Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Suma vo výške 2,5 miliardy EUR na podporu konkurencieschopnosti podnikov a malých a stredných podnikov v rokoch 2014 – 2020

Brusel 30. novembra 2011 – Uľahčenie prístupu k financovaniu a podpora podnikateľskej kultúry vrátane zakladania nových podnikov sú hlavnými oblasťami nového programu finančnej podpory, ktorý dnes v Bruseli predložila Európska komisia. Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs, COSME) so svojím rozpočtom vo výške 2,5 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 predstavuje nástroj financovania, ktorým sa bude vo veľkej miere pokračovať v činnostiach uskutočňovaných v rámci terajšieho programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (Competitiveness and Innovation programme, CIP). Nový program sa zameriava predovšetkým: 1. na podnikateľov, najmä malé a stredné podniky, ktoré budú ťažiť z ľahšieho prístupu k financovaniu ich podnikania; 2) na občanov, ktorí by sa radi stali samostatne zárobkovo činnými osobami a ktorí čelia ťažkostiam pri zakladaní alebo rozvíjaní svojho podniku; 3. na orgány členských štátov, ktorým sa poskytne väčšia pomoc pri ich úsilí o vypracovanie a uskutočnenie účinnej reformy ich politiky.

Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel, v tejto súvislosti uviedol: „Uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu, trhom a politikám v oblasti podnikania je z hľadiska prekonania krízy rozhodujúcim faktorom. Vďaka tomuto programu sa pomôže uvoľniť potenciál rastu podnikov, pričom sa kladie dôraz na podporu reálnej ekonomiky. Zlepšíme konkurencieschopnosť podnikov a vytvoríme nové pracovné miesta, čím sa v konečnom dôsledku posilní potenciál rastu ekonomiky EÚ.“

Pozri terajší program CIP a prístup k financovaniu v rámci terajšieho programu CIP.

Kontext

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky sa bude zameriavať na finančné nástroje a podporu internacionalizácie podnikov a bude zjednodušený, aby ho mohli malé podniky ľahšie využívať vo svoj prospech. Program má tieto všeobecné ciele:

  • Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu v podobe vlastného imania a dlhu: Po prvé, nástrojom vlastného imania na investície vo fáze rastu sa MSP poskytne komerčne orientované návratné kapitálové financovanie primárne vo forme rizikového kapitálu prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Po druhé, pôžičkovým nástrojom sa MSP poskytnú priame alebo iné dohody o rozdelení rizika s finančnými sprostredkovateľmi na krytie pôžičiek.

  • Zlepšenie prístupu na trhy v rámci Únie aj celosvetovo: Prostredníctvom siete Enterprise Europe Network na uľahčenie prieniku podnikov na jednotný trh sa ponúknu služby podpory podnikov orientované na rast. V rámci tohto programu sa poskytne aj podpora podnikania MSP mimo EÚ. Podporí sa aj medzinárodná priemyselná spolupráca, najmä s cieľom znížiť rozdiely v regulačných a podnikateľských prostrediach medzi EÚ a jej hlavnými obchodnými partnermi.

  • Podpora podnikania: činnosti budú zahŕňať rozvoj podnikateľských zručností a prístupov, najmä v prípade nových podnikateľov, mladých ľudí a žien.

Očakáva sa, že programom sa podporí 39 000 firiem za rok, pričom sa im pomôže vytvoriť alebo zachovať 29 500 pracovných miest a zaviesť 900 nových podnikateľských produktov, služieb alebo postupov ročne. Podnikateľom sa uľahčí prístup k úverom, najmä tým, ktorí by radi začali cezhraničné činnosti, pričom sa predpokladá suma vo výške 3,5 miliardy EUR vo forme dodatočných pôžičiek a investícií pre európske podniky. Finančné krytie na vykonávanie programu bude predstavovať 2,5 miliardy EUR, z čoho sa na finančné nástroje pridelí 1,4 miliardy EUR. Zvyšok sa použije na financovanie siete Enterprise Europe Network, medzinárodnej priemyselnej spolupráce a vzdelávania v oblasti podnikania.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/852

IP/11/1475 a MEMO/11/848 Horizont 2020

IP/11/1479 a MEMO/11/851 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar