Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Предлага се eвропейската програма за наблюдение на Земята да бъде финансирана с 5.8 милиарда евро

Брюксел, 30 ноември 2011 г. — Днес Европейската комисия предложи финансирането на програмата ГМОСС (Глобален мониторинг на околната среда и сигурността) за наблюдение на Земята за периода 2014—2020 г. да се извърши извън финансовата рамка на ЕС, за което е необходим прогнозен бюджет в размер на 5,8 млрд. евро.

Комисията предлага да се създаде специален фонд за ГМОСС, подобен на модела, избран за Европейския фонд за развитие, с финансови вноски от всички 27 държави-членки на ЕС въз основа на техния брутен национален доход (БНД). Това ще изисква междуправителствено споразумение между държавите-членки на ЕС, заседаващи в рамките на Съвета. Програмата ще се координира от Комисията и финансовото ѝ управление би могло да се делегира на Агенцията за ГНСС (глобалната навигационна спътникова система — GSA).

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „За да отговори на непрекъснато нарастващите предизвикателства в световен план, Европа се нуждае от координирана и надеждна собствена система за наблюдение на Земята. Програмата ГМОСС ще даде значителен тласък на свързаните с космоса научни изследвания в Европа и в крайна сметка ще спомогне също така за възстановяването на икономиката и ще даде отговор на основните предизвикателства, с които европейските граждани се сблъскват в днешно време“.

Повече информация за глобалния мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) може да бъде намерена на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Контекст

ГМОСС — Европейският инструмент, който допринася за сигурността, борбата срещу изменението на климата и насърчаването на конкурентоспособността

Със своите спътници „часовои” (Sentinel) ГМОСС осигурява информация, която позволява да се разбере по-добре как и по какъв начин на нашата планета може да настъпват промени, като същевременно се наблюдава и състоянието на околната среда на сушата, в морето и в атмосферата. Смекчаването на изменението на климата, реагирането при спешни случаи, осигуряването на по-добър граничен контрол, подобряването на сигурността и подаването на сигнал за гражданите при влошаване на качеството на въздуха са дейности, които зависят от точната и навременна информация за Земята. ГМОСС предоставя необходимите данни, включително карти за действия при извънредни ситуации, мониторинг на параметрите за изменението на климата, на температурата на океаните и моретата или на химическия състав на атмосферата. ГМОСС е от значение също така и за повишаване на сигурността за гражданите, като например във връзка с наблюдението на границите и борбата срещу пиратството и организираната престъпност.

Според анализа на разходите и ползите се очаква ГМОСС да осигури ползи на стойност най-малко два пъти размера на разходите за инвестиции за периода до 2020 г. и четири пъти размера на разходите до 2030 г. Програмата притежава огромен потенциал за икономически растеж и създаване на работни места с развитието на иновационни услуги и търговски приложения в сектора надолу по веригата.

Европейското измерение на ГМОСС води до икономии от мащаба, улеснява общите инвестиции в големи инфраструктури, насърчава координирането на усилията и мрежите за наблюдение, позволява хармонизацията и интеркалибрирането на данни и предоставя необходимия импулс за появата на центрове за върхови постижения на световно равнище в Европа.

Хармонизацията и стандартизацията на геопространствена информация на равнището на ЕС е основно предизвикателство за прилагането на широк спектър от политики на Съюза. Много от проблемните области, свързани с околната среда — като политиките за смекчаване на изменението на климата и приспособяване към него — изискват да се мисли в световен мащаб и да се действа на местно равнище. С ГМОСС ЕС осигурява автономен достъп до надеждна, проследима и устойчива информация относно околната среда и сигурността, допринася чрез международната инициатива GEOSS (Глобална мрежа от системи за наблюдение на Земята) за създаването на глобални бази данни и информация, получени чрез наблюдения, и увеличава влиянието си при международни преговори и договори, като например трите конвенции от Рио, договора след изтичането на Протокола от Киото, както и други двустранни или многостранни споразумения. ГМОСС е признат като европейски принос към изграждането на Глобалната мрежа от системи за наблюдение на Земята, разработена в рамките на Групата за наблюдение на Земята (GEO).

Комисията посочи, че предвид ограниченията на бюджета на ЕС се предлага финансирането на ГМОСС през периода 2014—2020 г. да бъде извършено извън многогодишната финансова рамка. Въпреки това Комисията продължава да е ангажирана да гарантира успеха на ГМОСС и в този контекст днешното съобщение ще постави началото на дебат с Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно бъдещето на програмата ГМОСС.

За контакти:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar