Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Maa kaugseire Euroopa programmi rahastamiseks kavandatakse 5,8 miljardit eurot

Brüssel, 30. november 2011 – Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku rahastada Maa seire Euroopa programmi GMES (Global Monitoring for Environment and Security) ajavahemikul 2014-2020 väljaspool ELi finantsraamistikku, selleks on vaja hinnanguliselt 5,8 miljardit eurot.

Komisjon teeb ettepaneku luua Euroopa Arengufondi mudeliga sarnane spetsiaalne GMESi fond, kus osaleksid kõik 27 ELi liikmesriiki vastavalt oma kogurahvatulule. Selleks on vaja ELi liikmesriikide valitsuste vahelist kokkulepet nõukogus. Programmi koordineerib komisjon ja selle finantsjuhtimise võib delegeerida Globaalse Satelliitnavigatsioonisüsteemi Agentuurile.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Et vastata üha kasvavatele väljakutsetele kogu maailmas, vajab Euroopa hästi koordineeritud ja usaldusväärset maavaatlussüsteemi. GMESi programm hoogustab märkimisväärselt kosmosega seotud teadusuuringuid Euroopas ja toetab seeläbi ka majanduse taastumist ning aitab lahendada peamisi probleeme, millega Euroopa kodanikud tänapäeval toime peavad tulema”.

Lisateave üleilmse keskkonna- ja turvaseire (GMES) kohta:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Taust

GMES – vahend, millega Euroopa saab aidata kaasa julgeoleku tõhustamisele ja kliimamuutuse vastasele võitlusele ning tõsta konkurentsivõimet

Jälgides keskkonna seisundit maismaal, meres ja atmosfääris, annab GMES oma Sentinel-satelliitide kaudu teavet, mis võimaldab paremini mõista, kuidas ja millises suunas võib meie planeet muutuda. Kliimamuutuse leevendamine, hädaolukordadele reageerimine, tõhusama piirikontrolli tagamine, julgeoleku tugevdamine, kodanike hoiatamine, kui õhu kvaliteet halveneb – need on tegevused, mis sõltuvad täpsest ja õigeaegsest teabest meie Maa kohta. GMES edastab vajalikke andmeid, sealhulgas kaarte hädaolukorras tegutsemiseks ja kliimamuutuse parameetrite, ookeani- ja merevee temperatuuri või atmosfääri keemilise koostise jälgimiseks. GMES on oluline ka kodanike julgeoleku tugevdamisel, näiteks piirivalve ning piraatluse ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise puhul.

Tasuvusanalüüsi kohaselt ületab GMESist saadav kasu investeeringute väärtuse 2020. aastani vähemalt kahekordselt ja 2030. aastani neljakordselt. GMES kätkeb suurt majanduskasvu ja töökohtade loomise potentsiaali ning võimalusi innovaatiliste teenuste ja ärirakenduste loomiseks järgtööstuses.

GMESi Euroopa mõõde võimaldab mastaabisäästu, lihtsustab ühiseid investeeringuid suurtesse taristutesse, tõhustab jõupingutusi ja seirevõrgustike koostööd, võimaldab andmete ühtlustamist ja interkalibreerimist ning annab vajaliku tõuke maailmatasemel tippkeskuste tekkeks Euroopas.

Georuumilise teabe ühtlustamine ja standardimine Euroopa tasandil on väga oluline mitmete ELi poliitikate rakendamise seisukohast. Paljud keskkonnaprobleemid, näiteks kliimamuutuste leevendamine ja kohanemispoliitikad, nõuavad globaalset mõtlemist ja lokaalset tegutsemist. GMESi abil tagab EL endale autonoomse juurdepääsu usaldusväärsele, jälgitavale ja kestlikule keskkonna- ja julgeolekualasele teabele, annab oma panuse GEOSSi (Maa jälgimise süsteemide süsteem) rahvusvahelisse algatusse, et ehitada üles seireandmete ja -teabe kogud, ning suurendab oma mõju rahvusvaheliste läbirääkimiste ja lepingute puhul, nagu kolm Rio konventsiooni, Kyoto järgne leping ning muud kahepoolsed ja mitmepoolsed kokkulepped. GMESi käsitatakse Euroopa panusena niisuguse Maa jälgimise süsteemide süsteemi (GEOSS) rajamisse, mis on välja töötatud Maa Jälgimise Grupi (GEO) raamistikus.

Komisjon märkis, et ELi eelarve piiranguid arvestades tehti ettepanek rahastada GMESi aastatel 2014–2020 väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku. Siiski soovib komisjon jätkuvalt tagada GMESi edukuse ning seda arvesse võttes algatatakse tänase teatisega väitlus Euroopa Parlamendi, nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega GMESi tuleviku üle.

Kontaktisik :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar