Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Forslag om fond på 5,8 mia. EUR til finansiering af EU-programmet for jordovervågning

Bruxelles, den 30. november 2011 – Europa-Kommissionen har i dag foreslået at finansiere GMES-programmet (Global Monitoring for Environment and Security) for jordovervågning for perioden 2014-2020 uden for EU 's finansielle ramme, hvilket skønnes at ville kræve et budget på 5,8 mia. EUR.

Kommissionen foreslår, at der oprettes en specifik GMES-fond i lighed med den model, der er valgt for Den Europæiske Udviklingsfond, på basis af finansielle bidrag fra alle EU's 27 medlemsstater på grundlag af deres bruttonationalindkomster (BNI). Dette vil kræve en mellemstatslig aftale mellem medlemsstaterne, forsamlet i Rådet. Programmet vil blive koordineret af Europa-Kommissionen, og dets finansielle forvaltning kan uddelegeres til agenturet for det globale satellitnavigationssystem (GSA).

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Med henblik på de voksende globale udfordringer har Europa behov for sit eget velkoordinerede og pålidelige jordobservationssystem. GMES-programmet vil være en saltvandsindsprøjtning for rumrelateret forskning i Europa og i sidste ende befordre det økonomiske opsving og tage fat om de vigtige udfordringer, europæerne er stillet over for i dag".

Mere om global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Baggrund

GMES – det europæiske bidrag til sikkerheden, kampen mod klimaændringer og styrkelse af konkurrenceevnen

Med sine “Sentinel"-satellitter, der overvåger miljøet på land, til vands og i atmosfæren, leverer GMES oplysninger, som giver en bedre forståelse af, hvordan og på hvilken måde vores planet ændrer sig. Afbødning af klimaændringer, beredskaber over for nødsituationer, forbedret grænsekontrol og sikkerhed samt alarmering af borgerne, hvis luftkvaliteten forringes, er aktiviteter, der er afhængige af præcise og rettidige oplysninger om Jorden. GMES leverer de nødvendige data, bl.a. kort til brug for nødberedskaber og overvågning af klimaændringsparametre, havtemperaturer og atmosfærens kemiske sammensætning. GMES er også relevant, når det drejer sig om at forbedre borgernes sikkerhed, f.eks. i forbindelse med grænseovervågning og kampen mod pirateri og organiseret kriminalitet.

Ifølge en costbenefit-analyse forventes GMES at give fordele, som er mindst dobbelt så meget værd som investeringsudgifterne i perioden frem til 2020 og fire gange så meget værd som investeringsudgifterne indtil 2030. GMES repræsenterer et enormt potentiale for økonomisk vækst og jobskabelse med udviklingen af innovative tjenester og kommercielle applikationer i downstream-sektoren.

Den europæiske dimension of GMES vil medføre stordriftsfordele, fremme fælles investeringer i større infrastrukturer, fremme koordineringen af bestræbelser og observationsnet, muliggøre harmonisering og interkalibrering af data og tilvejebringe den nødvendige impuls til udviklingen ekspertisecentre i verdensklasse i Europa.

Harmonisering og standardisering af geospatiale informationer på EU-plan er en stor udfordring ved gennemførelsen af en lang række EU-politikker. Mange områder af betydning for miljøet, f.eks. politikker for afbødning af og tilpasning til klimaændringer, kræver, at der tænkes globalt og handles lokalt. Med GMES sikrer EU sin uafhængige adgang til pålidelige, sporbare og bæredygtige informationer om miljø og sikkerhed, bidrager gennem det internationale GEOSS-initiativ (Global Earth Observation System of Systems) til at opbygge globale oberservationsdatasæt og –informationer og øger sin indflydelse i internationale forhandlinger og aftaler, såsom de tre Rio-konventioner, post-Kyoto-traktaten og andre bilaterale eller multilaterale aftaler. GMES er anerkendt som det europæiske bidrag til opbygningen af det globale system af jordobservationssystemer (GEOSS), der er udviklet inden for rammerne af gruppen for jordobservation (GEO).

Kommissionen oplyste, at det i betragtning af EU-budgettets begrænsninger, var foreslået at finansiere GMES i 2014-2020 uden for den flerårige finansielle ramme. Kommissionen er imidlertid stadig indstillet på at sikre en vellykket gennemførelse af GMES, og i denne sammenhæng vil dagens meddelelse igangsætte debatten med Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om GMES-programmets fremtid.

Kontaktpersoner :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar