Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Uzņēmumu konkurētspējai un MVU no 2014. gada līdz 2020. gadam piešķir EUR 2,5 miljardus

Brisele, 2011. gada 30. novembris. Jaunās finansiālā atbalsta programmas galvenie mērķi ir veicināt finansējuma pieejamību un uzņēmējdarbības kultūras attīstību, cita starpā sekmējot jaunu uzņēmumu izveidi. Eiropas Komisija programmu šodien iesniedza Briselē. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam finansēšanas instrumentam "Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programma" (COSME) ir atvēlēts EUR 2,5 miljardu budžets, un lielākoties tas ir paredzēts, lai turpinātu pašreizējās Konkurētspējas un inovāciju programmas (CIP) pasākumus. Jaunās programmas galvenās mērķgrupas ir 1) uzņēmēji, galvenokārt MVU, kam būs vieglāk piekļūt uzņēmējdarbības finansējumam, 2) iedzīvotāji, kas vēlas kļūt par pašnodarbinātajiem un saskaras ar grūtībām sava uzņēmuma izveidē vai attīstīšanā, 3) dalībvalstu iestādes, kuru centieniem izstrādāt un īstenot efektīvas rīcībpolitiskas reformas būs pieejama lielāka palīdzība.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, par rūpniecību un uzņēmējdarbību atbildīgais komisārs Antonio Tajāni, sacīja: "Lai pārvarētu krīzi, ļoti svarīga ir finansējuma un tirgu pieejamība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī tiem saprotama uzņēmējdarbības rīcībpolitika. Šī programma palīdzēs uzņēmumiem īstenot visu savu izaugsmes potenciālu, galveno uzmanību pievēršot reālās ekonomikas augšupejai. Mēs spēcināsim uzņēmumu konkurētspēju, radīsim jaunas darba vietas un ar šo rīcību stiprināsim ES ekonomikas izaugsmes potenciālu."

Lūdzam skatīt pašreizējo CIP programmu un informāciju par pašreizējās CIP finansējuma pieejamību.

Pamatinformācija

Uzņēmumu un MVU konkurētspējas programmā galvenā uzmanība būs pievērsta finanšu instrumentiem un uzņēmumu starptautiskās darbības atbalstīšanai, turklāt programmu vienkāršos, lai mazajiem uzņēmumiem to būtu vieglāk izmantot. Programmas vispārīgie mērķi ir šādi.

  • Finansējuma pieejamības uzlabošana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pašu kapitāla un parāda veidā: pirmkārt, kapitāla mehānisms izaugsmes posma ieguldījumiem nodrošinās MVU komerciāli orientētu, atmaksājamu kapitāla finansējumu, kurš galvenokārt būs riska kapitāla veidā un kuru sniegs, izmantojot finanšu starpniekus; otrkārt, aizdevumu mehānisms nodrošinās MVU tiešos vai citus mehānismus riska dalīšanai ar finanšu starpniekiem, lai segtu aizdevumus.

  • Piekļuves uzlabošana Savienības un pasaules tirgiem: ar Eiropas Biznesa atbalsta tīkla starpniecību tiks sniegti uz izaugsmi orientēti uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi, lai veicinātu uzņēmumu darbības izvēršanu vienotajā tirgū; šī programmā arī sniegs uzņēmējdarbības atbalstu MVU ārpus ES; tiks sniegts arī atbalsts starptautiskai sadarbībai rūpniecībā, jo īpaši, lai samazinātu normatīvās un uzņēmējdarbības vides atšķirības starp Eiropas Savienību un tās galvenajiem tirdzniecības partneriem.

  • Uzņēmējdarbības popularizēšana: pasākumi šajā jomā ietvers uzņēmējdarbības prasmju un attieksmes veidošanu, īpaši jauno uzņēmēju, jauniešu un sieviešu vidū.

Plānots, ka programmas atbalstu ik gadu saņems 39 000 firmas, tādējādi gūstot iespēju ik gadu izveidot vai saglabāt 29 500 darba vietas un radīt 900 jaunus uzņēmumu produktus, pakalpojumus vai procedūras. Pieejamāki kļūs kredīti uzņēmējiem, jo īpaši tiem, kuri vēlas uzsākt pārrobežu darbību; gaidāms, ka papildu aizdevumos un ieguldījumos Eiropas uzņēmumi saņems EUR 3,5 miljardus. Programmai noteikts finansējums EUR 2,5 miljardi; no tiem EUR 1,4 miljardus paredzēts piešķirt finanšu instrumentiem. Pārējo summu tērēs Eiropas Biznesa atbalsta tīkla finansēšanai, starptautiskai sadarbībai rūpniecības nozarē un izglītībai uzņēmējdarbībā.

Papildinformācijai skatīt

MEMO/11/852

IP/11/1475 un MEMO/11/848 Horizon 2020

IP/11/1479 un MEMO/11/851 Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar