Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Horisont 2020: Kommissionen föreslår att 80 miljarder euro investeras i forskning och innovation för att främja tillväxt och sysselsättning

Bryssel den 30 november 2011 – EU-kommissionen har idag lagt fram ett åtgärdspaket för att främja forskning, innovation och konkurrenskraft i Europa. Kommissionär Máire Geoghegan-Quinn har tillkännagivit Horisont 2020, ett program på 80 miljarder euro1 för investering i forskning och innovation. Kommissionär Androulla Vassiliou har lagt fram ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), som kommer att få 2,8 miljarder euro i finansiering under Horisont 2020. Samtidigt har kommissionens vice ordförande Antonio Tajani tillkännagivit ett kompletterande nytt program för att främja konkurrenskraften och innovation i små och medelstora företag, med en tilläggsbudget på 2,5 miljarder euro. Finansieringsprogrammen löper från 2014 till 2020.

- Vi behöver en ny vision för europeisk forskning och innovation i en dramatiskt förändrad ekonomisk miljö. Horisont 2020 ger direkt stimulans till ekonomin och säkerställer vår vetenskapliga och tekniska bas och industriella konkurrenskraft för framtiden, med löfte om ett intelligentare och mera hållbart samhälle som omfattar alla, sade EU-kommissionären för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn när hon presenterade Horisont 2020.

För första gången samlar Horisont 2020 all finansiering för EU-forskning och innovation under ett enda program. Det fokuserar mer än någonsin på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre. Samtidigt minskar det drastiskt byråkratin, med förenkling av regler och förfaranden för att dra till sig de bästa forskarna och ett större antal innovativa företag

Horisont 2020 kommer att koncentrera medlen på tre viktiga mål. Det kommer att stödja EU:s ställning som världsledande inom vetenskap med en särskild budget på 24,5 miljarder euro, inklusive en ökning i finansieringen med 77 % för det mycket framgångsrika Europeiska forskningsrådet (EFR). Det kommer att hjälpa till att säkerställa industriellt ledarskap inom innovation med en budget på 17,9 miljarder euro. I denna ingår stora investeringar i viktig teknik på 13,7 miljarder euro samt större tillgång till kapital och stöd för små och medelstora företag. Slutligen kommer 31,7 miljarder euro att användas till att ta itu med frågor som delas av alla européer, över de sex temaområdena: hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande; tryggad livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomin; ren, säker och effektiv energi; smarta, miljövänliga och integrerade transporter; resurseffektivitet och klimatåtgärder och råvaror; inkluderande, innovativa och säkra samhällen .

Bakgrund

Horisont 2020 är en hörnsten i Innovationsunionen, ett flaggskeppsinitiativ inom Europa 2020-strategin som syftar till att förbättra Europas globala konkurrenskraft. EU är en global ledare i fråga om många tekniker men står inför ökad konkurrens både från traditionella länder och tillväxtekonomier. Kommissionens förslag kommer nu att diskuteras av rådet och Europaparlamentet för ett antagande före slutet av 2013.

Det kommer att bli lättare att få tillgång till den finansiering som Horisont 2020 tillhandahåller tack vare den förenklade programarkitekturen, en enda uppsättning regler och mindre byråkrati. Horisont 2020 kommer att leda till följande: drastiskt förenklad ersättning genom införandet av ett enhetligt schablonbelopp för indirekta kostnader och endast två stödnivåer för forskning respektive för demonstrationsverksamhet; en enda anslutningspunkt för deltagare, mindre pappersarbete vid förberedandet av förslag och inga onödiga kontroller och granskningar. Ett viktigt mål är att minska tiden fram tills finansieringen erhålls efter ansökan om stöd med i genomsnitt 100 dagar, vilket innebär att projekten kan komma igång snabbare.

Kommissionen kommer att göra stora ansträngningar för att öppna programmet för fler deltagare från hela Europa genom att undersöka synergieffekter med fonder under EU:s sammanhållningspolitik. Horisont 2020 kommer att identifiera potentiella spetsforskningscentra i lågpresterande regioner och erbjuda dem rådgivning och stöd, medan EU:s strukturfonder kan användas för att uppgradera infrastruktur och utrustning.

3,5 miljarder euro kommer att användas för att öka och utvidga användningen av finansieringsinstrument som lånar ut med hävstångseffekt från finansinstitut i den privata sektorn. Dessa har visat sig vara extremt effektiva när det gäller att stimulera privat investering i innovation som direkt leder till tillväxt och arbetstillfällen. Små och medelstora företag kommer att dra nytta av cirka 8,6 miljarder euro, vilket är ett erkännande av deras kritiska roll i innovation.

Horisont 2020 kommer att investera nästan 6 miljarder euro i att utveckla den europeiska industriella förmågan i viktig möjliggörande teknik (KET). Bland dessa ingår fotonik och mikro- och nanoelektronik, nanoteknik, avancerade material och avancerade tillverknings- och bearbetningssystem och bioteknik. Utvecklingen av dessa tekniker kräver en tvärvetenskaplig, kunskaps- och kapitalintensiv strategi.

I enlighet med kommissionens förslag kommer 5,7 miljarder euro (+21 %) att tilldelas Marie Curie-åtgärder som har stött utbildning, rörlighet och kompetensutveckling hos över 50 000 forskare sedan starten 1996.

EIT är en integrerad del av Horisont 2020 och kommer att spela en viktig roll genom att föra samman utbildningsinstitutioner med hög kvalitet, forskningscentra och företag för att skapa morgondagens entreprenörer och säkerställa att den europeiska kunskapstriangeln” kan mäta sig med världens bästa. Kommissionen har beslutat sig för att avsevärt öka sitt stöd för EIT genom att föreslå en budget på 2,8 miljarder euro för 2014-2020 (en ökning från 309 miljoner euro sedan den lanserades 2008). EIT är baserat på det banbrytande begreppet med gränsöverskridande nav för offentlig-privata partnerskap som går under namnet kunskaps- och innovationsgrupper (KIC). Dess tre existerande KIC fokuserade på hållbar energi (KIC InnoEnergy), klimatförändring (Climate KIC) och informations- och kommunikationssamhället (EIT ICT Labs), kommer att utvidgas med sex nya 2014–2020 (se IP/11/1479 och MEMO/11/851).

Finansieringen av Europeiska forskningsrådet (EFR) kommer att öka med 77 % till 13,2 miljarder euro. EFR stödjer de duktigaste och mest kreativa vetenskapsmännen för att genomföra spjutspetsforskning av högsta kvalitet i Europa, i ett program som är internationellt erkänt och respekterat.

Det internationella samarbetet kommer också att främjas i Horisont 2020 för att stärka EU:s spetskompetens och attraktionskraft i forskning, för att gemensamt ta itu med de globala utmaningarna och stödja EU:s utrikespolitik.

Gemensamma forskningscentrumet (JRC), som är Europeiska kommissionens interna forskningsorgan kommer att fortsätta att ge vetenskapligt och tekniskt stöd för EU:s beslutsfattande inom allt från miljö, jordbruk och fiske till nanoteknik och kärnsäkerhet.

Horisont 2020 kommer att kompletteras med ytterligare åtgärder för att fullfölja europeiska forskningsområdet, en verklig inre marknad för kunskap, forskning och innovation till 2014 (IP/11/1025 , MEMO/11/597).

För ytterligare information: MEMO/11/848

Programmet för konkurrenskraft och små och medelstora företag: IP/11/1476 and

MEMO/11/852

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): IP/11/1479 och MEMO/11/851

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Innovationsunionen: http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation:

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

EIT:s webbplats: http://eit.europa.eu

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

I fasta priser 2011. 90 miljarder euro med hänsyn till den förväntade inflationen 20142020.


Side Bar