulinė Žemės stebėjimo sistemų sistema) įgyvendinimą prisideda prie globalių stebėsenos duomenų bazių ir informacijos plėtotės. Ji didina ES įtaką tarptautinėse derybose ar pasirašant tokias sutartis kaip trys Rio de Žaneiro konvencijos, su Kioto protokolu susijusios sutarys ir kiti dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai. GMES laikoma Europos įnašu kuriant globalią Žemės stebėjimo sistemų sistemą, kurią rengia Žemės stebėjimo grupė (GEO).

Komisija pabrėžia, kad atsižvelgiant į ribotą ES biudžetą, GMES veiklą 2014–2020 m. pasiūlyta finansuoti iš kitų šaltinių nei daugiametė finansinė programa. Komisija yra įsipareigojusi toliau sėkmingai įgyvendinti GMES, todėl šiandieniniu komunikatu apie GMES programos ateitį ji pradeda diskusijas su Europos Parlamentu, Taryba, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu.

Asmuo ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52


Side Bar