Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη επιτροπη - Δελτιο τυπου

Προτείνεται ποσό ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος γεωεπισκόπησης

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011 – Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χρηματοδότηση του προγράμματος γεωεπισκόπησης GMES (Global Monitoring for Environment and Security - Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας) για την περίοδο 2014-2020 εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, για την οποία εκτιμάται αναγκαίος προϋπολογισμός ύψους 5,8 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ειδικού ταμείου GMES παρόμοιου με το υπόδειγμα που επελέγη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, με τη χρηματοδοτική συνδρομή και των 27 κρατών μελών της ΕΕ βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους. Αυτό απαιτεί διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Το πρόγραμμα θα συντονίζεται από την Επιτροπή και η οικονομική διαχείρισή του μπορεί να ανατεθεί κατ’ εξουσιοδότηση στην Εποπτική Αρχή (GSA) του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης.

Ο αντιπρόεδρος κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Για να ανταποκριθεί στις όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη χρειάζεται ένα δικό της καλά συντονισμένο και αξιόπιστο σύστημα γεωεπισκόπησης. Το πρόγραμμα GMES θα προωθήσει σημαντικά την έρευνα σχετικά με το διάστημα και, εν τέλει, θα υποστηρίξει την οικονομική ανάκαμψη και θα δώσει απάντηση σε μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαίοι πολίτες».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Ιστορικό

GMES – Το ευρωπαϊκό εργαλείο που θα συμβάλει στην ασφάλεια, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Το GMES, με τους δορυφόρους «φρουρούς» του, παρέχει πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν καλύτερη κατανόηση του πώς και με ποιον τρόπο μπορεί να αλλάζει ο πλανήτης μας, παρακολουθώντας, παράλληλα, την κατάσταση του περιβάλλοντος στην ξηρά, στη θάλασσα και στην ατμόσφαιρα. Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η εξασφάλιση καλύτερου ελέγχου των συνόρων, η βελτίωση της ασφάλειας και η άμεση ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα είναι δραστηριότητες που εξαρτώνται από την ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τη Γη μας. Το GMES παρέχει τα αναγκαία στοιχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι χάρτες για επείγουσες επιχειρήσεις και η παρακολούθηση των παραμέτρων της κλιματικής αλλαγής, της θερμοκρασίας των ωκεανών και των θαλασσών ή της χημικής σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Το GMES είναι επίσης κατάλληλο για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών, όπως μέσω της επιτήρησης των συνόρων και της καταπολέμησης της πειρατείας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-οφέλους, το GMES αναμένεται να αποδώσει οφέλη αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του κόστους των επενδύσεων για την περίοδο έως το 2020 και τετραπλάσιας του κόστους έως το 2030. Αντιπροσωπεύει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, με την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εμπορικών εφαρμογών στον κατάντη τομέα.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του GMES οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας, διευκολύνει τις κοινές επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές, προάγει τον συντονισμό των προσπαθειών και τα δίκτυα επισκόπησης, επιτρέπει την εναρμόνιση και τη διαβαθμονόμηση των στοιχείων και παρέχει την απαραίτητη ώθηση για τη δημιουργία πόλων αριστείας παγκόσμιου κύρους στην Ευρώπη.

Η εναρμόνιση και η τυποποίηση των γεωχωρικών πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ είναι μεγάλη πρόκληση για την εφαρμογή ευρέος φάσματος πολιτικών της. Πολλοί τομείς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος –όπως ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και οι πολιτικές προσαρμογής– απαιτούν «συνολική σύλληψη, τοπική διαχείριση». Με το GMES, η ΕΕ εξασφαλίζει την αυτόνομη πρόσβασή της σε αξιόπιστες, ανιχνεύσιμες και βιώσιμες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον και την ασφάλεια, συμβάλλει, μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας GEOSS (Global Earth Observation System of Systems - Παγκόσμιο σύστημα συστημάτων γεωεπισκόπησης), στη δημιουργία συνόλων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την παρακολούθηση της Γης και αυξάνει την επιρροή της στην διεθνείς διαπραγματεύσεις και συνθήκες, όπως οι τρεις συμβάσεις του Ρίο, η συνθήκη μετά το Κιότο και άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. Το GMES αναγνωρίζεται ως η ευρωπαϊκή συνεισφορά στη δημιουργία του παγκόσμιου συστήματος συστημάτων γεωεπισκόπησης (GEOSS) που θα αναπτυχθεί εντός του πλαισίου της Ομάδας γεωεπισκόπησης (GEO).

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, λόγω των ορίων του προϋπολογισμού της ΕΕ, προτάθηκε η χρηματοδότηση του GMES για την περίοδο 2014-2020 εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ωστόσο, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη δέσμευση να εξασφαλίσει την επιτυχία του GMES και, σ’ αυτό το πλαίσιο, η σημερινή ανακοίνωση θα δρομολογήσει τη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το μέλλον του προγράμματος GMES.

Αρμόδιος επικοινωνίας :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar