Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Návrh vyčlenit 5,8 miliard EUR pro evropský program pro pozorování Země

Brusel 30. listopadu 2011 – Evropská komise dnes navrhla, aby byl program GMES (Globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti) pro pozorování Země financován v období 2014–2020 mimo finanční rámec EU, přičemž předpokládaný rozpočet by měl činit 5,8 miliard EUR.

Komise navrhuje vytvořit zvláštní fond GMES podobný modelu, který byl zvolen pro Evropský rozvojový fond, s finančními příspěvky od všech 27 členských států EU, stanovenými na základě jejich hrubého národního důchodu (HND). To bude vyžadovat mezivládní dohodu členských států EU, zasedajících v Radě. Program bude koordinovat Komise a finanční řízení by se mohlo delegovat na Agenturu pro globální družicový navigační systém (GSA).

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Má-li být Evropa schopna řešit přibývající úkoly na celosvětové úrovni, potřebuje vlastní koordinovaný a spolehlivý systém monitorování Země. Program GMES v Evropě významným způsobem podpoří výzkum týkající se vesmíru a v konečném důsledku přispěje také k ekonomickému oživení a řešení hlavních úkolů, před kterými dnes stojí evropští občané.“

Více informací o Globálním monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Souvislosti

GMES – Evropský nástroj s cílem zvýšit bezpečnost, přispět k boji proti změně klimatu a posílit konkurenceschopnost

Program GMES poskytuje díky družicím typu Sentinel údaje, které umožňují lépe porozumět tomu, jak na naší planetě může docházet ke změnám, a zároveň monitorovat stav životního prostředí na zemi, v moři i v atmosféře. Zmírňování změn klimatu, řešení stavů nouze, zajišťování efektivnější ochrany hranic, zvyšování bezpečnosti a varování občanů v případě, že se zhorší kvalita ovzduší – to vše jsou činnosti, které závisejí na přesných a včas dostupných informacích o naší Zemi. Program GMES poskytuje potřebné údaje včetně map pro nouzové zásahy, monitoruje hodnoty změn klimatu, teploty oceánů a moří nebo chemické složení ovzduší. Je rovněž důležitý při zvyšování bezpečnosti občanů, například pokud jde o ostrahu hranic a boj proti pirátství a organizované trestné činnosti.

Podle analýzy nákladů a přínosů by měl program GMES přinést výhody v hodnotě nejméně dvojnásobku nákladů na investice v období do roku 2020 a čtyřnásobku těchto nákladů do roku 2030. Představuje obrovský potenciál pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst s rozvojem inovačních služeb a komerčních aplikací v navazujícím odvětví.

Evropský rozměr programu GMES vede k úsporám z rozsahu, usnadňuje společné investice do velkých infrastrukturních projektů, napomáhá koordinaci úsilí a pozorovacích sítí, umožňuje harmonizaci a vzájemnou kalibraci údajů a poskytuje nezbytné podněty k tomu, aby v Evropě mohla vznikat špičková vědecká střediska světové úrovně.

Harmonizace a normalizace geoprostorových informací na úrovni EU je velkou výzvou pro provádění široké škály politik Unie. Mnoho oblastí významných pro životní prostředí – např. strategie zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se – vyžaduje globální myšlení a lokální řešení. S programem GMES si EU zajišťuje nezávislý přístup ke spolehlivým, sledovatelným a udržitelným informacím o životním prostředí a bezpečnosti, přispívá prostřednictvím mezinárodní iniciativy GEOSS (Globální systém systémů pozorování Země) k vytvoření souborů dat a informací založených na globálním pozorování a zvyšuje svůj vliv při mezinárodních vyjednáváních a při uzavírání smluv, jako jsou tři úmluvy přijaté v Riu, dohoda navazující na Kjótský protokol a další dvoustranné nebo mnohostranné dohody. Program GMES je chápán jako evropský příspěvek k vybudování Globálního systému systémů pozorování Země (GEOSS) vyvíjeného v rámci skupiny pro pozorování Země (GEO).

Komise uvedla, že vzhledem k omezením rozpočtu EU bylo navrženo, aby se program GMES během období 2014‑2020 financoval z prostředků mimo víceletý finanční rámec. Komise je nicméně stále odhodlána zajistit úspěch programu GMES a v této souvislosti zahájí dnešní sdělení diskusi s Evropským parlamentem, Radou, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů o budoucnosti programu GMES.

Kontaktní osoba:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar