Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

2,5 милиарда евро за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса и МСП за 2014—2020 г.

Брюксел, 30 ноември 2011 г. – Подобряването на достъпа до финансиране и насърчаването на предприемаческа култура, включително създаване на нови предприятия, са водещите теми на новата програма за финансова подкрепа, представена днес от Европейската комисия в Брюксел. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия - COSME има бюджет от 2,5 милиарда евро за периода 2014—2020 г. и представлява инструмент за финансиране, който до голяма степен продължава дейностите по настоящата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ). Новата програма е насочена по-специално към: 1) предприемачите и най-вече тези от МСП, които ще получат по-лесен достъп до финансиране за своите фирми; 2) гражданите, които желаят да бъдат заети самостоятелно и срещат трудности при започването или развиването на свой собствен бизнес, 3) органите на държавите-членки, на които ще се окаже по-качествена помощ, когато планират и провеждат реформи в политиките си.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, в чийто ресор са предприятията и промишлеността, заяви: „Осигуряването на по-лесен достъп на МСП до финансиране, пазари и участие в политиките в областта на предприемачеството е от ключово значение за преодоляване на кризата. Тази програма ще позволи да се разгърне потенциалът за растеж на предприятията, като акцентът е върху подпомагане на реалния сектор. Ще повишим конкурентоспособността на предприятията и ще създадем нови работни места, и така ще засилим потенциала за растеж на икономиката на ЕС.“

Вж. настоящата програма ПКИ и достъпа до финансиране по настоящата програма ПКИ.

Контекст

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП ще бъде насочена към финансови инструменти и подкрепа за интернационализацията на предприятията и ще бъде опростена, за да могат малките предприятия да се възползват по-лесно от нея. Програмата има следните общи цели:

  • Подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти: от една страна, чрез механизъм за собствен капитал, насочен към инвестиции на етапа на растеж, финансови посредници ще предоставят на МСП търговски ориентирано, подлежащо на възстановяване капиталово финансиране, основно под формата на рисков капитал чрез финансови посредници. От друга страна, чрез механизъм за кредитиране с участието на финансови посредници на МСП ще бъдат предоставяни преки и други схеми за поделяне на риска с цел обезпечаване на заеми.

  • Подобряване на достъпа до пазарите в рамките на Съюза и в световен мащаб: чрез мрежата „Enterprise Europe“ ще се предоставят услуги в подкрепа на бизнеса, ориентиран към растеж, с цел улесняване на разрастването на бизнеса в рамките на единния пазар. Чрез настоящата програма ще се предоставя бизнес подкрепа за МСП и извън ЕС. Ще се оказва подкрепа и на международното сътрудничество в областта на промишлеността, по-специално за намаляване на различията в регулаторната и бизнес средата между ЕС и неговите основни търговски партньори.

  • Насърчаване на предприемачеството: Дейностите ще включват развиване на предприемачески умения и нагласи, особено сред новите предприемачи, младите хора и жените.

Очаква се по програмата да бъдат подпомагани 39 000 фирми годишно, като им се помогне за този период да разкрият или запазят 29 500 работни места и да създадат 900 нови бизнес продукта, услуги или процеса. Предприемачите ще имат по-лесен достъп до кредитиране , особено онези, които желаят да започнат трансгранични дейности, като по предварителни оценки се очакват 3,5 милиарда евро допълнителни заеми и инвестиции за европейските предприятия. Финансовият пакет за изпълнението на програмата е в размер на 2,5 милиарда евро, 1,4 милиарда евро от които се заделят за финансови инструменти. Останалите средства ще бъдат изразходвани за финансиране на мрежата „Enterprise Europe“, международното сътрудничество в областта на промишлеността и обучението на предприемачи.

За повече информация :

MEMO/11/852

IP/11/1475 и MEMO/11/848 „Хоризонт 2020

IP/11/1479 и MEMO/11/851 Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

За контакти:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar