Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n maanhavainnointiohjelmalle esitetään 5,8 miljardin euron rahoitusta

Bryssel 30. marraskuuta 2011 – Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksen maanhavainnointia koskevan GMES-ohjelman (Global Monitoring for Environment and Security, ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta) rahoittamisesta vuosina 2014–2020 EU:n rahoituskehyksen ulkopuolella. Alustavan talousarvion mukaan rahoitusta tarvitaan 5,8 miljardia euroa.

Komission ehdotuksen mukaan olisi perustettava GMES-rahasto Euroopan kehitysrahastoa varten valitun mallin mukaisesti. Kaikki 27 jäsenvaltiota maksaisivat siihen rahoitusosuuksia bruttokansantuloonsa (BKTL) perustuvina määrinä. Tähän tarvitaan neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitustenvälinen sopimus. Ohjelmaa koordinoi komissio, ja sen rahoitushallinto voitaisiin antaa GNSS-viraston vastuulle.

Yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan Eurooppa tarvitsee oman, hyvin koordinoidun maanhavainnointijärjestelmän voidakseen vastata jatkuvasti kasvaviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. ”GMES-ohjelma antaa avaruuteen liittyvälle tutkimukselle Euroopassa huomattavasti lisäpontta. Se tukee viime kädessä myös talouden elpymistä ja auttaa vastaamaan Euroopan kansalaisten nykyisiin suuriin haasteisiin”, Tajani totesi.

Lisätietoja ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisesta seurantajärjestelmästä (GMES):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Tausta

GMES – Euroopan väline turvallisuuden parantamiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kilpailukyvyn nostamiseen

GMES-ohjelman Sentinel-satelliitit seuraavat ympäristön tilaa maalla, merellä ja ilmakehässä, ja tarjoavat siten tietoja, joiden pohjalta voidaan paremmin ymmärtää miten ja mihin suuntaan planeettamme on kenties muuttumassa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen, hätätilanteissa toimiminen, rajavalvonnan tehostaminen, turvallisuuden parantaminen ja kansalaisten varoittaminen ilmanlaadun huonontuessa ovat toimia, jotka ovat riippuvaisia täsmällisistä ja ajoissa saatavista maapalloa koskevista tiedoista. GMES tarjoaa tiedot ja kartat, joita tarvitaan hätätoimia, ilmastonmuutosparametrien seurantaa sekä merten lämpötilan tai ilmakehän kemiallisen koostumuksen seurantaa varten. GMES:ää voidaan hyödyntää myös kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi esimerkiksi rajavalvonnassa sekä piratismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

Kustannus-hyötyanalyysin mukaan GMES:stä odotetun hyödyn arvo on vähintään kaksinkertainen investointeihin verrattuna vuoteen 2020 mennessä ja nelinkertainen kustannuksiin nähden vuoteen 2030 mennessä. Se tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen, kun tuotantoketjun loppupäässä kehitetään innovatiivisia palveluja ja kaupallisia sovelluksia.

GMES:n eurooppalainen ulottuvuus tuo mittakaavaetuja, helpottaa yhteisiä investointeja laaja-alaisiin infrastruktuureihin, edistää toimien ja havainnointiverkostojen koordinointia, mahdollistaa tietojen yhtenäistämisen ja keskinäisen kalibroinnin sekä antaa tarvittavan sysäyksen maailmanluokan osaamiskeskusten synnylle Euroopassa.

Paikkatietojen yhtenäistäminen ja standardoiminen EU:n tasolla on suuri haaste, joka koskee monenlaisten unionin politiikkojen toteuttamista. Monet ympäristöhuoliin liittyvät alat, kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, edellyttävät globaalia ajattelua ja paikallista toimintaa. GMES:n myötä EU varmistaa itselleen ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvän luotettavan, jäljitettävissä olevan ja kestävän tiedon riippumattoman saannin, osallistuu GEOSS:n (Global Earth Observation System of Systems, maailmanlaajuinen maanhavainnointijärjestelmä) kansainvälisen aloitteen kautta kansainvälisten havainnointitietojen kokoamiseen ja lisää vaikutusvaltaansa kansainvälisissä neuvotteluissa ja sopimuksissa, kuten kolmessa Rion sopimuksessa, Kioton jälkeisessä sopimuksessa ja muissa kahdenvälisissä tai monenvälisissä sopimuksissa. GMES katsotaan Euroopan panokseksi maapallon tilan seurantaa käsittelevän ryhmän (Group on Earth Observations, GEO) puitteissa kehitettävän maailmanlaajuisen maanhavainnointijärjestelmän rakentamiseen.

Komissio ilmoitti, että EU:n talousarvion rajoitukset huomioon ottaen GMES:n rahoitus ehdotetaan siirrettäväksi monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelle kaudella 2014–2020. Komissio on kuitenkin edelleen sitoutunut varmistamaan GMES:n menestyksen, ja tämänpäiväinen tiedonanto käynnistääkin keskustelun Euroopan parlamentin, neuvoston, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kanssa GMES-ohjelman tulevaisuudesta.

Yhteyshenkilö:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar