Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Obzorje 2020: Komisija predlagala naložbe v vrednosti 80 milijard EUR v raziskave in inovacije z namenom pospeševanja rasti in ustvarjanja delovnih mest

Bruselj, 30. novembra 2011 – Evropska komisija je danes predstavila sveženj ukrepov za spodbujanje raziskav, inovacij in konkurenčnosti v Evropi. Komisarka Máire Geoghegan-Quinn je najavila Obzorje 2020, 80 milijard evrov1 vreden program za naložbe v raziskave in inovacije. Komisarka Androulla Vassiliou je predstavila strateški program za inovacije Evropskega tehnološkega in inovacijskega inštituta (EIT), ki bo v okviru programa Obzorje 2020 prejel sredstva v višini 2,8 milijarde evrov. Obenem je podpredsednik Antonio Tajani napovedal še dodaten, dopolnilni program za spodbujanje konkurenčnosti in inovacij v MSP, katerega proračun znaša dodatni 2,5 milijardi evrov. Ti programi financiranja bodo potekali med letoma 2014 in 2020.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je ob predstavitvi programa Obzorje 2020 povedala: „Potrebujemo novo vizijo za evropske raziskave in inovacije, saj se je naše gospodarsko okolje drastično spremenilo. Obzorje 2020 prinaša neposredno spodbudo gospodarstvu, naši znanstveni in tehnološki bazi ter industrijski konkurenčnosti pa zagotavlja prihodnost, saj obljublja pametnejšo, bolj trajnostno in bolj vključujočo družbo.“

Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je vse financiranje za raziskave in inovacije združeno v enem samem programu, in sicer programu Obzorje 2020. Program se bolj kot kadar koli prej osredotoča na znanstvena dognanja in jih spreminja v inovativne izdelke ter storitve, ki prinašajo nove poslovne priložnosti in izboljšujejo življenje ljudi. Obenem znatno manjša število potrebnih administrativnih postopkov prek poenostavljanja pravil in postopkov samih, s čimer želimo privabiti več vrhunskih znanstvenikov in širšo paleto inovativnih podjetij.

Finančna sredstva za program Obzorje 2020 bodo osredotočena na tri poglavitne cilje: Program bo pripomogel k obdržanju vodilnega položaja EU na področju znanosti, čemur bo namenjeno 24,6 milijarde evrov, vključno s 77-odstotnim povečanjem sredstev za zelo uspešni Evropski raziskovalni svet (ERS). Prav tako bo pripomogel k zagotavljanju vodilne vloge industrije na področju inovacij, in sicer s poračunom v višini 17,9 milijarde evrov. Sem spada tudi večja naložba v višini 13,7 milijarde evrov v najpomembnejše tehnologije, kot tudi večji dostop do kapitala in podpora za MSP. Kot zadnje bo 31,7 milijarde evrov namenjenih za obravnavanje najpomembnejših vprašanj, ki pestijo vse Evropejce in zajemajo šest tem: Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje; preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo; varna, čista in učinkovita energija; pameten, okolju prijazen in povezan promet; podnebni ukrepi, učinkovitost virov in surovine; ter vključujoče, inovativne in varne družbe.

Ozadje

Obzorje 2020 predstavlja ključen steber Unije inovacij, vodilne spodbude strategije Evropa 2020, katere cilj je izboljšati globalno konkurenčnost Evrope. Evropska unija je na številnih tehnoloških področjih vodilna v svetu, vendar dobiva čedalje večjo konkurenco v tradicionalnih tekmicah in novih hitro rastočih gospodarstvih. Predlog Komisije bosta zdaj obravnavala Svet in Evropski parlament, sprejet pa naj bi bil do konca leta 2013.

Sredstva, ki jih ponuja Obzorje 2020, bodo lažje dostopna zahvaljujoč tej enostavnejši zgradbi programa, poenotenim pravilom in manj dela z administracijo. Program Obzorje 2020 bo zajemal: močno poenostavljena povračila s pomočjo uvedbe enotne stopnje financiranja za posredne stroške in samo dve stopnji financiranja za raziskave oziroma za dejavnosti priprave izdelkov za njihovo sprostitev na trg; enotno točko dostopa za sodelujoče, manj administracije pri pripravi predlogov ter odpravo nepotrebnih kontrol in revizij. Eden izmed ključnih ciljev je skrajšati čas, ki preteče med oddajo prošnje za odobritev sredstev in dejanskega prejetja sredstev, v povprečju za 100 dni, kar pomeni, da se projekti lahko hitreje začnejo izvajati.

Komisija si bo zelo prizadevala za to, da bo program bolj odprt za več sodelujočih iz cele Evrope, in sicer tako, da bo proučila možnosti dopolnjevanja s sredstvi, razpoložljivimi v okviru kohezijske politike EU. Program Obzorje 2020 bo opredelil možne centre odličnosti v regijah, ki ne dosegajo zadovoljivih rezultatov, in jim ponudil nasvete v zvezi s politikami ter podporo, medtem ko bi strukturne sklade EU lahko porabili za nadgradnjo infrastrukture in opreme.

Sredstva v višini 3,5 milijarde evrov bodo namenjena večji in razširjeni rabi finančnih instrumentov, ki sproščajo posojila od finančnih institucij zasebnega sektorja. Ti so se namreč izkazali za izredno učinkovite pri spodbujanju zasebnih naložb v inovacije, ki neposredno vodijo v rast in ustvarjanje delovnih mest. Mala in srednje velika podjetja (MSP) bodo zaradi pomembne vloge, ki se jim priznava pri inovacijah, prejela okrog 8,6 milijarde evrov.

V okviru programa Obzorje 2020 bo skoraj 6 milijard evrov vloženih v razvoj evropskih industrijskih zmogljivosti znotraj ključnih tehnologij omogočanja. Slednje vključujejo: fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, nanotehnologije, sodobne materiale ter sodobno proizvodnjo in obdelavo ter biotehnologijo. Razvoj teh tehnologij zahteva večdisciplinaren pristop z ogromno znanja in kapitala.

V skladu s predlogom Komisije bo 5,75 milijarde evrov (+21 %) dodeljenih programu Marie Curie, ki je od svoje ustanovitve leta 1996 podprl usposabljanje, mobilnost in razvoj sposobnosti več kot 50 000 raziskovalcev.

EIT bo kot sestavni del programa Obzorje 2020 igral pomembno vlogo pri povezovanju odličnih visokošolskih ustanov, raziskovalnih središč in podjetij ter ustvarjanju podjetnikov za prihodnost in zagotavljanju, da evropski „trikotnik znanja“ postane sinonim za najboljše, kar svet lahko ponudi. Komisija se je odločila znatno povečati podporo za EIT, zato je zanj predlagala proračun v višini 2,8 milijarde evrov za obdobje 2014–2020 (z začetnih 309 milijonov evrov, ko je bil ustanovljen leta 2008). EIT temelji na povsem novem konceptu čezmejnih vozlišč javno-zasebnih partnerstev, znanih kot skupnosti znanja in inovacij (SZI). Njegove trenutne tri SZI, ki so osredotočene na trajnostno energijo (SZI „InnoEnergy“), podnebne spremembe (SZI „Climate“) ter informacijsko in komunikacijsko družbo („EIT ICT Labs“), bodo v obdobju med letoma 2014–2020 razširjene s šestimi novimi (glej IP/11/1479 in MEMO/11/851).

Finančna sredstva za Evropski raziskovalni svet (ERS) se bodo povišala za 77 % na 13,2 milijarde evrov. ERS podpira najbolj nadarjene in kreativne znanstvenike pri izvajanju pionirskih raziskovalnih dejavnosti najvišje kakovosti v Evropi v okviru mednarodno priznanega in uglednega programa.

V programu Obzorje 2020 se bo nadalje spodbujalo tudi mednarodno sodelovanje, da se okrepita odličnost EU in privlačnost za raziskave ter da se bomo s skupnimi močmi spopadali z globalnimi izzivi in zagotovili podporo zunanjim politikam EU.

Skupno raziskovalno središče (JRC), notranja znanstvena služba Evropske komisije, bo še naprej zagotavljalo znanstveno in tehnično podporo pri oblikovanju politik EU na vseh področjih, od okolja, kmetijstva in ribištva do nanotehnologije.

Program Obzorje 2020 bo dopolnjen z nadaljnjimi ukrepi, tako da bomo do leta 2014 dokončno oblikovali Evropski raziskovalni prostor in ustvarili pristen enotni trg znanja, raziskav in inovacij (IP/11/1025, MEMO/11/597).

Za več informacij glej MEMO/11/848:

Program za poslovno konkurenčnost ter mala in srednje velika podjetja: IP/11/1476 in MEMO/11/852.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT): IP/11/1479 in MEMO/11/851.

Obzorje 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Unija inovacij: http://ec.europa.eu/innovation-union

Evropa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm

Digitalna agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (CIP):

http://ec.europa.eu/cip/index_sl.htm

Spletišče EIT: http://eit.europa.eu

Kontakti :

Michael Jennings (+32 22963388)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Dennis Abbott (+32 22959258)

Monika Wcislo (+32 22955604)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Glede na stalne cene v letu 2011. 90 milijard evrov ob upoštevanju ocenjene inflacije za obdobje 2014-2020.


Side Bar